Siirry sisältöön

Päivärahan sovitteluun lakimuutoksia

Erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista tuloa ei ole sovellettu toukokuusta 2020 lähtien. Tämä väliaikainen lakimuutos on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen valmisteleman esityksen, että erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta luovuttaisiin pysyvästi.

Vuoden 2023 alussa voimaan tulevan lakimuutoksen myötä keväästä 2020 voimassa olleet väliaikaiset lakimuutokset muuttuvat pysyviksi. Päivärahan sovittelussa ei näin ollen jatkossakaan enää käytetä erityistä sovittelujaksoa eikä tuloista muodosteta laskennallista työtuloa. Sovittelujakso on aina neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi, ja kaikki sillä ajalla maksetut osa-aikatyön tai korkeintaan kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tulot huomioidaan sovittelussa.

Sovittelujaksolla maksettu työtulo sovitellaan silloinkin, kun se maksetaan aikana, jolta ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Muutoksen johdosta sovittelujaksolla maksettu työtulo huomioidaan työttömyysetuuden määrässä sellaisena kuin se on maksettu.

Kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta maksetun työtulon jakamista maksukuukaudelle ja sitä seuraaville kuukausille koskevaa säännöstä tarkennetaan koskemaan vain tilanteita, joissa työnantaja on maksanut palkkaa tavanomaisesta palkanmaksujaksosta poiketen. Palkan perusteena oleva työaika jaetaan tasan vaikuttamaan niin monelle hakujaksolle kuin jolta palkka on ansaittu.

Lyhennetylle työpäivälle lomautettujen työaikatarkastelujaksona on kalenteriviikon sijasta sovittelujakso (neljä viikkoa tai kuukausi) tilanteissa, joissa henkilön päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn johdosta. Myös sovittelu tapahtuu neljän viikon tai kuukauden sovittelujaksolla.

Lakimuutoksen myötä soviteltuun työttömyysetuuteen on lisätty säännös työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen on, jos työn luonteesta ja olosuhteista voidaan päätellä, että 80 prosentin työaika ei ylity.

Lakia sovelletaan hakujaksoihin, jotka alkavat 1.1.2023 tai sen jälkeen.