Ansökningsanvisning för skolgångshandledare och skolgångsassistenter

Dessa anvisningar är särskilt till skolgångsassistenter och skolgångshandledare, men anvisningarna gäller också timlärare samt andra yrkesgrupper, vars arbete och lönebetalning regelbundet avbryts på grund av läroanstalternas årliga verksamhetsperioder.

Anvisningarna som har samlats på denna sida är primärt för permitteringstider och tiderna för avbrott i arbete och lönebetalning och gäller sommaren 2022. Från anvisningarna hittar du ett eget avsnitt för de som är permitterade från heltidsarbete och de som är permitterade från deltidsarbete.

Dagpenning kan betalas på grund av deltidsarbete också utan permittering/ avbrott i arbete och lönebetalning. För dessa situationer hittar du närmare anvisningar från anvisningsbanken i avsnittet Ansökningsanving för deltidsanställd

Deltidsarbete eller heltidsarbete?

Enligt lagen om arbetslöshetsskydd är det fråga om deltidsarbete, då arbetstiden är högst 80 procent av den maximala arbetstiden inom branschen.

Till exempel då den kommunala allmänna arbetstiden är högst 38 timmar och 15 minuter i veckan, räknas sådant arbete till deltidsarbete, på vilket arbetstiden är högst 30 timmar och 36 minuter i veckan. Om arbetstiden är 31 timmar i veckan, betraktas det som heltidsarbete.

Under deltidsarbete kan man betala jämkad dagpenning, och löneinkomsten av den som är sysselsatt i lönearbete på deltid jämkas som inkomst av den jämkningsperiod under vilken den betalas. Det har ingen betydelse, när deltidsarbetet är gjort eller om personen har varit arbetslös eller arbetssökande under tidpunkten i fråga. Endast det har en betydelse, när lönen betalas. Också semesterpenningar och semesterersättningar som har tjänats från deltidsarbete jämkas enligt betalningsdagen på jämkningsperioden som motsvarar betalningstidpunkten. Du observerar väl alltså betydelsen av lönebetalningsdagen när du ansöker om dagpenning.

Lönen som fås från heltidsarbete beaktas inte vid jämkning av dagpenning, och man har inte rätt till dagpenning för tiden, under vilken man är i heltidsarbete.

Arbetsförhållandet upphör eller arbetet och lönebetalningen avbryts för sommaren

Vid jämkningen av dagpenning och ansökningen av den påverkar om arbetet som föregår arbetslösheten har varit på heltid eller på deltid Hur skall man alltså söka dagpenning och vad skall man beakta?

Du kommer väl också att alltid anmäla till TE-byrån att ditt arbetsförhållande har upphört / anmäla som arbetssökande hos TE-byrån.

 • Du har arbetat på deltid , ditt arbetsförhållande upphör och du blir arbetslös
  • Om du har sökt jämkad dagpenning då du har varit i arbete, fortsätt ansökning av dagpenning månadsvis enligt din normala ansökningsperiod.
  • Även om du inte skulle ha ansökt om dagpenning när du var i arbete, lönar det dig att fylla i första ansökan för hela månaden räknat från arbetslöshetens början, alltså inte endast för två veckor.
  • Om du ändå söker dagpenning för en kortare period än vanligt, till exempel endast för två arbetslöshetsveckor, måste arbetslöshetskassan trots detta granska eventuella lönebetalningsdagar för deltidsarbetet för en hel månads jämkningsperiod, och en månads jämkningsperiod kan börja redan före den dag från vilken dapgennnig söks.
  • Huvudsakligen bestäms jämkningsperioden en månad bakåt från den dag till och med vilken du själv har fyllt i din ansökan.
  • Första ansökningsperioden bestämmer också ansökningss- och jämkningsperioden som används i fortsättningen.

  T.ex.  om ditt arbetslöförhållande upphör 4.6.2022:

  • du kan fylla i din ansökan för tiden 5.6 – 30.6.2022. Då är jämkningsperioden en hel kalendermånad 1.6 – 30.6.2022, och vid jämkningen beaktas alla lönebetalnignsdagar som infaller under perioden. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 1.7 – 31.7.2022.
  • du kan fylla i ansökan för en hel månad 5.6 – 4.7.2022, och vid jämkningen beaktas alla lönebetalningsdagar som infaller under perioden. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 5.7 – 4.8.2022.
  • om du söker dagpenning endast för tiden 5.6 – 19.6.2022, beaktas vid jämkningen alla löner från deltidsarbetet som har betalats under en hel månads jämkningsperiod 20.5 – 19.6.2022 enligt lönebetalningsdagen. Dagpenning betalas dock endast för den period, för vilken du har sökt dagpenning. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 20.6 – 19.7.2022.

  Arbetslöshetskassan rekommenderar att de som blir arbetslösa från deltidsarbetet att fylla i första ansöknngen för en hel månad.

  • I vissa situationer kan arbetslöshetskassan be dig att fylla i en ytterligare ansökan för en blivande tid, t.ex. om du har någon social förmån som avdras från dagpenningen
  • Arbetslöshetskassan får dina uppgifter från inkomstregistret. Vid jämkning av dagpenning beaktas alla betalda löner (grundlöner, semesterpeningar och semesterersättgning) enligt betalningsdagen, även om du skulle vara helt arbetslös under betalningstidpunkten och löner skulle vara införtjänade på en period, under vilken du inte har varit sökande av dagpenning.
 • Du har arbetat på deltid och ditt arbete och lönebetalning avbryts under sommaren eller du blir permitterad
  • Om du har sökt jämkad dagpenning då du har varit i arbete, fortsätt ansökning av dagpenning månadsvis enligt din normala ansökningsperiod
  • Även om du inte skulle ha ansökt om dagpenning när du var i arbete, lönar det dig att fylla i första ansökan för hela månaden räknat från arbetslöshetens böran, alltså inte bara för två veckor).
  • Om du ändå söker dagpenning för en kortare period än vanligt, till exempel endast för två veckor, måste arbetslöshetskassan trots detta granska eventuella lönebetalningsdagar för deltidsarbetet för en hel månads jämkningsperiod, och en månads jämkningsperiod kan börja redan före den dag från vilken du söker dagpenning.
  • Huvudsakligen bestäms jämkningsperioden en månad bakåt från den dag till och med vilken du själv har fyllt i din ansökan.

  T.ex om ditt arbete och din lönebetalning avbryts från och med 6.6.2022:

  • du kan fylla i din ansökan för tiden 6.6 – 30.6.2022. Då är jämkningsperioden en hel kalendermånad 1.6 – 30.6.2022, och vid jämkningen beaktas alla lönebetalnignsdagar som infaller under perioden. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 1.7 – 31.7.2022.
  • du kan fylla i ansökan för en hel månad 6.6 – 5.7.2022, och vid jämkningen beaktas alla lönebetalningsdagar som infaller under perioden. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 6.7 – 5.8.2022.
  • om du söker dagpenning endast för tiden 6.6 – 19.6.2022, beaktas vid jämkningen alla löner från deltidsarbetet som har betalats under en hel månads jämkningsperiod 20.5 – 19.6.2022 enligt lönebetalningsdagen. Dagpenning betalas dock endast för den period, för vilken du har sökt dagpenning. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 20.6 – 19.7.2022.

  Till exempel du har varit på årssemester 6.6 – 19.6.2022, och ditt arbete och lönebetalnng har avbrutits eller du är permitterad dån 20.6.2022 och du söker dagpeninng från och med det:

  • det lönar dig att söka dagpenning för tiden 20.6 – 19.7.2022. Då överensstämmer jämkningsperioden med ansökningsperioden, och endast de deltidslöner vars lönebetalningsdaga infaller på perioden har en påverkan till dagpennningens belopp.
  • om du ändå söker dagpenning för en kortare period, till exempel endast för två veckor 20.6 – 3.7.2022, granskar arbetslöshetskassan eventuella lönebetalningsdagar för deltidsarbetet för en hel månads jämkningsperiod. Eftersom jämknigsperioden inte kan vara kortare än vanligt såsom ansökningsperioden, måste som jämkningsperiod användas en månad enligt din lönebetalningsperiod, och vid jämkning beaktas alla deltidslöner för tiden 6.6 – 5.7.2022 (inkl. eventuella semesterpenningar och semesterersättningar) enligt detar betalningsdag.

  Arbetslöshetskassan rekommenderar att de som blir arbetslösa från deltidsarbetet att fylla i första ansökingen för en hel månad.

  • I vissa situationer kan arbetslöshetskassan be dig att fylla i en ytterligare ansökan för en blivande tid, t.ex. om du har någon social förmån som avdras från dagpenningen. I regel bestäms jämkningsperioden dock så att den räknas bakåt från den dag från vilken du har själv fyllt i din ansökning.
  • Arbetslöshetskassan får dina uppgifter från inkomstregisret. Vid jämkning av dagpenning beaktas alla betalda löner (grundlöner, semesterpeningar och semesterersättgning) enligt betalningsdagean, även om du skulle vara helt arbetslös under betalningstidpunkten och löner skulle vara införtjänade på en period, under vilken du inte har varit sökande av dagpenning..
  • Om du är på årssemester under ansökningsperioden, anmäl semesterdagarna i din ansökan. Semesterlönen beaktas vid jämkningen.
  • Bifoga arbetsavtalet, på vilket man har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalning för sommaren (om du inte har gjort det redan tidigare)/ permitteringsanmälan.
 • Du har arbetat på heltid, ditt arbetsförhållande upphör och du blir arbetslös
  • Sänd ansökan om dagpenning tidigast efter två veckor räknat från arbetslöshetens början så att ansökan slutar på en söndag. Arbertslöshetskassan får löneuppgifterna direkt från inkomsregistret, men om du vill, kan du bifoga ett löneintyg för föregående 26 veckor.
  • Om du får rektoaktiva löner från heltidsarbete för tiden som föregår din arbetslöshet eller semesterersättning för oerhållna semestrar, beaktas de inte vid jämkningen.
 • Du har arbetat på heltid och ditt arbete och lönebetalnings avbryts under sommaren eller du blir permitterad
  • Sänd ansökan om dagpenning tidigast efter två veckor räknat från arbetslöshetens början så att ansökan slutar på en söndag. Arbertslöshetskassan får löneuppgifterna direkt från inkomsregistret, men om du vill, kan du bifoga ett löneintyg för föregående 26 veckor.
  • Bifoga arbetsavtalet, på vilket man har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalning för sommaren (om du inte har gjort det redan tidigare)/ permitteringsanmälan
  • Om du är på årssemester under vilken för vilken du söker dagpenning, anmäl semesterdagar i din ansökan. Dagpenning betalas inte för semesterdagar som grundar sig på heltidsarbete.

Återgång till arbete i augusti då skolorna börjar

Hur skall man gå vill väga då skolorna börjar igen i augusti och man går tillbaka till arbetet? Till rätten av dagpenning har en inverkan om arbetet som du inleder är på heltid eller på deltid samt också när första lönen betalas ut.

 • Du inleder ett deltidsarbete i augusti
  • Sök dagpenning fortsättningsvis enligt vin normala ansökningsrytm.
  • Lönen som du får från arbetet som har gjorts i augusti påverkar på den jämkningsperiod under vilken den betalas ut
   • Om din jämkningsperiod är en kalendermånad och lönen betalas ut i augusti, jämkas den för hela augusti
   • Om lönen betalas ut först i september, betalas augusti till fullt belopp även om där skulle finnas arbetsdagar.
  • Om du trots deltidsarbete inte vill ansöka om dagpenning, är det dock bra att observera ett par saker:
   • Om lönebetalningsdagen infaller under en period, för vilken du inte längre söker dagpenning, beaktas inkomsten dock vid jämkningen fortfarande, om din jämkningsperiod har varit en kalendermånad.

  Till exempel skolan börjar 11.8.2022 och du söker dagpenning endast till föregående dag.  Din jämkningsperiod är en kalendermånad, så lönen som betalas ut 15.8.2022 beaktas vid jämkningen av dagpenning för tiden 1.8 – 10.8.2022 , även om du inte längre skulle ansöka om dagpenning efter det.

   • Om lönerna för augusti betalas ut först i september, lönar det sig att söka dagpenning för hela augusti, även om det skulle finnas arbetsdagar i augusti. Om ingen lönebetalningsdag infaller under augusti, kan dagpenning betalas till fullt belopp för hela augusti. Betalning förutsätter också, att du har hållit din arbetsansökan i kraft hos TE-byrån.

  Till exempel skolan förjar 11.8.2022 och du söker dagpeninng endast till föregående dag. Du avbryter din arbetsansökan hos TE-byrån också till dagen, på vilken arbetet börjar. Du får första lönen först 15.9.2022, så det finns ingen lönebetalnigsdag i augusti. Dagpenning kan betalas till fullt belopp för tiden 1.8 – 10.8.2022, eftersom ingen lönebetalningsdag infaller i augusti. Eftersom din arbetsansökan har avbrutits från och och med 11.8.2022, har du ingen rätt till dagpennning för tiden 11.8 – 31.8.2022. Om din arbetsansökan skulle vara i kraft, skule full dapgenning betalas också för denna period.

 • Du inleder ett heltidsarbete i augusti
  • Sök dagpenning till början av arbetet och anmäl i din ansökan, att du har inlett ett heltidsarbete som pågår mer än två veckor.
  • Dagpenning betalas till fullt belopp till början av arbetet (om det inte betalas någon annan inkomst som skall beaktas vid jämkning under jämkningsperioden).

Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning

Inverkan av årssemestern på rätten till dagpenning är beroende av det om semesterlönen betalas på grund av deltidsarbete eller heltidsarbete. Arbetsförhållandets form avgör också, om semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning eller inte.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en deltidsanställd
  • Om du är på årssemester under tiden för vilken du ansöker om dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan då du håller dem.
   • Semesterlönen beaktas vid jämkning i den jämkningsperiod under vilken den betalas ut
  • Semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning i den jämkningsperiod, under vilken de betalas ut, även om du då skulle vara arbetslös/permitterad och även om semestrar skulle vara införtjänade under perioden, under vilken du inte har varit arbetssökande.

  Till exempel du har varit i arbete 11.8.2021 – 5.6.2022, men har inte sökt jämkad dagpenning för tiden under vilken du ar arbetat. Du söker nu dagpenning, då du blir permitterad för tiden 6.6 – 30.6..2022. Deltdslöner för dagarna 1.6 – 5.6.2022 samt semesterpenningarna betalas till dig 15.6.2022.  Alla löner som betalas 15.6.2022 är jämkad inkomst och de jämkas alltså med dapgenningen för juni, även om arbetet är gjort under tiden, för vilken du iunte har sökt dagpenning. Som jämkningsperiod används en hel månad (i detta fall 1.6 – 30.6.2022), även om du inte söker dapgenning för hela månaden.  Om semesterpenningarna skulle ha betalats till exempel redan i maj, skulle de inte påverka under jämkningsperioden i juni.

  • Löner jämkas med dagpenning under den jämkningsperiod, på vilken lönebetalnikngsdaen infaller.
   • Jämkningsperiodens längd kan vara en annan än ansökningsperioden, eftersom jämkningsperioden aldrig kan vara kortare än den vanliga fyra veckors period eller en månad.

  Till exempel skolan tar slut 4.6.2022, och du är på årssemester 5.6 – 19.6.2022. Ditt arbete och din lönebetalning avbryts från och med 20.6.2021. Du har inte sökt dapgenninng för deltdisarbetet, men nu söker du dagpennning då arbetet avryts för två första veckor 20.6 – 3.7.2022. Ingen lönebetalningsdag infaller under perioden. Eftersom jämkningsperioden inte kan vara kortare än vanligt såsom ansökningsperioden, beaktas alla inkomster under en månads jämkningsperiod. Deltidslöner för dagarna 1.6 – 19.6.2021 och semesterpenningarna har betalats til dig 15.6.2021, så de beaktas som inkomst under jämkningsperioden 4.6. – 3.7.2022. Dapgennning betalas endast för den tid för vilken du har sökt. Om du skulle ha sökt dagpenning för en hel månad, 20.6 – 19.7.2022, skulle ansökningsperioden vara lika lång som jämkningsperioden, och endast de löner som har betalats under denna period skulle ha beaktats som inkomst vid jäknkningen. Semesterpenningarna skulle ha blivit utanför jämkningen.

  • också deltidslön, semesterpenning och semesterersättning som infaller under en heltidspermittering eller under tiden då arbetet och lönebetalning har avbryts på heltid jämkas

  Till exempel du söker jämkad dagpenning månadsvis på grund av deltidsarbetet. Du är på årssemester efter att skolan tog slut till slutet av juni (5.6. – 30.6.2022), och du får på betalningsdagen 15.6.2022 lön för arbetsdagarna 1.6 – 4.6.2022 samt semesterlön för tiden 5.6 – 30.6.2022. Du får jämkad dapgenning för juni som normalt. Du är permitterad hela juli och får ingen lön. Semesterpenning betalas dock 15.7.2022, så den beaktas vid jämkningen och dagpenning kan inte betalas till fullt belopp under heltidspermitteringen. Om semesterpenningen skulle dock ha betalats till exempel 15.6.2022, skulle påverkan av det vid sidan av annan löneinkomst ha varit mindre, och dapgenningen för permitteringstiden skulle ha kunnat betalas fillt fullt beloppt.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en heltidsanställd
  • Om du är på årssemester under den tid för vilken du söker dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan.
  • Ingen dagpenning betalas för semesterdagarna.
  • Semesterpenning och semesterersättning beaktas inte vid jämkning av dagpenning.

Om vi behöver tiläggsutredningar till din ansökan, försöker vi ringa till dig från numret 09 7703 1000. Om vi inte når gid, skickar vi till dig ett brev. Om du har gett tillstånd till elektronisk begäran av tilläggsutredningar, skickar vi i stället för att ringa till dig ett meddelande i eWertti Webbkassa.

Påverkan av den tillfälliga lagförändringen till lagen om arbetslöshetsskydd till dagpenningens jämkningsperioder

På grund av lagförändringen som tillfälligt gjorts till lagen om arbetslöshetsskydd kan jämkningsperioden som används då ansökningsperioden börjar 11.5.2020- 31.12.2022 inte vara kortare än vanligt, utan den är alltid antigen fyra veckor eller en månad. Detta betyder, att även om en person skulle ansöka om dagpenning för en kortare period än t.ex. en månad, så måste som jämkad inkomst dock beaktas inkomsterna som har betalats under en månads eller fyra veckors jämkningsperiod (beroende på personens lönebetalningperiod)

Ansökningsperiod = tidsperioden för vilken man ansöker om dagpenning. Den är vanligtvis fyra veckor, en månad eller en kalendermånad. Då arbetslösheten börjar eller upphör kan den vara kortare än vanligt.

Jämkningsperiod = löneinkomsten som betalas påverkar beloppet på dagpenningen som betalas för ansökningsperioden som riktar sig .på samma tidsperiod. Jämkningsperioden är gällande ansökningsperioder som börjar under tiden 11.5.– 31.12.2022 alltid fyra veckor eller en månad oberoende av längden av ansökningsperioden. Då ansökningsperiodenbörjar före 11.5.2020 eller efter 31.12.2022, kan jämkningsperioden vara kortare än vanligt, s.k. särskild jämkningsperiod.

Denna ändring av jämkningsperiod har en inverkan också till skolgångshandledarnas och skolgångsbiträdenas dagpenningsansökningar.