Jäsenyys

Työttömyyskassan jäsenyys tuo turvaa työelämän katkoksiin. Työttömyyskassan jäsenenä voit saada ansiopäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa. Kassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa, liikkuvuusavustusta tai vuorottelukorvausta.

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee valtion, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla työskentelevät.

Työttömyyskassan jäsenyydelle ei ole alaikärajaa, mutta iällä on vaikutusta päivärahaoikeuteen. 1.8.2021 voimaan tulleen lain mukaan ansiopäivärahaa ei voida myöntää alle 18-vuotiaalle hakijalle, joka ei ole suorittanut oppivelvollisuuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuutta tai ei ole hyväksyttävästi keskeyttänyt sen. Lisäksi ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa voi alkaa kerryttämään vasta 17-vuotiaana, koska työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja on 17 vuotta. Alle 17-vuotias ei siis käytännössä hyödy kassan jäsenyydestä. Työttömyysmaksuvelvollisuuden ikäraja nousee 18 vuoteen 1.8.2022 alkaen.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Myös esimerkiksi osa-aikatyössä käyvä tai keikkatyöläinen voi liittyä jäseneksi, mikäli työsuhde on voimassa liittymispäivänä. Liittymispäiväksi luetaan aikaisintaan päivä, kun jäsenhakemuksesi on saapunut työttömyyskassalle. Työttömyyskassan jäseneksi ei voi liittyä, jos olet työtön, kokonaan lomautettu tai palkattomalla vapaalla palkkatyöstäsi.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.