Työttömyyskassan puhelinpalvelu palvelee ti 12.12 klo 12-14 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

Palkkatodistus työttömyyskassaa varten lomautustilanteessa

9.4.2010


Työttömyyskassa tarvitsee ansiopäivärahan määrittelyä varten palkkatiedot lomautuksen tai työttömyyden alkaessa vähintään 34 kalenteriviikolta välittömästi ennen työttömyyttä = edelliseen päivään asti. Työtä ko. 34 kalenteriviikon aikana pitää olla vähintään 18 tuntia kunakin kalenteriviikkona. Palkkatodistukseen tulee tarkasti yksilöidä alku- ja loppupäivämäärin, mitä aikaa palkkatodistuksen tiedot koskevat.

Palkkatiedot tarvitaan VÄHINTÄÄN 34 kalenteriviikolta, eli ne voivat olla myös pitemmältä ajalta. Jos palkkatodistuksessa tai –laskelmassa on ilmoitettuna kuluva vuosi ja edeltävä vuosi, niin työttömyyskassa voi käyttää laskelmaa päivärahan määrittelyyn. On hyvä kuitenkin huomioida se, jos henkilön palkka on vaikka noussut, niin hänelle on edullisempaa mitä lyhyemmältä ajalta palkkatodistus on.

Palkkakertymien erittely

Palkkatodistuksesta tulee näkyä bruttopalkka eriteltynä mahdollisilla lomarahoilla ja lomakorvauksilla sekä muilla mahdollisilla korvauksilla. Jos palkkatodistuksen jaksoon sisältyy palkattomia jaksoja, on ne ilmoitettava sekä palkattomuuden syyt.

Mikäli 34 kalenteriviikon jaksoon sisältyy vaikka kaksi palkatonta viikkoa, pitää palkkatodistuksen jaksoa pidentää niin, että siihen sisältyy palkallista, vähintään 18 työtuntia viikossa tehtyä aikaa 34 kalenteriviikkoa.

Jos henkilö on ollut aiemmin lomautettuna tai työttömänä, tarvitaan palkkatiedot tuon edellisen työttömyysjakson jälkeiseltä ajalta. Eli jos on ollut lomautettuna marraskuun 2009 ja seuraavan kerran huhtikuun 2010, niin huhtikuun 2010 käsittelyssä emme voi käyttää palkkatodistusta, jossa on ilmoitettuna tiedot kuluvalta ja edelliseltä vuodelta, vaan tiedot tarvitaan edellisen lomautuksen jälkeen 1.12.2009-31.3.2010.

Jaksotettu lomautus

Palkkatodistus tarvitaan yllä mainitusti ennen ensimmäistä jaksoa. Seuraavan lomautusjakson alussa tarvitaan palkkatodistus lomautusjaksojen väliseltä ajalta

Lomautus lyhennetylle työpäivälle tai osa-aikaisessa työsuhteessa olevan lomautus

Lomautuksen alussa palkkatiedot tarvitaan lomautusta edeltäneeseen päivään asti.

Lyhennettyä työpäivää tekevällä tai osa-aikaisessa työsuhteessa olevalla on mahdollisesti oikeus soviteltuun päivärahaan, mikäli tehty työaika on enintään 75 % alan kokoaikatyöstä kalenteriviikossa.

- Kuukausipalkkalaisille maksetaan soviteltua päivärahaa kalenterikuukausittain, eli he toimittavat hakemuksen ja palkkatodistuksen kalenterikuukausittain, mikäli työaika lyhenee jokaisen kalenteriviikon aikana. Jos kokoaikatyötä tekevä henkilö on lomautettu esim. kahdeksi kalenteriviikoksi lyhennetylle työpäivälle, lähetetään osa-aikaisen työn palkkatodistus näiltä kahdelta viikolta.
- Jos lomautus lyhennetylle työpäivälle alkaa kesken kalenterikuukauden, tarvitaan yllä mainitusti palkkatodistus päivärahan määrittelyä varten ennen lomautuksen alkua ja lisäksi palkkatodistus tai palkkatiedot niille kalenteriviikoille, kun hakija tekee lyhennettyä työpäivää.

Kokoaikaisesti lomautetuille maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa vuonna 2010

Määräaikaisen lakimuutoksen johdosta kokoaikatyötä tekeville maksetaan kokonaan työttömän täyttä työttömyyspäivärahaa, kun hänet lomautetaan yhdeksi tai useammaksi päiväksi kalenteriviikossa. Näissä tilanteissa tehty työaika lomautusviikolla voi olla enintään 80 % kokoaikaisesta työajasta, jotta hakijalla on ylipäätään oikeus päivärahaan.

Päiväraha määritellään samalla tavoin ajalta ennen ensimmäistä lomautuspäivää. Sen jälkeen palkkatodistusta ei tarvita lomautuspäivien maksamiseen, mutta työssäoloseurannan vuoksi kunkin hakukuukauden palkkatodistus on hyvä liittää hakemuksen mukaan.

Omavastuuaika

Päivärahaa maksetaan vasta seitsemän omavastuupäivän jälkeen. Mikäli hakija tekee lyhennettyä työpäivää, omavastuuaika on seitsemää työtöntä päivää vastaava aika. Omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan perättäisen kalenteriviikon aikana. Työttömyysturvassa omavastuu- ja maksupäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin = 5 päivää/kalenteriviikko.