Ansökningsanvisning för permitterade

På den här sidan hittar du ansökningsanvisningar för permitterade på helltid och permitterade med förkortad arbetsvecka eller -dag.

Du kan läsa mera om permittering och hur den genomförs och också om olika former av permittering från sidan där det berättas om permittering (endast på finska). På den här sidan berättas hur dagpenning betalas i olika former av permittering. Om du arbetar som skolgångsbiträde läs ansökningsanvisningar som gäller också  avbrott av arbete. 

Ansökning om dagpenning

 • 1. Anmäl dig som arbetssökande i TE-byrån
  • det här borde du göra senast första dagen när du är arbetslös. Dagpenning kan betalas bara för den där tiden under vilken du har anmält dig som arbetssökande.
  • Anmäl också till TE-byrån om du har företagsverksamhet, du äger skog eller idkar jordbruk. Anmäl TE-byrån också om du  fungerar som närstående- eller familjevårdare, eller studerar under perioden av arbetslösheten.
  • du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-byråns mina e-tjänster – tjänsten
 • 2. Fyll i ansökningsblankett för dagpenning
  • du kan skicka ansökan via Ewertti eTjänst
  •  eller per post till arbetslöshetskassan. Ansökan som skickas via Ewertti är tidigare i arbetslöshetskassan, och ansökan kommer alltså också snabbare till behandling.
  • sök dagpenning inom tre månader räknat från dagen, från och med vilken du vill söka dagpenning
  • läs noggrannare ansökningsanvisningar nedan enligt ditt permitteringssätt.

  Permittering på heltid

  • sänd ansökan tidigast efter två veckor räknat från permitteringens början så att ansökan slutar på en söndag.
   • det är inte fråga om en heltidspermittering till exempel då du är permitterad från onsdag till följande veckans tisdag även om permitteringens längd en sammanlagt en vecka. Det är fråga om två förkortade arbetsveckor.
  • om du har under permitteringen arbetat hos egen eller någon annan arbetsgivare, anmäl arbetsdagarna och arbetstimmarna per dag på ansökan.
   • om du har gjort arbetsdagar på heltid hos din egen arbetsgivare, har du inte rätt att få dagpenning för dessa dagar,
   • om du har gjort arbetsdagar på deltid hos din egen arbetsgivare, betalas jämkad dagpenning för hela ansökningsperioden.
   • om du har gjort arbetsdagar på heltid eller på deltid hos någon annan arbetsgivare, betalas jämkad dagpenning för ansökningsperioden.
  • om du har blivit permitterad i flera perioder, så kan du skicka ansökan genast efter att första permitteringsperioden har upphört. Till exempel du blir permitterad för två veckor, av vilka 1.veckan är 13 -19.4.2020 och 2.vecka 18 -24.5.2020. Du kan söka dagpenning genast för en vecka efter permitteringsveckan i april.

  Permittering till förkortad arbetsvecka

  • sänd ansökan tidigast efter två veckor efter permitteringens början så att ansökan slutar på en söndag.
   • arbetslöshetskassan ber dig skicka ytterligare ansökan vid behov
  • om du söker dagpenning per kalendermånad, måste du skicka en utredning om månadens sista kalendervecka, om det upphör i mitten av veckan. Utredningen kan skickas till exempel i
   • till exempel månadens sista dag är en onsdag Du måste i detta fall anmäla arbetsdagar och timmar för resten av veckan ((från torsdag till söndag), eftersom arbetstiden granskas per kalendervecka i Ewertti eTjänst
  • mer anvisningar för ifyllning av ansökan hittar du från ansökningsanvisning för deltidsanställd 

  Permittering till förkortad arbetsdag

  • sänd ansökan tidigast efter två veckor efter permitteringens början, men helst för en hel månad eller för fyra veckor enligt lönebetalningsperiod
   • arbetslöshetskassan ber dig skicka ytterligare ansökan vid behov
   • om du får lön månadsvis, borde du ansöka om dagpenning enligt samma rytm också månadsvis eller om du får lön i två veckors perioder, borde du ansökan om dagpenning i fyra veckors rytm.
  • eftersom dagpenning hos dem som är permitterade på förkortad arbetsdag betalas som jämkad dagpenning, borde ansökningsperioden överensstämma med jämkningsperioden.
   • till exempel permitteringen börjar 1.6.2020 och lönen betalas månadsvis. Första ansökningen borde fyllas i för tiden 1.6 – 30.6.2020.
   • om permitteringen börjar15.6..2020 och lönen betalas månadsvis, borde första ansökningen fyllas i för tiden 15.6 – 14.7.2020.
   • om permitteringen börjar 15.6.2020 och lönen betalas alltid i två veckors perioder, borde första ansökningen fyllas i för tiden 15.6 – 12.7.2020.
    Fyll i ansökan noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansökan kommer inte snabbare till behandling, om ansökan fylls i för en för kort period.
  • mer anvisningar för ifyllning av ansökan hittar du från ansökningsanvisning för deltidsanställd 

  Fyll i ansökan noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansökan kommer inte att behandlas snabbare, om första  ansökan skickas till kassan för en för kort period.

 • 3. Bifoga alla nödvändiga bilagor

  Löneuppgifter  

  Arbetslöshetskassan använder  uppgifterna från inkomstregistret alltid när det är möjligt.

  Om alla uppgifter som behövs vid behandling av ansökan inte fås från inkomstregistret, ber man dessa uppgifter antingen direkt av löneräknaren eller av dig själv. Om man skickar lönespecifikationerna  eller ett  löneinytg redan som bilaga till ansökan, kan behandligen av ansökan bli snabbare, för då har arbetslöshetskassan tilläggsuppgifterna färdigt.  Besluten görs dock alltid när det är möjligt enligt uppgifterna från inkomstregistret, och uppgifterna från lönespecifikationerna som du har skickat används endast, då  uppgifterna från inkomstregistret inte är tillräckliga.

  Andra nödvändiga bilagor

  • kopia av anmälan av permittering
  • kopia av arbetsavtalet. Om du har blivit permitterad av deltidsarbete eller du arbetar deltid eller som inhoppare för annan arbetsgivare under permitteringen, bifoga arbetsavtalet som gäller arbete i frågan
  • utredning över alla dagar under kalenderveckas arbetsdagar och -timmar om din permittering pågår för kortare perioden än hel kalendervecka.

  Om du får någon annan förmån eller du idkar företagsverksamhet, sänd också följande bilagor

  • kopia av beslutet, om du får någon annan social förmån, till exempel stöd för hemvård av barn
  • kopia av ditt senaste beskattningsbeslut om du idkar företagsverksamhet som bisyssla. Kom i håg att anmäla företagsverksamhet också till TE-byrån

  Du kan kolla, om den förmån du får, inverkar på dagpenningen från Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan (endast på finska)

  Du kan skicka bilagor med din ansökan från Ewertti eTjänst eller via Hakemusliitepalvelu (endast på finska). Du kan också skicka bilagor per post.

 • 4. Följ upp handläggningsskedet av din ansökan
  • arbetslöshetskassan behandlar ansökningar enligt ankomstdagens ankomstordning
  • du kan följa upp handläggningsskedet av din ansökan lätt från Ewertti eTjänst
  • arbetslöshetskassans allmänna handläggningsskede kan du följa upp i Handläggningsskedet-tjänsten

Om vi behöver mer information eller utredningar för behandling av din ansökan, försöker vi ringa till dig. Om vi inte når dig, skickar vi ett brev till dig  eller meddelande i Ewertti

Sändning av fortsatt ansökan

Dagpenning ansöks i fortsättningen i fyra kalenderveckors perioder (från måndag till söndag) eller per kalendermånad (från första dagen till sista).

Om du är helt arbetslös, kan du sända en fortsatt ansökan via Ewertti eTjänst

Fortsatta ansökningar som är skickade till arbetslöshetskassan per post försöker vi betala inom en vecka från ankomstdagen.