Valitusoikeus työttömyyskassan päätökseen

Työttömyyskassa antaa hakijalle päätöksen päiväraha-asiassa käsiteltyään hakemuksen. Mikäli olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Suomalaisen oikeuskäytännön mukaisesti työttömyysturva-asioiden muutoksenhaku on kaksiasteinen. Ensin muutosta voi hakea Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sen päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Päätökseen haetaan muutosta tai päätöksestä valitetaan Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Jokaisen työttömyyskassan antaman päätöksen liitteenä on ohje valituksen tekemisestä. Valitus toimitetaan kuitenkin aina työttömyyskassaan, koska työttömyyskassa tutkii ensin, voiko se mahdollisesti oikaista päätöksen. Mikäli päätöstä ei voida oikaista, työttömyyskassa toimittaa valituksen edelleen Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Osa valituksista koskee työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) antamia lausuntoja. TE-toimiston antamaan lausuntoon ei voi suoraan hakea muutosta, vaan työttömyysturvalain mukaisesti muutosta haetaan työttömyyskassan antamaan päätökseen. Työttömyyskassa pyytää TE-toimistolta lausuntoa, ja siinä vaiheessa TE-toimisto tutkii. voiko se oikaista lausunnon. Jos lausuntoa ei oikaista, toimittaa työttömyyskassa valituksen edelleen Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Valituksen tekeminen

Valitus pitää aina tehdä kirjallisesti ja se osoitetaan Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, vaikka se lähetetään omaan työttömyyskassaan. Valitus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä pitää ilmetä, mihin hakija on tyytymätön. Valituksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen vaaditaan muutosta
  • mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan
  • valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valitus pitää aina allekirjoittaa. Mikäli hakija ei itse allekirjoita valitusta, valitukseen on liitettävä hakijan allekirjoittama valtakirja, ellei allekirjoittajana toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä työttömyyskassan antama päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä ne asiakirjat, joihin valituksen tueksi vedotaan, jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin. Lisäselvityksiä voi toimittaa myös myöhemmin, elleivät ne ole saatavilla valituksen lähettämishetkellä.

Valituksen lähettämisaika

Valituksen on oltava perillä työttömyyskassassa viimeistään 30. päivänä siitä, kun hakija on saanut päätöksestä tiedon. Hakijan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun työttömyyskassa on postittanut päätöksen hakijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Työttömyyskassan aukioloaika valituksen toimittamiselle on ma-to klo 8-16 ja pe 8-15.

Jos valituksen liitteeksi tarvittavien asiakirjojen hankkiminen kestää pidempään kuin yllä oleva valitusaika, pitää valitus lähettää määräajassa ja sen yhteydessä voi mainita, että liitteet toimitetaan myöhemmin.

Valitus vakuutusoikeuteen

Kun Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on käsitellyt valituksen, se antaa päätöksen. Tästä päätöksestä voi edelleen valittaa vakuutusoikeuteen ja valitusohjeet on kerrottu päätöksen liitteessä. Valittaja toimittaa valituskirjelmän työttömyyskassalle ja valitusaika sekä valituksen perusteluita koskevat toimintaohjeet ovat yhteneväiset Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle tehdyn valituksen kanssa.

Vakuutusoikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta.