Tulorekisteri

Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevia palkkatietoja sekä etuuksia ja eläkkeitä koskevia tietoja.

Mikä tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Työnantajilla on ollut jo 1.1.2019 lukien velvollisuus ilmoittaa työntekijöidensä palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Työttömyyskassa on saanut nämä tiedot ansiopäivärahanhakijoiden osalta käyttöönsä 1.1.2020.

Etuustietojen käyttäminen tulorekisteristä alkoi vuoden 2021 alusta, josta lukien myös kassat alkoivat lähettämään tulorekisteriin tiedot maksamistaan etuuksista.

Jokainen palkansaaja voi halutessaan katsoa myös itse tulorekisteristä omat ajantasaiset ansiotulotietonsa.

Kassa hyödyntää tulorekisteriä ensisijaisena tiedon lähteenä palkkatulojen osalta

Työttömyyskassa käyttää tulorekisteritietoja aina kun se on mahdollista.

Jos kaikkia hakemuksen käsittelyyn tarvittavia tietoja ei saada tulorekisteristä, pyydetään näitä tietoja joko palkanlaskijalta tai sinulta itseltäsi. Palkkalaskelmien tai palkkatodistuksen toimittaminen jo hakemuksen liitteenä voi  näissä tilanteissa nopeuttaa käsittelyä, koska tällöin työttömyyskassalla on jo valmiiksi lisätiedot olemassa. Päätökset tehdään kuitenkin aina kun mahdollista tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella ja hakemuksen liitteenä toimittamiasi palkkalaskelmien tietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

Työnantajan tapa toimittaa palkkatiedot tulorekisteriin vaikuttaa siihen saadaanko kaikki tarvittava tieto sieltä. Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin kahdella tavalla: joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen:

  • Suppealla tavalla ilmoitettuna työttömyyskassa saa tiedon palkanmaksun yhteissummasta ilman erittelyitä, mutta joutuu suurella todennäköisyydellä kysymään tarkentavia tietoja palkan maksajalta tai päivärahanhakijalta.
  • Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin ja kassa saa todennäköisemmin tarvitsemiaan tietoja suoraan tulorekisteristä.

Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan ilmoittaa tulorekisteriin muitakin vapaaehtoisia tietoja, esimerkiksi tietoja poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä tarkempia palkka- tai työsuhdetietoja tarvita.  

Kaikkia palkkatietoja ei saada jatkossakaan tulorekisteristä

Tulorekisteri helpottaa ansiopäivärahan hakemista monen henkilön kohdalla, mutta  työttömyyskassa joutuu tarvittaessa pyytämään päivärahanhakijoita toimittamaan palkkatiedot entiseen tapaan.

Joskus voi olla myös niin, että jäsenen omasta tilanteessa johtuen tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn. Esimerkiksi työssäoloehdon selvittämisessä saatetaan pidennysajoista johtuen tarvita palkkatietoja tulorekisteriin kerättyjä tietoja aikaisemmalta ajalta (ajalta ennen 1.1.2019).

Etuudet ja eläkkeet

Tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietojen lisäksi myös kaikki maksetut sosiaalietuudet ja eläkkeet. Myös JHL Työttömyyskassa ilmoittaa rekisteriin maksamansa ansiopäiväraha-, muutosturvaraha- ja liikkuvuusavustustiedot, sekä myös ansiopäivärahan verovapaat kulukorvaukset.

Työttömyyskassa saa tulorekisteristä myös muiden etuuksien maksutiedot tulonsaantioikeuksiensa puitteissa, eli ne tiedot, joihin se on oikeutettu ja tarvitsee toiminnassaan. Muut sosiaalietuudet voivat vaikuttaa ansiopäivärahaan estävästi tai vähentävästi.

Hakijan tulee kuitenkin edelleen ilmoittaa hakemistaan ja saamistaan etuuksista kassalle, koska tulorekisterin kautta tieto saadaan vasta siinä vaiheessa kun muuta etuutta jo maksetaan ja silloin tavallisesti syntyy takaisinperintää päällekkäisen maksun johdosta. 

Työttömyyskassa tarvitsee myös tiedon muun etuuden alkamis- ja päättymisajan kohdasta, joten pelkkä maksutieto ei useinkaan ole yksistään riittävä tieto.