Löneintyg för arbetslöshetskassan

Arbetslöshetskassan behöver vid början av permittering eller arbetslöshet till fastställande av inkomstrelaterad dagpenning löneuppgifter för åtmiinstone 26 veckor före arbetslösheten, Kassan utnyttjar dock inkomstregistret som primära informationskälla.

Inkomstregistret är primärt

Arbetslöshetskassan får inkomstregistret  löneuppgiferna för sökande av dagpenning, och arbetslöshetskassan använder dessa uppgifter alltid när det är möjligt. Arbetsgivarens sätt att anmäla uppgifterna till inkomstregistret påverkar till det, om all nödvändig information fås från det.

On alla uppgifter som behövs vid behandling av ansökan inte fås från inkomstregistret, ber man dessa uppgifrer antingen av löneräknaren eller av den sökande själv. Det att man skickar löneintyget redan som bilaga till ansökan kan i dessa situationer försnabba behandlingen, eftersom arbetslöshetskassan då har färdigt alla tilläägsupgifter .Besluten görs dock alltid när det är möjligt enligt uppgifterna från inkomstregistret, och löneuppgifterna som har skickats som bilaga används endast i det fall att uppgifterna från inkomstregistret inte är tillräckliga.

Löneintyg

Beloppet på dagpenning kan räknas enligt löneintyget som har skrivits av löneräknaren, då man inte får tillräckliga uppgifter från inkomstregistret. Om du alltså skickar ett löneintyg som bilaga till din ansökan, observera följande punkter:

 • Måste vara för minst 26 veckor bakåt från början av arbetslöshet
  • Man måste ha arbetat minst 18 timmar under en arbetsveckaa.
  • Kan skirvas till slutet av senaste lönebetalningsperiod, om det inte finns mer än 30 dagar mellan arbetslösheten eller början av permitteringen.
  • Om det dock finns under 26 veckor mellan arbetslöshets- eller permitteringsperioden som börjar nu och den föregående perioden, måste löneintyget innehålla löneuppgifter precis för den period som är mellan tidigare arbetslöshets- eller permitteringsperiod och den period som börjar nu.
   • ex du har varit permitterad senast på våren och fått dagpenning t.o.m. 3.3.2020 och den nya permitteringsperioden börjar 3.6.2020. Löneuppgifterna behövs för tiden 4.3 – 2.6.2020.
 • Skrivs för införtjäningsperioden
  • Till löneintyget måste noggrant specificeras med inlednings –och slutdatum, för vilken tid löneintygets uppgifter gäller.
  • Till löneintyget ifylls uppgifterna för tiden, under vilken lönen har verkligen införtjänats, inte enligt betalningsagar.
 • Antecknas eventuella ovalönade frånvaron och perioder, och perioder, under vilken personen har fått reducerad lön
  • Oavlönade frånvaron och orsaker till dem antecknas på löneintyget
  • Om en person har fått reducerad lön, måste dessa perioder och beloppet på lönen antecknas Tiden, under vilken personen har fått reducerad lön, räknas inte till 26 veckor..
  • Om en person har oavlönade perioder eller perioder med reducerad lön, måste löneintyget skrivas för en så lång period, att löneuppgifter finns för sammanlagt 26 veckor med full lön.
 • Semesterersättningar och semesterpenningar samt andra ersättningar specificeras på löneintyget
  • Semesterersättningar och semesterpenningar som ingår i skattepliktig inkomst specificeras i löneintyget.
  • Om en person har fått andra ersättningar till exempel vid arbetsförhållandets upphörande och summan ingår i skattepliktig inkomst, måste de specificeras
   • andra inkomster är till exempel gyllene handskakning, avgångsvederlag och produktionsbonus, som inte grundar sig på personens egna arbetsinsats.
 • Då personen har varit arbetslös eller permitterad tidigare
  • Om personen har varit permitterad eller arbetslös tidigare, behövs löneuppgifter för tiden efter den tidigare arbetslöshetsperioden.
   • Till exempel: En person har varit permitterad till och med 30.9.2019 och är följande gång permitterad från och med 1.2.2020. Arbetslöshetskassan kan inte använda ett löneintyg, som innehåller uppgifter för hela pågående och föregående året. Då behövs uppgifter efter den tildigare permiiteringen, alltså för tiden 1.10.2019 – 31.1.2020.

Om löneintyget eller – specifikationen innehåller uppgifterna för pågående och föregående året, kan arbetslöshetskassan använda lönespecifikation för fastställande av dagpenning.

Man skall dock observera, att semesterersättningar och semesterpenningar som har betalats under året skall synas på specifikationenr. I detta fall räknas dagpenningen från hela åretx löner. Dagpenningen kan därför sjunka, om personen har fått större lön under de senaste 26 veckorna än i början av året.

Pä anvisninsbankems punkt blanketter hittar man en färdig blankett, som till exempel löneräknaren kan skicka via tjänsten Hakemusliitteet (endast på finska) behändigt direkt till arbetslöshetskassan.