Ansökningsanvisning för deltidsanställd

Du har rätt till jämkad dagpenning om du har deltidsarbete och din arbetstid är högst 80 procent av den maximala arbetstid som tillämpas på en heltidsanställd inom branschen.

Du kan läsa mera om inverkan av deltidsarbete till dagpenning och jämkad dagpenning från sidan där det berättas om jämkad dagpenning (endast på finska).

Dagpenning borde ansökas enligt din egen lönebetalningsperiod i fyra veckors perioder eller per kalendermånad.

Om du tar emot ett anställningsförhållande på deltid som varar minst två månader, kan du också ha rätt till rörlighetsunderstöd.

Om du börjar ett deltidsarbete som varar i över 2 veckor och vars arbetstid under kalendervecka överstiger 80% av den maximala arbetstid som tillämpas inom branschen, har du inte rätt till jämkad dagpenning. Du kan ansöka dagpenning dagen till och med början av heltidsarbete som varar i över 2 veckor.

Ansökning om dagpenning

 • 1. Anmäl dig som arbetssökande i TE-byrån
  • det här borde du göra senast första dagen när du börjar ansöka jämkad dagpenning. Dagpenning kan betalas bara för den där tiden under vilken du har anmält dig som arbetssökande.
  • Anmäl också till TE-byrån om du har företagsverksamhet, du äger skog eller idkar jordbruk. Anmäl TE-byrån också om du fungerar som närstående- eller familjevårdare, eller studerar under perioden av arbetslösheten
  • du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-byråns mina e-tjänster – tjänsten
 • 2. Fyll i ansökningsblankett för dagpenning
  • du kan skicka ansökningsblanketten via  Ewertti eTjänst eller per post till arbetslöshetskassan. Ansökningen som sänds via eWertti är framme i arbetslöshetskassan tidigare och följaktligen tas till behandlingen snabbare.
  • skicka en  ansökan för samma period för vilken du får lön för deltidsarbete. Om din lön betalas per kalendermånad, borde du också ansöka per kalendermånad.
   • om din lön betalas i perioder av fyra veckor, borde din ansökningsperiod motsvara fyra veckors löneperioder.
   • om du inte är säker på i vilken period du borde ansöka, kan du kontakta arbetslöshetskassan per telefon eller via Ewertti
  • anteckna till ansökan för varje arbetsdage ”arbete” och arbetstimmarna. Kontrollera, att timmarna som du har anmält i ansökan och betalda timmarna motsvarar arbetstiden som man kommit överens i arbetsavtalet. Observera att oavlönad matrast inte antecknas, eftersom du inte får någon lön för den tiden
   • anteckna till ansökan också sjuktiden och semester  samt timmarna enligt vilken du får lön under dem. Anteckna till ansökan ”sjuk” eller ”semester” och timmarna. Om du inte vet enligt vilken grund du får semesterlön för, be löneräknaren skicka utredning över semestertiden
   • om du arbetar övertid, anmäl också dessa timmar i ansökan
   • anteckna i ansökan ”oavlönad” för evetuella oavlönade arbetsdagar
   • om du har beredskapstimmar under ansökningsperioden, skicka utredningen om beredskapstimmarna till kassan. Du kan skicka utredningen till exempel via  Ewertti eTjänst
  • anmäl i ansökan verkliga minuter, du borde inte ändra själv minuter till decimaler. Om där finns någonting avvikande i anteckningar på arbetsdagar, måste arbetslöshetskassan utreda om vad det beror på. Då kan ansökan inte behandlas genast, och detta fördröjer betalningen av dagpenning.
  • ansök om dagpenning inom tre månader från den dag du vill att den ska betalas.

  Fyll i ansökan noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansökan kommer inte att behandlas snabbare, om första ansökan skickas till kassan för en för kort period.

 • 3. Bifoga alla nödvändiga bilagor

  Löneuppgifter

  Arbetslöshetskassan använder  uppgifterna från inkomstregistret alltid när det är möjligt.

  Om alla uppgifter som behövs vid behandling av ansökan inte fås från inkomstregistret, ber man dessa uppgifter antingen direkt av löneräknaren eller av dig själv. Att man skickar lönespecifikattionen som riktar sig på jämkningsperioden som bilaga till ansökan kan i dessa situationer försnabba behandlingen, för då har arbetslöshetskassan färditgt filläggsuppgifterna. Besluten görs dock alltid när det är möjligt enligt uppgifterna från inkomstregistret, och uppgifterna från lönespecifikationerna som du har skickat används endast, då  uppgifterna från inkomstregistret inte är tillräckliga.

  Andra nödvändiga bilagor

  • kopia av arbetsavtalet om deltidsarbete
  • vid behov också timlistorna av arbetet under ansökningsperioden, om du till exempel har två olika arbetsförhållanden

  Om du får någon annan förmån eller du idkar företagsverksamhet, sänd också följande bilagor

  • kopia av beslutet, om du får någon annan social förmån, till exempel stöd för hemvård av barn
  • kopia av ditt senaste beskattningsbeslut om du idkar företagsverksamhet som bisyssla. Kom i håg att anmäla företagsverksamhet också till TE-byrån

  Du kan kolla, om den förmån du får, inverkar på dagpenningen från Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan (endast på finska)

  Du kan skicka bilagor med din ansökan från Ewertti eTjänst eller via Hakemusliitepalvelu (endast på finska). Du kan också skicka bilagor per post.

 • 4. Följ upp handläggningsskedet av din ansökan
  • arbetslöshetskassan behandlar ansökningar enligt ankomstdagens ankomstordning
  • du kan följa upp handläggningsskedet av din ansökan lätt från  Ewertti
  • arbetslöshetskassans allmänna handläggningsskede kan du följa upp i Handläggningsskedet-tjänsten

Om vi behöver mer information eller utredningar för behandling av din ansökan, försöker vi ringa till dig. Om vi inte når dig, skickar vi ett brev till dig  eller meddelande i Ewertti eTjänst