Siirry sisältöön

Eduskunta päätti ansiopäivärahan määrän porrastamisesta

Eduskunta on vahvistanut 19.6.2024 ansiopäivärahan porrastamiseen, ikäsidonnaisista poikkeuksista luopumiseen ja palkkatuettuun työhön liittyvät lakimuutokset.

lakimuutokset-kuva, jossa keltaisella pohjalla valkoinen puheenjohtajan nuija

Eduskunta vahvisti 19.6.2024 ansiopäivärahan porrastamiseen, ikäsidonnaisista poikkeuksista luopumiseen ja palkkatuettuun työhön liittyvät lakimuutokset. Muutokset astuvat voimaan 2.9.2024.

Ansiopäivärahan määrän porrastaminen

Ansiopäivärahan porrastusta sovelletaan silloin, kun ansiopäivärahaa maksetaan 2.9.2024 tai sen jälkeen täyttyneen 12 kuukauden työssäoloehdon perusteella eli lakimuutos ei vaikuta jo alkaneeseen päivärahakauteen.

Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen ansiopäivärahan määrää porrastetaan niin, että ansiopäiväraha alenee työttömyyden pitkittyessä. Porrastus koskee lähtökohtaisesti kaikkia ansiosidonnaisen päivärahan saajia: myös lisäpäivillä olevat, osittain työllistyneet ja yrittäjän ansiopäivärahaa saavat kuuluvat muutoksen piiriin.

Ansiopäivärahan porrastus tarkoittaa sitä, että etuuden määrä laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä 40 etuuspäivän jälkeen ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 170 etuuspäivän jälkeen.

Alennettu ansiopäiväraha on kuitenkin aina vähintään peruspäivärahan suuruinen.

Kokonaan työttömillä 40 etuuspäivää tarkoittaa noin kahta kuukautta ja 170 etuuspäivää noin kahdeksaa kuukautta. Soviteltua päivärahaa saavilla etuuden määrä laskee myöhemmin kuin kokonaan työttömillä, koska päivärahakauden päivät kuluvat hitaammin.

TYJ:n nettisivuilta löytyvän laskurin avulla voit arvioida porrastuksen vaikutusta päivärahasi määrään.

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan

Lakimuutoksen myötä tietyt ikään perustuvat poikkeukset poistuvat:

  • 57 vuotta täyttäneet eivät enää pääse työllistämisvelvoitteen piiriin.
  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan tasoa ei enää suojata tilanteessa, jossa henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen
  • 60 vuotta täyttäneet eivät voi enää täyttää työssäoloehtoa työllistymistä edistävässä palvelussa. Myös tähän liittyvä ansiopäivärahan tason suojaus poistuu.

58-vuotiaan ansiopäivärahan tason suojaa ei sovelleta, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Työllistämisvelvoite lakkaa, jos velvoite alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Työssäolovelvoitteeseen liittyviä ansiopäivärahan tason suojia sovelletaan niin kauan, kuin työ tai palvelu on järjestetty viimeistään 1.9.2024 alkaneen velvoitteen perusteella.

Jos työssäoloehto on täyttynyt niin sanotun työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä tai palvelussa ja velvoite on alkanut viimeistään 1.9.2024, sovelletaan siihen kuuden kuukauden työssäoloehtoa.

Palkkatuen vaikutus työssäoloehtoon

Lakimuutoksen myötä palkkatuettu työ ei enää pääsääntöisesti kerrytä työssäoloehtoa. Muutos koskee 2.9.2024 tai sen jälkeen alkanutta palkkatuettua työtä. Jos palkkatukityö on alkanut viimeistään 1.9.2024, sovelletaan siihen kuuden kuukauden työssäoloehtoa ja työssäoloehtoon voidaan lukea 75 % palkkatuella työskennellyistä kuukausista.

Palkkatukityö voi 2.9.2024 alkaenkin joissain poikkeustilanteissa kerryttää työssäoloehtoa silloin, kun palkkatukea maksetaan alentuneesti työkykyisen tai yli 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen. Tällaisessa tilanteessa työssäoloehto alkaa kertyä vasta sen jälkeen, kun palkkatukea on maksettu kymmenen kuukautta.

Vaikka palkkatukityö ei jatkossa kerrytä työssäoloehtoa, se kuitenkin pidentää tarkastelujaksoa eli sitä ajanjaksoa, jolla tehty työ voidaan huomioida työssäoloehtoon.

Lisätietoa työttömyysturvaan vaikuttavista muutoksista löydät Lakimuutokset 2024 -sivulta.