Ansökningsanvisning för skolgångshandledare och skolgångsassistenter

Du observerar väl betydelsen av lönebetalningsdagen när du ansöker om dagpenning. Lönen beaktas i jämkningen alltid på den ansökningsperiod, under vilken den utbetalas oberoende av det när arbetet har gjorts. Läs här anvisningar, om du t.ex. under höst- eller jullovet blir permitterad eller ditt arbete och lönebetalning avbryts .p.g.a. villkoret som antecknats på arbetsavtalet

Lagen om arbetslöshetsskydd ändrades från och med 1.4.2019 så att löneinkomsten av en person som blir sysselsatt i lönearbete på deltid jämkas i fortsättningen som inkomst av den ansökningsperiod, under vilken lönen utbetalas. Samtidigt ändrades jämkningsprincipen så att det inte längre har en betydelse, när deltidsarbetet är gjort utan när lönen utbetalas.

Enligt lagen om arbetslöshetsskydd är det fråga om deltidsarbete, då arbetstiden är högst 80 procent av den maximala arbetstiden inom branschen. Då den maximala arbetstiden är 38 timmar och 45 minuter i veckan, beaktas ett sådant arbete som deltidsarbete, i vilket arbetstiden är högst 31 timmar i veckan.

På denna sida har vi samlat anvisningar till skolgångsbiträden och skolgångshandledare, men anvisningarna gäller också timlärare samt andra yrkesgrupper, vars arbete och lönebetalning avbryts regelbundet på grund av läroanstalternas årliga verksamhetsperioder.

Arbete och lönebetalning avbryts av en orsak som jämställs med permittering eller du blir permitterad

Vid jämkningen av dagpenning och ansökningen av den påverkar det om arbetet som föregår arbetslösheten har varit på heltid eller på deltid. Hos deltidsanställda kan lönebetalningsdagen ha en stor betydelse som är bra att observera.

 • Du har arbetat på deltid och arbetet och lönebetalning avbryts eller du blir permitterad t.ex. under höst –eller jullovet
  • Om du har ansökt om jämkad dagpenning under arbetet, fortsätt ansökning av dagpenning fortfarande enligt din normala ansökningsrytm månadsvis.
   • Lönen som du får från deltidsarbetet beaktas vid jämkningen normalt för hela betalningsmånaden, även om lönebetalningsdagen skulle infalla under permitteringsveckan. Då beaktar man den månadslön som har betalats reducerad på grund av permitteringen.

  Till exempel du ansöker om dagpenning 1.10.–31.10.2019. Ditt arbete och lönebetalning avbryts på höstlovsveckan14.10.–20.10.2019. Lönebetalningsdagen är 15.10.2019. Lönen som du får beaktas vid jämkningen som inkomst för hela oktober.

  • Om du inte har ansökt om jämkad dagpenning under arbetet, lönar det sig att speciellt lägga märke till lönebetalningsdagen.
   • Om du är arbetssökande endast under permitteringsveckan och ansöker om dagpenning endast för denna tid, jämkas lönen vars lönebetalningsdag infaller under permitteringsveckan på samma sätt som i det fall att du skulle ansöka för hela månaden. Dagpenning betalas dock endast för den tid, under vilken du är arbetssökande.

  Till exempel du ansöker om dagpenning för tiden 14.10.–20.10.2019, då ditt arbete och lönebetalning har avbrutits under höstlovsveckan. Lönebetalningsdagen är 15.10.2019, alltså under permitteringsveckan. Hela den månadslön som betalats jämkas för oktober, men dagpenning kan betalas endast för höstlovet, för vilken som du ansöker om dagpenning. Om din arbetsansökan är i kraft hos TE-byrån, lönar det sig att ansöka om dagpenning för hela månaden.

   • Om du är arbetssökande endast under permitteringsveckan och ansöker om dagpenning endast för denna tid, blir lönen helt obeaktad, om lönebetalningsdagen infaller under en annan period än permitteringsveckan. Då kan dagpenning betalas till fullt belopp för hela permitteringstiden

  Till exempel du är arbetssökande och ansöker om dagpenning för tiden 21.10 – 27.10.2019 då ditt arbete och lönebetalning har avbrutits under höstlovsveckan. Lönebetalningsdagen är 15.10.2019, alltså före permitteringsveckan. Lönen blir utanför jämkningen.

 • Du har arbetat på heltid och arbetet och lönebetalning avbryts/ du blir permitterad t.ex. under höst –eller julllovet
  • Anmäl som arbetssökande hos TE-byrån
  • Sänd ansökan om dagpenning för hela permitteringen eller tiden för vilken arbetet avbryts.
   • Om du har fått dagpenning under de senaste 6 månaderna, fyll i en Åndringsbar fortsättningsblankett.  Kom ihåg att granska från dina egna uppgifter i eWertti, att ditt kontonummer är rätt.
   • Om du ansöker om dagpenning första gången, fyll i en Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
  • Bifoga arbetsavtalet, i vilket det har överenskommits, att arbetet och lönebetalningen avbryts för semestertider.om du inte har gjort det tidigare / permitteringsanmälan
   • Om du får lön under tiden för vilken du ansöker om dagpenning, beaktas dessa inte vid jämkningen
  • Bifoga alla andra nödvändiga bilagor (se närmare anvisningar nedan)

  Till exempel du ansöker om dagpenning för tiden 14.10.–20.10.2019 då ditt arbete och lönebetalning avbryts under höstlovsveckan. Lönebetalningsdagen är 15.10.2019 , alltså på permitteringsveckan. Lönen för heltidsarbetet blir obeaktad, och dagpenning betalas till fullt belopp.

Arbete på deltid och rätt till dagpenning

Enligt lagen om arbetslöshetsskydd är det fråga om deltidsarbete, då arbetstiden är minst 80% av den maximala arbetstiden inom branschen.

Till exempel den kommunala allmänna arbetstiden är 38 timmar och 45 minuter i veckan, så sådant arbete, i vilket arbetstiden är högst 31 timmar i veckan, räknas till deltidsarbete.

Du kan ansöka om jämkad dagpenning under deltidsarbetet. Om din arbetstid alltså inte överstiger 80 procent av den maximala arbetstiden, kan du trots ditt arbetsförhållande ha rätt till jämkad dagpenning.

Du hittar närmare anvisningar till ansökning av arbetet under deltidsarbetet i anvisningsbanken Ansökningsanvisning för deltidsanställd.

Du kommer väl ihåg att anmäla som arbestsökande hos TE-byrån.

Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning

Inverkan av årssemestern på rätten till dagpenning är beroende av det om semesterlönen betalas på grund av deltidsarbete eller heltidsarbete. Arbetsförhållandets form avgör också, om semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning eller inte.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en deltidsanställd
  • Om du är på årssemester under tiden för vilken du ansöker om dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan då du håller dem.
  • Semesterlönen beaktas vid jämkningen i den ansökningsperiod under vilken de betalas ut
  •  Semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning i den ansökningsperiod under vilken de betalas ut, även du då skulle vara helt arbetslös/ permitterad och även om lönerna skulle vara införtjänade under perioden, under vilken du inte har varit arbetssökande.
 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en heltidsanställd
  • Om du har varit på årssemester, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan.
  • Dagpenning utbetalas inte alls för semesterdagar
  • Semesterpenning och semesterersättning beaktas inte vid jämkningen av dagpenning.

Om vi behöver tilläggsuppgifter till din ansökan, försöker vi ringa till dig från numret 010 190 300.  Om vi inte når dig, skickar vi ett brev till dig Om du har gett ditt tillstånd till elektronisk begäran om tilläggsutredning, skickar vi ett meddelande till dig i eWertti Webbkassa.

Ansökning om dagpenning

 • 1. Anmäl dig som arbetssökande i TE-byrån
  • Det här borde du göra senast första dagen när du är är permitterad eller arbetslös. Dagpenning kan betalas bara för den där tiden under vilken du har anmält dig som arbetssökande.
  • Anmäl också till TE-byrån om du har företagsverksamhet, du äger skog eller idkar jordbruk. Anmäl TE-byrån också om du  fungerar som närstående- eller familjevårdare, eller studerar under perioden av arbetslösheten.
  • Du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-byråns mina e-tjänster.
 • 2. Fyll i ansökningsblankett för dagpenning
  • Du kan skicka ansökningsblanketten via eWertti Webbkassa eller per post till arbetslöshetskassan. Ansökningen som sänds via eWertti är framme i arbetslöshetskassan tidigare och följaktligen tas till behandlingen snabbare.
  • Om den sista betalningsdagen har varit högst sex månader sedan, kan du fylla i en ändringsbar forsatt ansökan i eWertti. Om det har varit över sex månader från din sista betalningsdag, fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
  • om du blir arbetslös från heltidsarbete, sänd ansökan tidigast inom två veckor från början av din arbetslöshet så att ansökan slutar på en söndag.
  • om du ansöker om dagpenning för deltidsarbete, fyll i ansökan för hela månader.
   • om till dig har redan betalats jämkad dagpenning på grund av deltidsarbete, fyll i då ansökan fortfarande enligt din normala ansökningsrytm månadsvis även om ditt arbete till exempel skulle avbrytas under sommaren.

  Till exempel din tidigare ansökningsperiod har varit 1.5 – 31.5.2019, sänd följande ansökan för tiden 1. – 30.6.2019, även om ditt arbete skulle ha upphört/avbrutits helt från och med 2.6.2019.

  • om du har fått inkomstrelaterad dagpenning under sommaren och du ansöker i fortsättningen jämkad dagpenning under deltidsarbetet, fyll i ansökan enligt din normala ansökningsrytm månadsvis.

  Till exempel din tidigare ansökningsperiod har varit 1.-31.7.2019. fyll i följande ansökan för tiden 1.8- 31.8.2019 även om ditt arbetsförhållande skulle börja eller arbetet skulle fortsätta 8.8.2019.

  • Ansök om dagpenning inom tre månader från den dag du vill att den ska betalas.

  Fyll i ansökan noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansökan kommer inte att behandlas snabbare, om första  ansökan skickas till kassan för en för kort period.

 • 3. Bifoga alla nödvändiga bilagor

  Löneuppgifter

  • Löneintyg eller alla lönespecifikationer för minst 26 veckors tid före arbetslösheten, om du inte har fått dagpenning eller har varit arbetslös senast mer än 26 veckor sedan.
   • om perioden innehåller oavlönade frånvaron eller till exempel reducerad lön från sjuktiden, måste intyget vara för en på motsvarande sätt längre period
  • Om du har varit arbetslös under de senaste 26 veckorna, sänd löneinformation för perioden mellan förra arbetslöshetsperioden och nuvarande arbetslöshetsperioden.
   • Till exempel du har senast fått dagpenning till och med 7.8.2019 och du blir arbetslös nu 14.10.2019, skicka löneinformation för perioden 8.8. – 13.10.2019.
  • lönespecifikationer, om till dig betalas lön för deltidsarbete, semesterpenning eller semesterersättning på grund av deltidsarbete under ansökningsperioden. Obs. efter lagförändringen 1.4.2019 jämkas inkomsterna enligt betalningsdagen även om inga arbetstimmar skulle ha gjorts under perioden.

  Till exempel ditt deltidsarbetsförhållande på viss tid upphör 31.5.2019. Du är arbetslös hela juni och ansöker om dagpenning. Till dig betalas semesterersättning för oerhållna semestrar. Semesterersättning beaktas i jämkningen av juni enligt betalningsdagen, även om du annars skulle vara helt arbetslös.

  Andra nödvändiga bilagor

  • kopia av arbetsavtalet,på vilket det har överenskommit om avbrott av arbete och lönebetalning (om du inte har skickat det redan tidigare)
  • intyg över tidpunkten för avbrottet i arbete och lönebetalning
  • permitteringsanmälan, om du har blivit permitterad
  • utredning över tidpunkten för din årssemester samt om semesterlönen, om den infaller under perioden, för vilken du ansöker om dagpenning
  • Om du får någon annan förmån eller du idkar företagsverksamhet, sänd också följande bilagor
   • kopia av beslutet, om du får någon annan social förmån, till exempel stöd för hemvård av barn
   • kopia av ditt senaste beskattningsbeslut om du idkar företagsverksamhet som bisyssla. Kom i håg att anmäla företagsverksamhet också till TE-byrån.

  Du kan kolla, om den förmån du får, inverkar på dagpenningen från Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan (endast på finska)

  Du kan skicka bilagor med din ansökan från eWertti Webbkassa eller via Hakemusliitepalvelu (endast på finska). Du kan också skicka bilagor per post.

 • 4. Följ upp handläggningsskedet av din ansökan
  • Arbetslöshetskassan behandlar ansökningar enligt ankomstdagens ankomstordning
  • Du kan följa upp handläggningsskedet av din ansökan lätt från  eWertti Webbkassa
  • Arbetslöshetskassans allmänna handläggningsskede kan du följa upp i Handläggningsskedet-tjänsten