Ansökningsanvisning för skolgångshandledare och skolgångsassistenter

Dessa anvisningar är särskilt till skolgångsassistenter och skolgångshandledare, men anvisningarna gäller också timlärare samt andra yrkesgrupper, vars arbete och lönebetalning regelbundet avbryts på grund av läroanstalternas årliga verksamhetsperioder.

Anvisningarna som har samlats på denna sida är primärt för permitteringstider och tiderna för avbrott i arbete och lönebetalning och gäller sommaren 2023. Från anvisningarna hittar du ett eget avsnitt för de som är permitterade från heltidsarbete och de som är permitterade från deltidsarbete.

Dagpenning kan betalas på grund av deltidsarbete också utan permittering/ avbrott i arbete och lönebetalning. För dessa situationer hittar du närmare anvisningar från anvisningsbanken i avsnittet Ansökningsanving för deltidsanställd

Förutsättningen för att du kan få dagpenning är alltid, att din arbetsansökan är i kraft hos TE-byrån. Kom alltså ihåg att alltid anmäla som arbetssökande hos TE-byrån/ försäkra, att din arbetsansökan är i kraft. Du gör det lättast via TE-tjänsterna.

Deltidsarbete eller heltidsarbete?

Enligt lagen om arbetslöshetsskydd är det fråga om deltidsarbete, då arbetstiden är högst 80 procent av den maximala arbetstiden inom branschen.

Till exempel då den kommunala allmänna arbetstiden är högst 38 timmar och 15 minuter i veckan, räknas sådant arbete till deltidsarbete, på vilket arbetstiden är högst 30 timmar och 36 minuter i veckan. Om arbetstiden är 31 timmar i veckan, beaktas det som heltidsarbete.

Under deltidsarbete kan man betala jämkad dagpenning, och löneinkomsten av den som är sysselsatt i lönearbete på deltid jämkas som inkomst av den jämkningsperiod under vilken den betalas. Det har ingen betydelse, när deltidsarbetet är gjort eller om personen har varit arbetslös eller arbetssökande under tidpunkten i fråga. Endast det har en betydelse, när lönen betalas. Också semesterpenningar och semesterersättningar som har tjänats från deltidsarbete jämkas enligt betalningsdagen på jämkningsperioden som motsvarar betalningstidpunkten. Du observerar väl alltså betydelsen av lönebetalningsdagen när du ansöker om dagpenning.

Lönen som fås från heltidsarbete beaktas inte vid jämkning av dagpenning, och man har inten rätt till dagpenning för tiden, under vilken man är i heltidsarbete.

Arbetsförhållandet upphör eller arbetet och lönebetalningen avbryts för sommaren

Vid jämkningen av dagpenning och ansökningen av den påverkar om arbetet som föregår arbetslösheten har varit på heltid eller på deltid. Hur skall man alltså söka dagpenning och vad skall man beakta?

Du kommer väl också att alltid anmäla till TE-byrån att ditt arbetsförhållande har upphört / anmäla som arbetssökande hos TE-byrån.

 • Du har arbetat på deltid, ditt arbetsförhållande upphör och du blir arbetslös
  • Om du har sökt jämkad dagpenning då du har varit i arbete, fortsätt ansökning av dagpenning månadsvis enligt din normala ansökningsperiod.
  • Även om du inte skulle ha ansökt om dagpenning när du var i arbete, lönar det dig att fylla i första ansökan för hela månaden räknat från arbetslöshetens början, alltså inte endast för två veckor.
  • Om du ändå söker dagpenning för en kortare period än vanligt, till exempel endast för två arbetslöshetsveckor, måste arbetslöshetskassan trots detta granska eventuella lönebetalningsdagar för deltidsarbetet för en hel månads jämkningsperiod, och en månads jämkningsperiod kan börja redan före den dag från vilken dagpenning söks.
  • Huvudsakligen bestäms jämkningsperioden en månad bakåt från den dag till och med vilken du själv har fyllt i din ansökan.
  • Första ansökningsperioden bestämmer också ansökningss- och jämkningsperioden som används i fortsättningen.

  T.ex.  om ditt arbetslöförhållande upphör 3.6.2023:

  • du kan fylla i din ansökan för tiden 4.6 – 30.6.2023. Då är jämkningsperioden en hel kalendermånad 1.6 – 30.6.2023, och vid jämkningen beaktas alla lönebetalnignsdagar som infaller under perioden. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 1.7 – 31.7.2023.
  • du kan fylla i ansökan för en hel månad 4.6 – 3.7.2023, och vid jämkningen beaktas alla lönebetalningsdagar som infaller under perioden. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 4.7 – 3.8.2023.
  • om du söker dagpenning endast för tiden 4.6 – 18.6.2023, beaktas vid jämkningen alla löner från deltidsarbetet som har betalats under en hel månads jämkningsperiod 19.5 – 18.6.2023 enligt lönebetalningsdagen. Dagpenning betalas dock endast för den period, för vilken du har sökt dagpenning. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 19.6 – 18.7.2023.

  Arbetslöshetskassan rekommenderar att de som blir arbetslösa från deltidsarbetet att fylla i första ansökningen för en hel månad.

  • I vissa situationer kan arbetslöshetskassan be dig att fylla i en ytterligare ansökan för en blivande tid, t.ex. om du har någon social förmån som avdras från dagpenningen
  • Arbetslöshetskassan får dina uppgifter från inkomstregistret. Vid jämkning av dagpenning beaktas alla betalda löner (grundlöner, semesterpeninngar och semesterersättning) enligt betalningsdagen, även om du skulle vara helt arbetslös under betalningstidpunkten och löner skulle vara införtjänade på en period, under vilken du inte har varit sökande av dagpenning.
 • Du har arbetat på deltid och ditt arbete och lönebetalning avbryts under sommaren eller du blir permitterad
  • Om du har sökt jämkad dagpenning då du har varit i arbete, fortsätt ansökning av dagpenning månadsvis enligt din normala ansökningsperiod
  • Även om du inte skulle ha ansökt om dagpenning när du var i arbete, lönar det dig att fylla i första ansökan för hela månaden räknat från arbetslöshetens böran, alltså inte bara för två veckor).
  • Om du ändå söker dagpenning för en kortare period än vanligt, till exempel endast för två veckor, måste arbetslöshetskassan trots detta granska eventuella lönebetalningsdagar för deltidsarbetet för en hel månads jämkningsperiod, och en månads jämkningsperiod kan börja redan före den dag från vilken du söker dagpenning.
  • Huvudsakligen bestäms jämkningsperioden en månad bakåt från den dag till och med vilken du själv har fyllt i din ansökan.

  T.ex om ditt arbete och din lönebetalning avbryts från och med 5.6.2023:

  • du kan fylla i din ansökan för tiden 5.6 – 30.6.2023. Då är jämkningsperioden en hel kalendermånad 1.6 – 30.6.2023, och vid jämkningen beaktas alla lönebetalnignsdagar som infaller under perioden. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 1.7 – 31.7.2023.
  • du kan fylla i ansökan för en hel månad 5.6 – 4.7.2023, och vid jämkningen beaktas alla lönebetalningsdagar som infaller under perioden. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 5.7 – 4.8.2023.
  • om du söker dagpenning endast för tiden 5.6 – 18.6.2023, beaktas vid jämkningen alla löner från deltidsarbetet som har betalats under en hel månads jämkningsperiod 19.5 – 18.6.2023 enligt lönebetalningsdagen. Dagpenning betalas dock endast för den period, för vilken du har sökt dagpenning. Följande ansöknings- och jämkningsperiod är 19.6 – 18.7.2023.

  Till exempel du har varit på årssemester 5.6 – 18.6.2023, och ditt arbete och lönebetalnng har avbrutits eller du är permitterad dån 19.6.2023 och du söker dagpeninng från och med det:

  • det lönar dig att söka dagpenning för tiden 19.6 – 18.7.2023. Då överensstämmer jämkningsperioden med ansökningsperioden, och endast de deltidslöner vars lönebetalningsdaga infaller på perioden har en påverkan till dagpennningens belopp.
  • om du ändå söker dagpenning för en kortare period, till exempel endast för två veckor 19.6 – 2.7.2023, granskar arbetslöshetskassan eventuella lönebetalningsdagar för deltidsarbetet för en hel månads jämkningsperiod. Eftersom jämknigsperioden inte kan vara kortare än vanligt såsom ansökningsperioden, måste som jämkningsperiod användas en månad enligt din lönebetalningsperiod, och vid jämkning beaktas alla deltidslöner för tiden 3.6 – 2.7.2023 (inkl. eventuella semesterpenningar och semesterersättningar) enligt detar betalningsdag.

  Arbetslöshetskassan rekommenderar att de som blir arbetslösa från deltidsarbetet att fylla i första ansökingen för en hel månad.

  • I vissa situationer kan arbetslöshetskassan be dig att fylla i en ytterligare ansökan för en blivande tid, t.ex. om du har någon social förmån som avdras från dagpenningen. I regel bestäms jämkningsperioden dock så att den räknas bakåt från den dag från vilken du har själv fyllt i din ansökning.
  • Arbetslöshetskassan får dina uppgifter från inkomstregisret. Vid jämkning av dagpenning beaktas alla betalda löner (grundlöner, semesterpeningar och semesterersättgning) enligt betalningsdagean, även om du skulle vara helt arbetslös under betalningstidpunkten och löner skulle vara införtjänade på en period, under vilken du inte har varit sökande av dagpenning.
  • Om du är på årssemester under ansökningsperioden, anmäl semesterdagarna i din ansökan. Semesterlönen beaktas vid jämkningen.
  • Bifoga arbetsavtalet, på vilket man har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalning för sommaren (om du inte har gjort det redan tidigare)/ permitteringsanmälan.
 • Du har arbetat på heltid, ditt arbetsförhållande upphör och du blir arbetslös
  • Sänd ansökan om dagpenning tidigast efter två veckor räknat från arbetslöshetens början så att ansökan slutar på en söndag. Arbertslöshetskassan får löneuppgifterna direkt från inkomsregistret, men om du vill, kan du bifoga ett löneintyg för föregående 26 veckor.
  • Om du får rektoaktiva löner från heltidsarbete för tiden som föregår din arbetslöshet eller semesterersättning för oerhållna semestrar, beaktas de inte vid jämkningen.
 • Du har arbetat på heltid och ditt arbete och lönebetalnings avbryts under sommaren eller du blir permitterad
  • Sänd ansökan om dagpenning tidigast efter två veckor räknat från arbetslöshetens början så att ansökan slutar på en söndag. Arbertslöshetskassan får löneuppgifterna direkt från inkomsregistret, men om du vill, kan du bifoga ett löneintyg för föregående 26 veckor
  • Bifoga arbetsavtalet, på vilket man har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalning för sommaren (om du inte har gjort det redan tidigare)/ permitteringsanmälan
  • Om du är på årssemester under vilken för vilken du söker dagpenning, anmäl semesterdagar i din ansökan. Dagpenning betalas inte för semesterdagar som grundar sig på heltidsarbete.

Engångspost som grundar sig på kollektivavtal

Hur påverkas dagpenningen av en kollektivavtalsbaserad engångspost eller ett engångsarvode som betalas sommaren 2023? Engångspostens effekt på dagpenningen beror på om du är anställd på heltid eller deltid och när engångsposten betalas.

 • Du har haft heltidsarbete, din anställning tar slut, du blir permitterad eller arbetet och löneutbetalningen avbryts för sommaren
  • Lön som betalas för heltidsarbete är inte inkomster som ska jämkas
  • Engångsposten påverkar inte dagpenningen, oberoende av när den betalas
 • Du har haft deltidsarbete, din anställning tar slut, du blir permitterad eller arbetet och löneutbetalningen avbryts för sommaren
  • Löner och arvoden för deltidsarbete beaktas enligt avlöningsdagen
  • Engångsposten tas med som inkomst i den jämkningsperiod då den betalas

  Exempel 1 – permittering i juni, engångspost i juni, semesterpenning i juni:

  Du har deltidsarbete 30 h/vecka, det vill säga 78,43 % arbetstid och din lön är 1700 e/mån. Inga barn att försörja. Du ansöker om jämkad dagpenning hos kassan per kalendermånad. Lönen som utgör grunden för dagpenningen är 1625,20 e/mån. och den fulla dagpenningen 54,48 e/dag. Du är permitterad 4.6-30.6. Engångsposten 366,27 euro betalas i juni. Semesterpenningen 1020 euro betalas i juni. Därtill får du i juni 170 euro i lön för tiden 1.6-3.6. Inkomsterna som utgör grunden för jämkad dagpenning är sammanlagt 1556,27 euro. Din jämkade dagpenning för juni blir 7,99 e/dag.

  Exempel 2 – arbetslös på sommaren, semesterpenning i juni, engångspost i juli:

  Du har deltidsarbete 30 h/vecka, det vill säga 78,43 % arbetstid och din lön är 1700 e/mån. Inga barn att försörja. Du ansöker om jämkad dagpenning hos kassan per kalendermånad. Lönen som utgör grunden för dagpenningen är 1625,20 e/mån. och den fulla dagpenningen 54,48 e/dag. Din visstidsanställning tar slut 3.6.2023 och du är arbetslös 4.6-9.8.2023. Engångsposten 366,27 euro betalas i juli. Semesterpenningen 1020 euro betalas i juni.

  I maj beaktas som grund för den jämkade dagpenningen lönen för deltidsarbetet som betalats i maj, 1700 euro. Du får 4,65 e/dag i dagpenning.

  I juni jämkas dagpenningen enligt inkomsterna från deltidsarbetet trots arbetslösheten. Som inkomster beaktas lönen 170 euro för tiden 1.6-3.6 samt semesterpenningen 1020 euro. Du får 20,24 e/dag i dagpenning.

  I juli beaktas som inkomst vid jämkningen engångsposten på 366,27 euro. Du får 52,94 e/dag i dagpenning.

  Exempel 3 – avbrott i arbetet i juni, semester i juli, engångsarvode i augusti:

  Du har deltidsarbete 30 h/vecka, det vill säga 78,43 % och din lön är 1630 e/mån. Du ansöker om jämkad dagpenning hos kassan per kalendermånad och normalt får du i medeltal 6,28 e/dag. Lönen som utgör grunden för dagpenningen är 1650 e/mån. och den fulla dagpenningen utan jämkning är 53,48 e/dag. Lönen för deltidsarbetet 1.6-3.6.2023 är 200 euro. Arbetet avbryts utan lön 4.6-30.6.23. Du har semester 1-31.7.2023. Ett engångsarvode på 366,27 euro betalas i augusti.

  Inkomsten som utgör grunden för jämkningen i maj är 1630 e. Du får 6,28 e/dag i dagpenning.

  I juni beaktas som inkomst lönen för deltidsarbetet, 200 euro, vilket understiger skyddsdelen. För juni betalas full inkomstrelaterad dagpenning, 53,48 e/dag.

  I juli betalas semesterlön 1630 e/mån. och semesterpenning 1300 euro. I jämkningen beaktas den sammanlagda inkomsten 2930 e/mån. och ingen dagpenning betalas.

  I augusti beaktas som inkomst lönen 1630 euro samt engångsarvodet 366,27 euro, alltså sammanlagt 1996,27 euro. Då betalas ingen dagpenning.

Återgång till arbete i augusti då skolorna börjar

Hur skall man gå vill väga då skolorna börjar igen i augusti och man går tillbaka till arbetet? Till rätten av dagpenning har en inverkan om arbetet som du inleder är på heltid eller på deltid samt också när första lönen betalas ut.

 • Du inleder ett deltidsarbete i augusti
  • Sök dagpenning fortsättningsvis enligt vin normala ansökningsrytm.
  • Lönen som du får från arbetet som har gjorts i augusti påverkar på den jämkningsperiod under vilken den betalas ut
   • Om din jämkningsperiod är en kalendermånad och lönen betalas ut i augusti, jämkas den för hela augusti
   • Om lönen betalas ut först i september, betalas augusti till fullt belopp även om där skulle finnas arbetsdagar.
  • Om du trots deltidsarbete inte vill ansöka om dagpenning, är det dock bra att observera ett par saker:
   • Om lönebetalningsdagen infaller under en period, för vilken du inte längre söker dagpenning, beaktas inkomsten dock vid jämkningen fortfarande, om din jämkningsperiod har varit en kalendermånad.

  Till exempel skolan börjar 10.8.2023 och du söker dagpenning endast till föregående dag.  Din jämkningsperiod är en kalendermånad, så lönen som betalas ut 15.8.2023 beaktas vid jämkningen av dagpenning för tiden 1.8 – 9.8.2023, även om du inte längre skulle ansöka om dagpenning efter det.

   • Om lönerna för augusti betalas ut först i september, lönar det sig att söka dagpenning för hela augusti, även om det skulle finnas arbetsdagar i augusti. Om ingen lönebetalningsdag infaller under augusti, kan dagpenning betalas till fullt belopp för hela augusti. Betalning förutsätter också, att du har hållit din arbetsansökan i kraft hos TE-byrån.

  Till exempel skolan förjar 10.8.2023 och du söker dagpenning endast till föregående dag. Du avbryter din arbetsansökan hos TE-byrån också till dagen, på vilken arbetet börjar. Du får första lönen först 15.9.2023, så det finns ingen lönebetalnigsdag i augusti. Dagpenning kan betalas till fullt belopp för tiden 1.8 – 9.8.2023, eftersom ingen lönebetalningsdag infaller i augusti. Eftersom din arbetsansökan har avbrutits från och och med 10.8.2023, har du ingen rätt till dagpennning för tiden 10.8 – 31.8.2023. Om din arbetsansökan skulle vara i kraft, skulle full dapgenning betalas också för denna period.

 • Du inleder ett heltidsarbete i augusti
  • Sök dagpenning till början av arbetet och anmäl i din ansökan, att du har inlett ett heltidsarbete som pågår mer än två veckor.
  • Dagpenning betalas till fullt belopp till början av arbetet (om det inte betalas någon annan inkomst som skall beaktas vid jämkning under jämkningsperioden).

Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning

Inverkan av årssemestern på rätten till dagpenning är beroende av det om semesterlönen betalas på grund av deltidsarbete eller heltidsarbete. Arbetsförhållandets form avgör också, om semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning eller inte.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en deltidsanställd
  • Om du är på årssemester under tiden för vilken du ansöker om dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan då du håller dem.
   • Semesterlönen beaktas vid jämkning i den jämkningsperiod under vilken den betalas ut
  • Semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning i den jämkningsperiod, under vilken de betalas ut, även om du då skulle vara arbetslös/permitterad och även om semestrar skulle vara införtjänade under perioden, under vilken du inte har varit arbetssökande.

  Till exempel du har varit i arbete 11.8.2022 – 3.6.2023, men har inte sökt jämkad dagpenning för tiden under vilken du ar arbetat. Du söker nu dagpenning, då du blir permitterad för tiden 4.6 – 30.6.2023. Deltidslöner för dagarna 1.6 – 3.6.2023 samt semesterpenningarna betalas till dig 15.6.2023.  Alla löner som betalas 15.6.2023 är jämkad inkomst och de jämkas alltså med dagpenningen för juni, även om arbetet är gjort under tiden, för vilken du inte har sökt dagpenning. Som jämkningsperiod används en hel månad (i detta fall 1.6 – 30.6.2023), även om du inte söker dagpenning för hela månaden. Om semesterpenningarna skulle ha betalats till exempel redan i maj, skulle de inte påverka under jämkningsperioden i juni.

  • Löner jämkas med dagpenning under den jämkningsperiod, på vilken lönebetalningsdagen infaller.
   • Jämkningsperiodens längd kan vara en annan än ansökningsperioden, eftersom jämkningsperioden aldrig kan vara kortare än den vanliga fyra veckors period eller en månad.

  Till exempel skolan tar slut 3.6.2023, och du är på årssemester 4.6 – 18.6.2023. Ditt arbete och din lönebetalning avbryts från och med 19.6.2023. Du har inte sökt dagpenning för deltdisarbetet, men nu söker du dagpenning då arbetet avbryts för två första veckor 19.6 – 2.7.2023. Ingen lönebetalningsdag infaller under perioden. Eftersom jämkningsperioden inte kan vara kortare än vanligt såsom ansökningsperioden, beaktas alla inkomster under en månads jämkningsperiod. Deltidslöner för dagarna 1.6 – 18.6.2023 och semesterpenningarna har betalats til dig 15.6.2023, så de beaktas som inkomst under jämkningsperioden 3.6. – 2.7.2023. Dagpenning betalas endast för den tid för vilken du har sökt. Om du skulle ha sökt dagpenning för en hel månad, 19.6 – 18.7.2023, skulle ansökningsperioden vara lika lång som jämkningsperioden, och endast de löner som har betalats under denna period skulle ha beaktats som inkomst vid jämkningen. Semesterpenningarna skulle ha blivit utanför jämkningen.

  • också deltidslön, semesterpenning och semesterersättning som infaller under en heltidspermittering eller under tiden då arbetet och lönebetalning har avbryts på heltid jämkas

  Till exempel du söker jämkad dagpenning månadsvis på grund av deltidsarbetet. Du är på årssemester efter att skolan tog slut till slutet av juni, och du får på betalningsdagen 15.6.2023 lön för arbetsdagarna 1.6 – 3.6.2023 samt semesterlön för tiden 4.6 – 30.6.2023. Du får jämkad dagpenning för juni som normalt. Du är permitterad hela juli och får ingen lön. Semesterpenning betalas dock 14.7.2023, så den beaktas vid jämkningen och dagpenning kan inte betalas till fullt belopp under heltidspermitteringen. Om semesterpenningen skulle dock ha betalats till exempel 15.6.2023, skulle påverkan av det vid sidan av annan löneinkomst ha varit mindre, och dagpenningen för permitteringstiden skulle ha kunnat betalas fillt fullt beloppt.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en heltidsanställd
  • Om du är på årssemester under den tid för vilken du söker dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan.
  • Ingen dagpenning betalas för semesterdagarna
  • Semesterpenning och semesterersättning beaktas inte vid jämkning av dagpenning.

Om vi behöver tilläggsutredningar till din ansökan, försöker vi ringa till dig från numret 09 7703 1000. Om vi inte når gid, skickar vi till dig ett brev. Om du har gett tillstånd till elektronisk begäran av tilläggsutredningar, skickar vi i stället för att ringa till dig ett meddelande i Ewertti eTjänst