Hakuohje koulunkäynninohjaajille ja koulunkäyntiavustajille

Nämä ohjeet ovat etenkin koulunkäyntiavustajille ja koulunkäynninohjaajille, mutta ohjeet koskevat samoin esim. tuntiopettajia ja muita ammattiryhmiä, joiden työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät määräajoin oppilaitoksen vuotuisten toiminta-aikojen johdosta.

Tälle sivulle kootut ohjeet ovat ensisijaisesti lomautuksen / työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajalle ja koskevat syksyä 2020 ja talvea 2021. Ohjeistuksesta löytyy omat osionsa kokoaikatyöstä ja osa-aikatyöstä lomautetuille.

Ilman lomautustakin / työnteon ja palkanmaksun keskeytystä voidaan päivärahaa maksaa osa-aikatyön perusteella. Näihin tilanteisiin löydät tarkempia hakuohjeita ohjepankistamme kohdasta Hakuohje osa-aikatyötä tekevälle

Työttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä silloin, kun henkilön työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Osa-aikatyön ajalta voidaan maksaa soviteltua päivärahaa.

Jos siis työaikasi ei ylitä 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta, sinulla saattaa olla työsuhteestasi huolimatta oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan.

Esimerkiksi kunta-alan yleistyöaika enimmillään on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa, joten osa-aikatyöksi luetaan sellainen työ jossa työaika on enintään 30 tuntia ja 36 minuuttia viikossa. 

Työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät lomautukseen rinnastettavasta syystä tai sinut lomautetaan

Päivärahan hakemiseen ja palkkatulojen sovittelemiseen on vaikutusta sillä onko lomautusta edeltänyt työsuhde ollut kokoaikainen vai osa-aikainen. Miten päivärahaa siis tulee hakea ja mitä tulee ottaa huomioon?

Muistathan aina myös ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

 • Olet tehnyt osa-aikatyötä ja työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät tai sinut lomautetaan esim. syys- tai joululoman ajaksi

  Osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo sovitellaan sen sovittelujakson tulona kun se maksetaan. Sillä ei ole merkitystä milloin osa-aikatyö on tehty tai onko henkilö ollut sinä ajankohtana työttömänä, vaan merkitystä on ainoastaan sillä milloin palkka maksetaan. Myös osa-aikatyöstä ansaitut lomarahat ja lomakorvaukset sovitellaan niiden maksupäivän mukaan niiden maksuajankohdan mukaisella sovittelujaksolla. Huomaathan siis palkanmaksupäivän merkityksen hakiessasi päivärahaa.

  • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
   • Osa-aikatyöstä saamasi palkka huomioidaan sovittelussa koko maksukuukaudelle normaalisti, vaikka sen maksupäivä osuisikin lomautusviikolle. Tällöin huomioiduksi tulee lomautuksen johdosta vähennettynä maksettu kuukausipalkka.

  Esimerkiksi haet päivärahaa 1.10.–31.10.2020. Työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät syyslomaviikolle 12.10.–16.10.2020. Palkanmaksupäivä on 15.10.2020. Saamasi palkka huomioidaan koko lokakuun tulona sovittelussa.

  • Jos haet päivärahaa tavanomaista lyhemmältä ajalta esimerkiksi vain lomautusviikolta, joutuu työttömyyskassa 11.5.2020 voimaantulleen lakimuutoksen johdosta tarkastelemaan mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta.  jolloin kuukauden sovittelujakso voi alkaa jo ennen sitä päivää josta päivärahaa haetaan.
   • Palkka siis sovitellaan samoin kuin jos hakisit koko kuukauden, mutta päiväraha maksetaan vain siltä ajalta kuin olet työnhakijana. Sillä ei ole merkitystä osuuko palkanmaksupäivä lomautusajalle.

  Esimerkiksi haet päivärahaa ajalta 19.10.–23.10.2020 kun työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet syyslomaviikolle. Palkanmaksupäivä on ollut 15.10.2020 eli lomautusviikkoa edeltäen. Koko maksettu kuukausipalkka sovitellaan lokakuulle, mutta päivärahaa voidaan maksaa vain hakemaltasi syysloman ajalta. Jos työnhakusi on TE-toimistossa voimassa, kannattaa päivärahaa hakea koko kuukaudelta.

  Työttömyyskassa suosittaakin osa-aikatyötä tekeviä pitämään työnhaun voimassa TE-toimistossa jatkuvasti ja täyttämään hakemuksen koko kuukaudelle. 

  Löydät tarkempia ohjeita osa-aikatyön aikaiseen päivärahan hakemiseen ohjepankista Hakuohje osa-aikaista työtä tekevälle.

  Työttömyyskassa saa palkkatietosi tulorekisteristä. Päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki maksetut palkat (peruspalkat, lomarahat ja lomakorvaukset)  maksupäivän mukaan,  vaikka olisitkin maksuajankohtana kokonaan työtön ja vaikka palkat olisi ansaittu ajalla, jolloin et ole ollut päivärahan hakijana.

 • Olet tehnyt kokoaikatyötä ja työnteko ja palkan saanti keskeytyvät / sinut lomautetaan esim. syys- tai joululoman ajaksi
  • Lähetä päivärahahakemus koko lomautuksen tai työnteon keskeytyksen ajalta.
   • Jos olet saanut päivärahaa kesällä 2020 tai sen jälkeen, täytä muutettava jatkohakemus. Muista tarkistaa eWertin omista tiedoistasi, että tilinumerosi on oikein.
   • Jos tulet ensimmäistä kertaa hakijaksi, täytä ansiopäivärahahakemus. Palkkatiedot työttömyyskassa saa tulorekisteristä, mutta voit halutessasi liittää mukaan palkkatodistuksen edeltävän 26 viikon ajalta.
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä syysloman / joululoman ajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut)  tai lomautusilmoitus jos sinut on lomautettu
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita hakemuksessa lomapäivät. Päivärahaa ei makseta kokoaikatyöhön perustuvien vuosilomapäivien ajalta.
  • Jos saat hakemallasi ajalla takautuvia palkkoja työttömyyttä edeltävältä ajalta kokoaikatyöstä tai lomakorvausta pitämättä jääneistä lomista, ei niitä huomioida sovittelussa.

  Esimerkiksi haet päivärahaa ajalta 12.10.–18.10.2020 kun työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet syyslomaviikolle. Palkanmaksupäivä on 15.10.2020 eli lomautusviikolla. Kokoaikatyön palkka jätetään huomioimatta ja päiväraha maksetaan täytenä.

Vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha

Vuosiloman vaikutus päivärahaoikeuteen riippuu siitä maksetaanko vuosilomapalkkaa osa-aikatyön vai kokoaikatyön perusteella. Työsuhteen muodosta riippuu myös se,  sovitellaanko lomaraha ja lomakorvaus päivärahan kanssa.

 • Osa-aikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät silloin kun pidät ne.
   • Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä sovittelujaksossa, kun se maksetaan.
  • Lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa, kun ne maksetaan, vaikka olisit silloin kokonaan työtön/lomautettu ja vaikka lomat olisivat kertyneet ajalta jolloin et ole ollut työnhakijana.
 • Kokoaikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät.
  • Päivärahaa ei makseta lainkaan lomapäivien ajalta
  • Lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida päivärahan sovittelussa

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 010 190 300. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen. Jos olet antanut luvan sähköisille lisäselvityspyynnöille, soiton sijasta lähetämme sinulle viestiä eWertti Nettikassaan. 

Väliaikaisen työttömyysturvalain muutoksen vaikutus sovitellun päivärahan sovittelujaksoihin

Työttömyysturvalakiin väliaikaisesti korona-ajan johdosta tehdyn muutoksen vuoksi  11.5.2020 -31.3.2021 ajalla alkavien hakujaksojen osalta sovittelussa käytettävä sovittelujakso ei voi enää olla tavanomaista lyhempi vaan se on aina joko neljän viikon tai kuukauden mittainen. Näin ollen vaikka henkilö hakisi päivärahaa lyhemmältä jaksolta kuin esim. kuukausi niin hakujaksolla vaikuttavana soviteltavana tulona tulee kuitenkin huomioida kokonaisen kuukauden tai neljän viikon sovittelujakson aikana maksetut tulot (riippuen henkilön palkanmaksurytmistä).

Hakujakso = ajankohta jolta päivärahaa haetaan. On tavallisesti neljä viikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi. Työttömyyden alkaessa tai päättyessä tai lyhyen lomautuksen ajalla se voi olla tavanomaista lyhempi.

Sovittelujakso = ajankohta jonka aikana maksettu soviteltava palkkatulo vaikuttaa samalle ajalle kohdistuvan hakujakson päivärahan määrään. Sovittelujakso on 11.5.–31.3.2021 välisenä aikana alkavien hakujaksojen osalta aina neljän viikon tai kuukauden mittainen riippumatta hakujakson pituudesta. Sillon kun hakujakso alkaa ennen 11.5.2020 tai se alkaa 31.3.2021 jälkeen, voi sovittelujakso voi olla tavanomaista lyhyempi nk. erityinen sovittelujakso.

Sovittelujakson muutoksella on vaikutusta myös koulunkäynninohjaajien ja koulunkäyntiavustajien päivärahahakemuksiin kesällä, syksyllä ja jouluna 2020 ja talvena 2021.