Ansökningsanvisning för permitterade

På den här sidan hittar du ansökningsanvisningar för permitterade på helltid och permitterade med förkortad arbetsvecka eller -dag.

Du kan läsa mera om permittering och hur den genomförs och också om olika former av permittering från sidan där det berättas om permittering (endast på finska). På den här sidan berättas hur dagpenning betalas i olika former av permittering. Om du arbetar som skolgångsbiträde läs ansökningsanvisningar som gäller också  avbrott av arbete. 

Ansökning om dagpenning

 • 1. Anmäl dig som arbetssökande i TE-byrån
  • det här borde du göra senast första dagen när du är arbetslös. Dagpenning kan betalas bara för den där tiden under vilken du har anmält dig som arbetssökande.
  • Anmäl också till TE-byrån om du har företagsverksamhet, du äger skog eller idkar jordbruk. Anmäl TE-byrån också om du  fungerar som närstående- eller familjevårdare, eller studerar under perioden av arbetslösheten.
  • du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-byråns mina e-tjänster – tjänsten
 • 2. Fyll i ansökningsblankett för dagpenning
  • du kan skicka ansökan via eWertti Webbkassa eller per post till arbetslöshetskassan. Ansökan som skickas via eWertti är tidigare i arbetslöshetskassan, och ansökan kommer alltså också snabbare till behandling.
  • om det har gått högst sex månader från den senast betalda dagen, kan du fylla i en fortsättningsansökan som skall ändras i ewertti. Annars fyll i en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
  • sök dagpenning inom tre månader räknat från dagen, från och med vilken du vill söka dagpenning
  • läs noggrannare ansökningsanvisningar nedan enligt ditt permitteringssätt.

  Permittering på heltid

  • sänd ansökan tidigast efter två veckor räknat från permitteringens början så att ansökan slutar på en söndag.
   • det är inte fråga om en heltidspermittering till exempel då du är permitterad från onsdag till följande veckans tisdag även om permitteringens längd en sammanlagt en vecka. Det är fråga om två förkortade arbetsveckor.
  • om du har under permitteringen arbetat hos egen eller någon annan arbetsgivare, anmäl arbetsdagarna och arbetstimmarna per dag på ansökan.
   • om du har gjort arbetsdagar på heltid hos din egen arbetsgivare, har du inte rätt att få dagpenning för dessa dagar,
   • om du har gjort arbetsdagar på deltid hos din egen arbetsgivare, betalas jämkad dagpenning för hela ansökningsperioden.
   • om du har gjort arbetsdagar på heltid eller på deltid hos någon annan arbetsgivare, betalas jämkad dagpenning för ansökningsperioden.
  • om du har blivit permitterad i flera perioder, så kan du skicka ansökan genast efter att första permitteringsperioden har upphört. Till exempel du blir permitterad för två veckor, av vilka 1.veckan är 13 -19.4.2020 och 2.vecka 18 -24.5.2020. Du kan söka dagpenning genast för en vecka efter permitteringsveckan i april.

  Permittering till förkortad arbetsvecka

  • sänd ansökan tidigast efter två veckor efter permitteringens början så att ansökan slutar på en söndag.
   • arbetslöshetskassan ber dig skicka ytterligare ansökan vid behov
  • om du söker dagpenning per kalendermånad, måste du skicka en utredning om månadens sista kalendervecka, om det upphör i mitten av veckan. Utredningen kan skickas till exempel i eWertti Webbkassa .
   • till exempel månadens sista dag är en onsdag Du måste i detta fall anmäla arbetsdagar och timmar för resten av veckan ((från torsdag till söndag), eftersom arbetstiden granskas per kalendervecka

  Permittering till förkortad arbetsdag

  • sänd ansökan tidigast efter två veckor efter permitteringens början, men helst för en hel månad eller för fyra veckor enligt lönebetalningsperiod
   • arbetslöshetskassan ber dig skicka ytterligare ansökan vid behov
   • om du får lön månadsvis, borde du ansöka om dagpenning enligt samma rytm också månadsvis eller om du får lön i två veckors perioder, borde du ansökan om dagpenning i fyra veckors rytm.
  • eftersom dagpenning hos dem som är permitterade på förkortad arbetsdag betalas som jämkad dagpenning, borde ansökningsperioden överensstämma med jämkningsperioden.
   • till exempel permitteringen börjar 1.6.2020 och lönen betalas månadsvis. Första ansökningen borde fyllas i för tiden 1.6 – 30.6.2020.
   • om permitteringen börjar15.6..2020 och lönen betalas månadsvis, borde första ansökningen fyllas i för tiden 15.6 – 14.7.2020.
   • om permitteringen börjar 15.6.2020 och lönen betalas alltid i två veckors perioder, borde första ansökningen fyllas i för tiden 15.6 – 12.7.2020.
    Fyll i ansökan noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansökan kommer inte snabbare till behandling, om ansökan fylls i för en för kort period.

  Fyll i ansökan noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansökan kommer inte att behandlas snabbare, om första  ansökan skickas till kassan för en för kort period.

 • 3. Bifoga alla nödvändiga bilagor

  Löneuppgifter för tiden före permittering 

  • Löneintyg eller alla lönespecifikationer för minst 26 veckors tid före arbetslösheten, om du inte har fått dagpenning eller har varit arbetslös senast mer än 26 veckor sedan.
   • om perioden innehåller oavlönade frånvaron eller till exempel reducerad lön från sjuktiden, måste intyget vara för en på motsvarande sätt längre period.
   • närmare anvisningar hittar du från ohjepankki, anvisningar där finns på finska
  • Om du har varit arbetslös under de senaste 26 veckorna, sänd löneinformation för perioden mellan förra arbetslöshetsperioden och nuvarande arbetslöshetsperioden.
   • Till exempel du har senast fått dagpenning till och med 20.10.2019 och du blir arbetslös nu 1.1.2020, skicka löneinformation för perioden 21.10. – 31.12.2019

  Vi rekommenderar att du ber löneintyget från löneräknaren. Om du inte ber löneintyget från löneräknaren, skicka alla lönespecifikationer för den behövliga perioden. 

  Löneuppgifter för ansökningsperioden

  • om du arbetar under permitteringen hos din egen arbetsgivare eller andra arbetsgivare, sänd också lönespecifikationer för  ansökningsperioden gällande dessa arbete
  • om du har blivit permitterad med förkortad arbetsvecka eller -dag, sänd alla lönespecifikationer för ansökningsperioden till arbetslöshetskassan

  Andra nödvändiga bilagor

  • kopia av anmälan av permittering
  • kopia av arbetsavtalet. Om du har blivit permitterad av deltidsarbete eller du arbetar deltid eller som inhoppare för annan arbetsgivare under permitteringen, bifoga arbetsavtalet som gäller arbete i frågan
  • utredning över alla dagar under kalenderveckas arbetsdagar och -timmar om din permittering pågår för kortare perioden än hel kalendervecka.

  Om du får någon annan förmån eller du idkar företagsverksamhet, sänd också följande bilagor

  • kopia av beslutet, om du får någon annan social förmån, till exempel stöd för hemvård av barn
  • kopia av ditt senaste beskattningsbeslut om du idkar företagsverksamhet som bisyssla. Kom i håg att anmäla företagsverksamhet också till TE-byrån

  Du kan kolla, om den förmån du får, inverkar på dagpenningen från Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan (endast på finska)

  Du kan skicka bilagor med din ansökan från eWertti Webbkassa eller via Hakemusliitepalvelu (endast på finska). Du kan också skicka bilagor per post.

 • 4. Följ upp handläggningsskedet av din ansökan
  • arbetslöshetskassan behandlar ansökningar enligt ankomstdagens ankomstordning
  • du kan följa upp handläggningsskedet av din ansökan lätt från  eWertti Webbkassa
  • arbetslöshetskassans allmänna handläggningsskede kan du följa upp i Handläggningsskedet-tjänsten

Om vi behöver mer information eller utredningar för behandling av din ansökan, försöker vi ringa till dig från numret  010 190 300. Om vi inte når dig, skickar vi ett brev till dig  eller meddelande i eWertti Webbkassa. 

Sändning av fortsatt ansökan

Dagpenning ansöks i fortsättningen i fyra kalenderveckors perioder (från måndag till söndag) eller per kalendermånad (från första dagen till sista).

Om du är helt arbetslös, kan du sända en fortsatt ansökan via eEmeli Puhelinkassa (endast på finska) eller via eWertti Webbkassa. När du är helt arbetslös, använd icke-ändringsbar fortsatt ansökan i eWertti. Då ska pengarna vara på ditt konto huvudsakligen inom några dagar, om det inte finns något hinder att betala dagpenning, till exempel ett nytt utlåtande från TE-byrån eller annan ändrad situation.

Fortsatta ansökningar som är skickade till arbetslöshetskassan per post försöker vi betala inom en vecka från ankomstdagen.