Inkomstregistret

Arbetslöshetskassorna får löneuppgifter angånde de som söker inkomstrelaterad dagpenning från och med 1.1.2020 och uppgifter angående förmåner och pensioner från och med 1.1.2021.

Vad är inkomstregistret?

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas, som i fortsättningen innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå.

Arbetsgivarna har redan från och med 1.1.2019 haft en plikt att anmäla arbetstagarnas löneuppgifter till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. Arbetslöshetskassan får dessa uppgifter angående de som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning till förfogande från och med 1.1.2020.

Användning av förmånsuppgifter från inkomstregistret började från början av året 2021, och kassan börjar också skicka uppgifter om betalda förmåner till inkomstregistret från och med det.

Varje löntagare kan också om hen så vill granska sina egna aktuella uppgifter från inkomstregistret.

Kassan utnyttjar inkomstregistret som den primära informationskällan angående löneinkomster

Arbetslöshetskassan använder  uppgifterna från inkomstregistret alltid när det är möjligt.

Om alla uppgifter som behövs vid behandling av ansökan inte fås från inkomstregistret, ber man dessa uppgifter antingen direkt av löneräknaren eller av dig själv. Om man skickar lönespecifikationerna  eller ett  löneinytg redan som bilaga till ansökan, kan behandligen av ansökan bli snabbare, för då har arbetslöshetskassan tilläggsuppgifterna färdigt.  Besluten görs dock alltid när det är möjligt enligt uppgifterna från inkomstregistret, och uppgifterna från lönespecifikationerna som du har skickat används endast, då  uppgifterna från inkomstregistret inte är tillräckliga.

Arbetsgivarens sätt att anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret påverkar till det om all nödvändig information fås från det. Arbetsgivaren kan anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret på två sätt: antingen genom att använda ett kortfattat eller ett omfattande format kortfattat

  • I kortfattat format får arbetslöshetskassan uppgiften om helhetssumman utan specifikationer, men måste med stor sannolikhet fråga specificerade uppgifter at betalaren eller av ansökande av dagpenning.
  • I omfattande format specificeras lönen noggrannare med lönedelar, och kassan får mera sannolikt från inkomstregistret behövlig information-.

Dessutom kan arbetsgivaren också anmäla till inkomstregistret andra frivilliga uppgifter, t.ex. uppgifter om frånvaron och införtjäningsperioder av lönen.

Om arbetsgivaren har fyllt i löneuppgifterna till inkomstregistret i ett omfattande format och anmält också frivilliga uppgifter, är det mera sannolikt, att kassan får direkt från inkomstregistret de uppgifter som behövs vid behandlingen av ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, och då behövs inga närmare uppgifter om löner eller arbetsförhållanden.

Alla uppgifter fås dock inte från inte från inkomstregistret i fortsättningen, så lönespecifikationer behövs fortfarande

Inkomstregistret underlättar ansökning av inkomstrelaterad dagpenning hos många personer, med arbetslöshetskassan ber, att de som ansöker om dagpenning åtminstone i början skickar löneuppgifterna på samma sätt som tidigare.

Ibland kan det också vara så, att uppgifterna i inkomstregistret beroende på medlemmens egen situation inte är tillräckliga för att ansökan om dagpenning skall kunna behandlas. T.ex. vid utredning av arbetsvillkoret kan ibland på grund av förlängningsperioder behövas löneuppgifter för en tidigare period än de  som har samlats i inkomstregistret (för tiden före 1.1.2019).

Förmåner och pensioner till inkomsregistret från och med början av året 2021

Från och med början av året 2021 anmäls till inkomsregstret förutom löneuppgifter också alla betalda sociala förmåner och pensioner. Också JHL arbetslöshetskassa anmäler till registret uppgifter om betalda inkomsrelaterade dagpenningar, alterneringsersättningar och rörlighetsunderstöd, samt också skattefria kostnadersättningar av inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetslöshetskassan får i fortsättningen betalningsuppgifter av andra förmåner inom ramen för rätten till att få uppgifter. Arbetslöshetskassan får alltså de uppgifter, som den är berättigad till och som den behöver i sin verksamhet. Andra förmåner kan antingen förhindra betalning av dagpenning eller minska storleken av den.

Den som söker dagpenning måste dock också i fortsättningen anmäla de förmåner som hen har sökt eller får, eftersom uppgiftten om inkomstregistret fås först  då annan förmån har redan betalats , och  då uppstår det  vanligtvis återkrav på grund av överlappande betalning..

Arbetslöshetskassan behöver också uppgiften om inlednings- och slutdatumet av annan förmån. Därför är  själva betalningsuppgiften  i sig oftast inte tillräcklig.