Siirry sisältöön

Ansiopäivärahaoikeuden kertyminen muuttuu 2.9.2024

Lakimuutosten myötä ansiopäivärahan työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu ja työttömyysturvan työskentelyedellytys muuttuu tuloperusteiseksi (euroistaminen). 28 kuukauden tarkastelujakso säilyy ennallaan.

Olemme kuvanneet työssäoloehdon pidentymisen vaikutuksia tässä kaaviossa.

kaaviossa kuvataan lakimuutoksen vaikutusta ansiopäivärahaoikeuden kertymiseen

Ennen lakimuutosta ansiopäivärahaoikeutta on siis kerrytetty työskentelemällä vähintään 18 tuntia viikossa (kalenteriviikko), yhteensä 26 viikon ajan. Työssäoloehdon on tullut täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso lasketaan siitä päivästä taaksepäin, kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon ja alat hakea päivärahaa.

Lakimuutoksen jälkeen ansiopäivärahaoikeutta kerrytetään saamalla palkkaa vähintään 930 euroa kuukaudessa 12 kalenterikuukauden ajan. Työssäoloehtoa voi kerryttää myös puolikkaina työssäoloehtokuukausina niin, että 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä kokonaisia työssäoloehtokuukausia tulee yhteensä vähintään 12. Puolikas työssäoloehtokuukausi kertyy, jos palkkaa maksetaan 465–929 euroa.

Työviikkoja lakimuutosta edeltävältä ajalta ja palkanmaksukuukausia lakimuutoksen jälkeiseltä ajalta voidaan laskea yhteen. Tällöin ennen 2.9.2024 kertyneet työssäoloviikot muunnetaan työssäolokuukausiksi laskemalla 28 kuukauden tarkastelujaksolla kertyneet työssäoloviikot yhteen ja jakamalla kertynyt viikkomäärä neljällä.

Lakimuutosten myötä myös jäsenyysehto muuttuu: tilanteissa, joissa edellytetään yhteensä 12 kuukauden työssäoloa, edellytetään myös 12 kuukauden jäsenyyttä työttömyyskassassa. 1.9.2024 saakka jäsenyysehto on 26 kalenteriviikkoa.

Alta löydät myös esimerkkejä erilaisista tilanteista.

Esimerkki 1

Kalle on ollut työttömyyskassan jäsen 1.9.2023 alkaen ja ollut kokoaikatyössä oppilaitoksessa lukuvuoden 2023–2024. Kalle lomautetaan ajalle 3.6.-6.8.2024 ja hän hakee päivärahaa lomautuksen ajalta. Kallen työssäoloehto on täyttynyt 2.6.2024. Lomautuksen alkaessa kerätään 7 päivän omavastuuaika 3.-11.6.2024. Hänelle maksetaan päivärahaa 40 päivältä 12.6.-6.8.2024. Kalle palaa töihin 7.8.2024 alkaen.

Kalle lomautetaan syysloman ajaksi (14.-18.10.2024). Kalle on täyttänyt edellytykset ansiopäivärahan saamiselle jo kesäkuussa, ja ansiopäivärahaoikeus säilyy enimmäisajan (300/400/500 pv) täyttymiseen saakka tai kunnes 12 kuukauden uusi työssäoloehto tulee täyteen. Kallen tapauksessa hänen 400 päivästään on jäljellä vielä 360 päivää. Omavastuuaika on täyttynyt jo kesäkuussa ansiopäivärahaoikeuden alkaessa, joten syysloman lomautuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa. Koska uusi työssäoloehto ei täyty vielä syysloman lomautukseen mennessä, ei omavastuuaikaa kerätä uudelleen eikä päivärahan määrää lasketa uusiksi.

Esimerkki 2

Rashid on ollut kokoaikaisessa yhtäjaksoisessa työsuhteessa ja työttömyyskassan jäsen 1.1.2024 alkaen. Hänen työsuhteensa päättyy 31.8.2024. Hän ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja hakee päivärahaa 1.9.2024 alkaen. Rashid on 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehdon piirissä, koska hänelle ei ole kertynyt työssäoloehtoa 1.9.2024 jälkeen. Hänen jäsenyys- ja työssäoloehtonsa on siis täyttynyt 31.8.2024 ja hänellä on oikeus ansiopäivärahaan.

Rashidille maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvausta pitämättömistä lomista 10 päivän palkkaa vastaava määrä. Lomakorvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä alkaen ajalle 1.-15.9.2024, tältä ajalta ei ole oikeutta päivärahaan. Jaksotusajan perään tulee 7 päivän omavastuuaika 16.-24.9.2024. Rashid saa ansiopäivärahaa 25.9.2024 alkaen.

Esimerkki 3

Emma on liittynyt kassan jäseneksi 1.12.2022 alkaen ja tehnyt useita työjaksoja jäsenyysaikana. Ajalta 1.12.2022-15.1.2023 on kertynyt 6 työssäoloehtoa kerryttävää viikkoa. Emma on hakenut kassasta päivärahaa sen jälkeen, mutta on saanut hylkäävän päätöksen, koska jäsenyys- ja työssäoloehto ei ollut täyttynyt. Emma on saanut Kelasta työttömyysetuutta.

Työttömyyden jälkeen Emma on ollut kokoaikatyössä ajalla 1.4.2024-15.9.2024, ja saanut palkan aina samassa kuussa kuin työ on tehty. Ajalta 1.4.-1.9.2024 on kertynyt 22 työssäoloehtoviikkoa. Ajalta 2.-15.9.2024 ansaittu palkka 1000 € + lomakorvaus 900 € maksetaan 30.9.2024. Emma hakee päivärahaa työn päättymisen jälkeen 16.9.2024 alkaen.

Koska Emman työssäoloehtoon on kertynyt syyskuulta uuden lain mukaisesti yksi työssäoloehtokuukausi ja Emman työttömyys alkaa vasta 1.9.2024 jälkeen, Emman pitää kerryttää yhteensä 12 työssäoloehtokuukautta saadakseen oikeuden ansiopäivärahaan.

Aikaisemmin kertyneet 28 työssäoloviikkoa muunnetaan kuukausiksi jakamalla viikkojen yhteismäärä neljällä. Muunnettuja kuukausia saadaan seitsemän. Yhteensä Emmalle on kertynyt kahdeksan työssäoloehtokuukautta, kun myös syyskuu lasketaan mukaan. Emmalla ei ole vielä oikeutta ansiopäivärahaan. Hänen pitää kerryttää vielä neljä työssäoloehtokuukautta. Työssäoloehtokuukausien tarkastelujakso on 28 kuukautta työttömyyden alkamisesta taaksepäin, eli työssäoloehtokuukausien tulee kertyä tuona aikana.