Ansökningsanvisning för skolgångshandledare och skolgångsassistenter

Du läser väl noggrant anvisningarna, om ditt arbetsförhållande upphör för sommaren, om du blir permitterad eller om ditt arbete och lönebetalning avbryts på grund av villkoret i arbetsförhållandet. Anvisningarna har uppdaterats på grund av den tidsbestämda lagförändringen som trädde i ikraft 11.5.2020, och ansökningsanvisningarna har därför ändrats i förhållande till förra sommaren.

På grund av lagförändringen som tillfälligt gjorts till lagen m arbetslöshetsskydd kan jämkningsperioden som används då ansökningsperioden börjar 11.5.2020 eller efter det inte längre vara kortare än vanligt, utan den är alltid antigen fyra veckor eller en månad. Detta betyder, att även om en person skulle ansöka om dagpenning för en kortare period än t.ex. en månad, så måste som jämkad inkomst dock beaktas inkomsterna som har betalats under en månads eller fyra veckors jämkningsperiod beroende på lönebetalningsperioden. Du hittar närmare exempel av denna anvisning bl.a. i punkten ”Ansökningsanvisning för dagpenning som gäller en månad för juni-augusti 2020- Ansökan för juni”. Exemplen har gjorts så att jämkningsperioden är en månad , eftersom den är den vanligaste lönebetalningsrytmen för skolgångshandledare/ skolgångsbiträden.

Ansökningsperiod = tidsperioden för vilken man ansöker om dagpenning. Den är vanligtvis fyra veckor, en månad eller en kalendermånad. Då arbetslösheten börjar eller upphör kan den vara kortare än vanligt.

Jämkningsperiod = löneinkomsten som betalas påverkar beloppet på dagpenningen som betalas för ansökningsperioden som riktar sig .på samma tidsperiod. Jämkningsperioden är gällande ansökningsperioder som börjar under tiden 11.5.– 31.10.2020 alltid fyra veckor eller en månad oberoende av längden av ansökningsperioden. Gällande ansökningsperioder som börjar före 11.5.2020 kan jämkningsperioden vara kortare än vanligt, s.k.särskild jämkningsperiod.

Denna ändring av jämkningsperiod har en inverkan också till skolgångshandledarnas och skolgångsbiträdenas dagpenningsansökningar under sommaren 2020.

Jämkning av lön som fås från deltidsarbete

Löneinkomsten av den som är sysselsatt i lönearbete på deltid jämkas som inkomst av den jämkningsperiod under vilken den betalas. Det har ingen betydelse, när deltidsarbetet är gjort eller om personen har varit arbetslös under tidpunkten i fråga. Endast det har en betydelse, när lönen betalas. Också semesterpenningar och semesterersättningar som har tjänats från deltidsarbete jämkas enligt betalningsdagen på jämkningsperioden som motsvarar betalningstidpunkten.

Du observerar väl alltså betydelsen av lönebetalningsdagen när du ansöker om dagpenning.

I slutet av denna anvisning under rubriken. ” Ansökningsanvisning som gäller en månad dör tiden juni-augusti 2020.” hittar du närmade anvisningar gällande varje månad för ansökning av dagpenning. Dessa anvisningar är avsedda för dem som blir arbetslösa/ permitterade från deltidsarbete.

Enligt lagen om arbetslöshetsskydd ör det fråga om deltidsarbete, då arbetstiden är högst 80 procent av den maximala arbetstiden inom branschen. Då den maximala arbetstiden är 38 timmar och 45 minuter i veckan, beaktas ett sådant arbete som deltidsarbete, i vilket arbetstiden är högst 31 timmar i veckan.

På denna sida har vi samlat anvisningar särskilt till skolgångsbiträden och skolgångshandledare, men anvisningarna gäller också timlärare samt andra yrkesgrupper, vars arbete och lönebetalning regelbundet avbryts på grund av läroanstalternas årliga verksamhetsperioder.

Arbetsförhållandet upphör eller arbetet och lönebetalningen avbryts för sommaren

Vid jämkningen av dagpenning och ansökningen av den påverkar om arbetet som föregår arbetslösheten har varit på heltid eller på deltid Hur skall man alltså söka dagpenning och vad skall man beakta?

Du kommer väl också att alltid anmäla till TE-byrån att ditt arbetsförhållande har upphört / anmäla som arbetssökande hos TE-byrån.

 • Du har arbetat på deltid, ditt arbetsförhållande upphör och du blir arbetslös
  • Om du har sökt jämkad dagpenning då du har varit i arbete, fortsätt ansökning av dagpenning månadsvis enligt din normala ansökningsperiod.
  • Även om du inte skulle ha ansökt om dagpenning när du var i arbete, lönar det dig att fylla i första ansökan för hela månaden räknat från arbetslöshetens början, alltså inte endast för två veckor).

  T. ex. om arbetet upphör 31.5.2020, lönar det sig att fylla i ansökan för hela juni, eller om arbetsförhållandet upphör 18.6.2010, lönar det sig att söka dagpenning för tiden 19.6 -18..7.2010. Då överensstämmer jämkningsperioden med ansökningsperioden, och endast de deltidslöner, som enligt betalningsdagen infaller under perioden påverkar beloppet på dagpenningen.

  • Om du ändå söker dagpenning för en kortare period än vanligt, till exempel endast för två veckor, måste arbetslöshetskassan trots detta på grund av lagförändringen som trädde i kraft 11.5.2020 granska eventuella lönebetalningsdagar för deltidsarbetet för en hel månads jämkningsperiod.

  T. ex. du söker dagpenning endast för tiden 1.6 – 14.6.2020. Vid jämkning av dagpenning måste beaktas alla deltidslöner enligt deras betalningsdag för perioden 15.5 – 14.6.2020. Dagpenning betalas dock endast för den tid för vilken du söker dagpenning.

  • I vissa situationer kan arbetslöshetskassan be dig att fylla i en ytterligare ansökan för en blivande tid, t.ex. om du har någon social förmån som avdras från dagpenningen. I regel bestäms jämkningsperioden dock så att den räknas bakåt från den dag från vilken du har själv fyllt i din ansökning.
  • Arbetslöshetskassan får dina uppgifter från inkomstregistret. Vid jämkning av dagpenning beaktas alla betalda löner (grundlöner, semesterpeningar och semesterersättgning) enligt betalningsdagean, även om du skulle vara helt arbetslös under betalningstidpunkten och löner skulle vara införtjänade på en period, under vilken du inte har varit sökande av dagpenning.

  LÄS NOGGRANNARE OM ANSÖKNING AV DAGPENNING ANVISNIGEN NEDAN SOM GÄLLER EN MÅNAD

 • Du har arbetat på deltid och ditt arbete och lönebetalning avbryts eller du blir permitterad
  • Om du har sökt jämkad dagpenning då du har varit i arbete, fortsätt ansökning av dagpenning månadsvis enligt din normala ansökningsperiod
  • Även om du inte skulle ha ansökt om dagpenning när du var i arbete, lönar det dig att fylla i första ansökan för hela månaden räknat från permitteringens eker avbrottets början.

  T.ex om arbetet upphört 31.5.2020, lönar det dig att fylla i för hela juni, eller om permitteringen börjar 19.6.2020, lönar det sig att fylla i dagpenning för tiden 19.6 – 18.7.2020. Då överensstämmer jämkningsperioden med ansökningsperioden, och endast de deltidslöner, som enligt betalningsdagen infaller under perioden påverkar beloppet på dagpenningen.

  • Om du ändå söker dagpenning för en kortare period än vanligt, till exempel endast för två veckor, måste arbetslöshetskassan trots detta på grund av lagförändringen som trädde i kraft 11.5.2020 granska eventuella lönebetalningsdagar för deltidsarbetet för en hel månads jämkningsperiod.

  T. ex. du söker dagpenning endast för tiden 1.6 – 14.6.2020. Vid jämkning av dagpenning måste beaktas alla deltidslöner enligt deras betalningsdag för perioden 15.5 – 14.6.2020. Dagpenning betalas dock endast för den tid för vilken du söker dagpenning.

  • I vissa situationer kan arbetslöshetskassan be dig att fylla i en ytterligare ansökan för en blivande tid, t.ex. om du har någon social förmån som avdras från dagpenningen. I regel bestäms jämkningsperioden dock så att den räknas bakåt från den dag från vilken du har själv fyllt i din ansökning.
  • Arbetslöshetskassan får dina uppgifter från inkomstregistret. Vid jämkning av dagpenning beaktas alla betalda löner (grundlöner, semesterpeningar och semesterersättgning) enligt betalningsdagean, även om du skulle vara helt arbetslös under betalningstidpunkten och löner skulle vara införtjänade på en period, under vilken du inte har varit sökande av dagpenning.

  T.ex. du har varit på årssemester 1.6 – 17.6.2020 och ditt arbete och lönebetalning har avbrutits från och med 18.6.2020. Du söker dagpenning för tiden 18.6 – 30.6.2020 och ingen lönebetalningsdag infaller under denna period. Du har fått semesterlön som grundar sig på deltidsarbete samt semesterpenning 15.6.2020. Eftersom jämkningsperioden enligt lagförändringen som trätt i kraft 11.5.2020 kan inte på samma sätt som ansökningsperioden vara kortare än vanligt, måste jämkningsperioden vara en månad enligt din lönebetalning, och alla löner som har betalats på grund av deltidsarbetet under tiden 1.6 – 30.6.2020 beaktas vid jämkningen enligt betalningsdagen. Dagpenning betalas dock endast för ansökningsperioden 18.6- 30.6.2020. Du kan också om du själv vill fylla i din första ansökan för tiden 18.6 – 17.7.2020. Då överensstämmer ansökningsperioden med jämkningsperioden, och endast de löner, vars betalningsdag infaller under denna period, beaktas vid jämkningen.

  • Om du är på årssemester under ansökningsperioden, anmäl semesterdagarna i din ansökan. Semesterlönen beaktas vid jämkningen.
  • Bifoga arbetsavtalet, på vilket man har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalning för sommaren (om du inte har gjort det redan tidigare)/ permitteringsanmälan.

  LÄS NOGGRANNARE OM ANSÖKNING AV DAGPENNING ANVISNIGEN NEDAN SOM GÄLLER EN MÅNAD

 • Du har arbetat på heltid, ditt arbetsförhållande upphör och du blir arbetslös
  • Sänd ansökan om dagpenning tidigast efter två veckor räknat från arbetslöshetens början så att ansökan slutar på en söndag och bifoga eventuella utredningar för utredning av arbetsvillkoret.
   • Om du har fått dagpenning under sommaren 2019 eller efter det, fyll i en fortsättningsblankett som skall ändras. Kom ihåg att granska från dina egna uppgifter i eWertti, att ditt kontonummer är rätt.
   • Om du ansöker första gången, fyll i en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
  • Om du får retroaktiva löner från heltidsarbete eller semesterersättning för oerhållna semestrar för tiden före arbetslösheten, beaktas de inte vid jämkningen
 • Du har arbetat på heltid och ditt arbete och lönebetalnings avbryts under sommaren eller du blir permitterad
  • Sänd ansökan om dagpenning tidigast efter två veckor räknat från arbetslöshetens början så att ansökan slutar på en söndag och bifoga eventuella utredningar för utredning av arbetsvillkoret.
   • Om du har fått dagpenning under sommaren 2019 eller efter det , fyll i en fortsättningsblankett som skall ändras . Kom ihåg att granska från dina egna uppgifter i eWertti, att ditt kontonummer är rätt.
   • Om du ansöker första gången, fyll i en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
  • Bifoga arbetsavtalet, på vilket man har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalnings för sommaren (om du inte har gjort det redan tidigare)/ permitteringsanmälan
  • Om du är på årssemester under vilken för vilken du söker dagpenning, anmäl semesterdagar i din ansökan. Dagpenning betalas inte för semesterdagar som grundar sig på heltidsarbete.

Återgång till arbete i augusti

Hur skall man gå vill väga då skolorna börjar igen i augusti och man går tillbaka till arbetet? Till rätten av dagpenning har en inverkan om arbetet som du inleder är på heltid eller på deltid samt också när första lönen betalas ut.

 • Du inleder ett deltidsarbete i augusti
  • Sök dagpenning fortsättningsvis enligt vin normala ansökningsrytm.
  • Lönen som du får från arbetet som har gjorts i augusti påverkar på den jämkningsperiod under vilken den betalas ut :
   • Om din jämkningsperiod är en kalendermånad och lönen betalas ut i augusti, jämkas den för hela augusti
   • Om lönen betalas ut först i september, betalas augusti till fullt belopp även om där skulle finnas arbetsdagar.
  • Om du trots deltidsarbete inte vill ansöka om dagpenning, är det dock bra att observera ett par saker:
   • Om lönebetalningsdagen infaller under en period, för vilken du inte längre söker dagpenning, beaktas inkomsten dock vid jämkningen fortfarande, om din jämkningsperiod har varit en kalendermånad.

  Till exempel skolan börjar 13.8.2020 och du söker dagpenning endast till det. Din jämkningsperiod är en kalendermånad, så lönen som betalat ut 15.8.2020 beaktas vid jämkningen, även om du inte längre skulle ansöka om dagpenning efter det.

   • Om lönerna för augusti betalat ut först i september, lönar det sig att söka dagpenning för hela augusti, även om det skulle finnas arbetsdagar i augusti. Om ingen lönebetalningsdag infaller under augusti, kan dagpenning betalas till fullt belopp för hela augusti. Betalning förutsätter också, att du har hållit din arbetsansökan i kraft hos TE-byrån.
 • Du inleder ett heltidsarbete i augusti
  • Sök dagpenning till början av arbetet och anmäl i din ansökan, att du har inlett ett heltidsarbete som pågår mer än två veckor.
  • Dagpenning betalas till fullt belopp till början av arbetet (om det inte betalas någon annan inkomst som skall beaktas vid jämkning under jämkningsperioden).

Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning

Inverkan av årssemestern på rätten till dagpenning är beroende av det om semesterlönen betalas på grund av deltidsarbete eller heltidsarbete. Arbetsförhållandets form avgör också, om semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning eller inte.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en deltidsanställd
  • Om du är på årssemester under tiden för vilken du ansöker om dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan då du håller dem.
   • Semesterlönen beaktas vid jämkning i den jämkningsperiod under vilken den betalas ut
  • Semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning i den jämkningsperiod, under vilken de betalas ut , även om du då skulle vara arbetslös/permitterad och även om semestrar skulle vara införtjänade under perioden, under vilken du inte har varit arbetssökande
 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en heltidsanställd
  • Om du är på årssemester under den tid för vilken du ansöker om dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan.
  • Ingen dagpenning betalas för semesterdagarna
  • Semesterpenning och semesterersättning beaktas inte vid jämkning av dagpenning

Ansökningsanvisning för dagpenning som gäller en månad för juni-augusti 2020

Obs denna anvisning gäller endast de personer vars deltidsarbete upphör eller arbete och lönebetalning avbryts/ som permitteras från deltidsarbete

Läs här skilt för varje månad vad man skall beaktat när man söker dagpenning.

 • Ansökan för juni
  • Fyll i ansökan i eWertti Webbkassa för en hel månad framåt från och med dag från vilken du är arbetslös eller permitterad
   • Om du har sökt jämkad dagpenning när du var i arbete, sök dagpenning fortsättningsvis per kalendermånad enligt din normala ansökningsrytm
   • Även om du inte skulle ha ansökt om dagpenning när du var i arbete, fyll i ansökan för en hel månad, (alltså inte endast för två veckor).
    • Om du har fått dagpenning senast sommaren 2019 eller efter det, fyll i en fortsättningsblankett som skall ändras. Kom ihåg att kontrollera av dina egna uppgifter i eWertti, att ditt kontonummer är rätt.
    • Om du söker dagpenning första gången, fyll i en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
   • Om du anmäler som arbetssökande först i mitten av juni, sök dagpenning en månad framåt från och med dagen från och med vilken din arbetsansökan är i ikraft.
   • Anteckna i din ansökan om du har varit i arbete eller på årssemester

  Arbetslöshetskassan använder  uppgifterna från inkomstregistret alltid när det är möjligt.

  Om alla uppgifter som behövs vid behandling av ansökan inte fås från inkomstregistret, ber man dessa uppgifter antingen direkt av löneräknaren eller av dig själv. Om man skickar lönespecifikationerna  eller ett  löneinytg redan som bilaga till ansökan, kan behandligen av ansökan bli snabbare, för då har arbetslöshetskassan tilläggsuppgifterna färdigt.  Besluten görs dock alltid när det är möjligt enligt uppgifterna från inkomstregistret, och uppgifterna från lönespecifikationerna som du har skickat används endast, då  uppgifterna från inkomstregistret inte är tillräckliga.

  Exempel till hur man söker dagpenning:

  Exempel 1. Du har blivit permitterad från deltidsarbete från och med 1.6.2020. Fyll i första ansökan för tiden 1.6 – 30.6.2020. Ansökningsperioden överensstämmer med jämkningsperioden, och man beaktar vid jämkning alla löner från deltidsarbetet som har betalats under denna period.

  Exempel 2. Du har blivit permitterad från deltidsarbete från och med 1.6.2020. Du fyller i din första ansökan första ansökan för tiden 1.6 – 14.6.2020. Ansökningsperioden är kortare än vanligt. Eftersom jämkningsperioden dock från 11.5.2020  inte kan vara kortare än vanligt, måste man vid jämkning av dagpenning beakta alla löner från deltidsarbete som har betalats under en vanlig jämkningsperiod. Vid jämkning av dagpenning beaktas då alla löner från deltidsarbete som har betalats under perioden 15.5 – 14.6.2020. I undantagssituationer kan arbetslöshetskassan dock be dig att fylla i en ytterligare ansökan så att jämkningsperioden är en kalendermånad.

  Exempel 3. Ditt arbete och lönebetalning avbryts 18.6.2020 och du har arbetat på deltid före de Du fyller i din första ansökan för tiden 18.6 – 30.6.2020. Ansökningsperioden är kortare än vanligt. Eftersom jämkningsperioden dock från 11.5.2020 inte kan vara kortare än vanligt, måste man vid jämkning av dagpenning beakta alla löner från deltidsarbete som har betalats under en vanlig jämkningsperiod. Vid jämkning av dagpenning beaktas då alla löner från deltidsarbete som har betalats under tiden 1.6 – 30.6.2020.

  Exempel 4. Ditt arbete och lönebetalning avbryts 18.6.2020 och du har arbetat på deltid före det. Du fyller i din första ansökan för tiden 18.6 – 17.7.2020. Ansökningsperioden överensstämmer med jämkningsperioden ,ch man beaktar vid jämkning alla löner från deltidsarbetet som har betalats under denna period.

 • Ansökan för juli
  • Fyll i ansökan i eWertti Webbkassa för en hel månad enligt den jämkningsperiod som har bestämts tidigare. Om du har sökt föregående period t.o.m. 30.6.2020, fyll i ansökan för hela juli. Om du hade fyllt i föregående period t.o.m.14.6.2020, fyll i ansöka för tiden 15.6 – 14.7.2020 osv.
   • icke- förändringsbar fortsättningsansökan om du har varit helt arbetslös
   • fortsättningsansökan som skall ändras, om du har arbets- eller semesterdagar.
  • Om du ansöker första gången om dagpenning först i juli, fyll i ansökan för hela månaden (alltså inte endast för två veckor). Sök dagpenningen en månad framåt från den dag från och med vilken din arbetsansökan är i kraft. Exempel gällande första ansökan hittar du i sektionen ”ansökan för juni”.
   • Om du har fått dagpenning senast sommaren 2019 eller efter det, fyll i en fortsättningsblankett som skall ändras. Kom ihåg att kontrollera av dina egna uppgifter i eWertti, att ditt kontonummer är rätt.
   • Om du söker dagpenning första gången, fyll i en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
   • Anteckna i din ansökan om du har varit i arbete eller på årssemester

  Arbetslöshetskassan använder  uppgifterna från inkomstregistret alltid när det är möjligt.

  Om alla uppgifter som behövs vid behandling av ansökan inte fås från inkomstregistret, ber man dessa uppgifter antingen direkt av löneräknaren eller av dig själv. Om man skickar lönespecifikationerna  eller ett  löneinytg redan som bilaga till ansökan, kan behandligen av ansökan bli snabbare, för då har arbetslöshetskassan tilläggsuppgifterna färdigt.  Besluten görs dock alltid när det är möjligt enligt uppgifterna från inkomstregistret, och uppgifterna från lönespecifikationerna som du har skickat används endast, då  uppgifterna från inkomstregistret inte är tillräckliga.

 • Ansökan för augusti
  • Fyll i ansökan i eWertti Webbkassa för en hel månad enligt den jämkningsperiod som har bestämts tidigare. Om du hade fyll t i föregående period t.oi.m. 31.7.2010, fyll i ansökan för hela augusti. Om du hade fyllt i föregående period t.o.m. 14.7.2020, fyll i ansökan för tiden 15.7 – 14.8.2020 osv.
   • icke- förändringsbar fortsättningsansökan jom du har varit helt arbetslös
   • fortsättningsansökan som skall ändras, om du har arbets- eller semesterdagar
  • Om du trots att du inleder ett deltidsarbete i mitten av augusti inte vill ansöka om dagpenning, är det dock bra att observera ett par saker:
   • Om lönebetalningsdagen för augusti infaller på en tidpunkt, för vilken du inte längre ansöker om dagpenning, beaktas inkomsten dock fortfarande vid jämkningen om din jämkningsperiod är en kalendermånad.

  Till exempel skolan börjar 13.8.2020 och du söker dagpenning endast till det. Din jämkningsperiod är en kalendermånad, så lönen som betalas ut 15.8.2020 beaktas vid jämkninggen för tiden 1.8. 12.8.2020, även om du inte längre skulle söka dagpenning.

   • Om lönerna för augusti betalat ut först i september, lönar det sig att söka dagpenning för hela augusti, även om det skulle finnas arbetsdagar i augusti. Om ingen lönebetalningsdag infaller under augusti, kan dagpenning betalas till fullt belopp för hela augusti.

  Betalning förutsätter också, att du har hållit din arbetsansökan i kraft hos TE-byrån.

  • Om din arbetslöshet upphör i mitten av augusti, då du inleder ett heltidsarbete, fyll i en fortsättningsblankett som skall ändras ön till och med början av arbetet

  Arbetslöshetskassan använder  uppgifterna från inkomstregistret alltid när det är möjligt.

  Om alla uppgifter som behövs vid behandling av ansökan inte fås från inkomstregistret, ber man dessa uppgifter antingen direkt av löneräknaren eller av dig själv. Om man skickar lönespecifikationerna  eller ett  löneinytg redan som bilaga till ansökan, kan behandligen av ansökan bli snabbare, för då har arbetslöshetskassan tilläggsuppgifterna färdigt.  Besluten görs dock alltid när det är möjligt enligt uppgifterna från inkomstregistret, och uppgifterna från lönespecifikationerna som du har skickat används endast, då  uppgifterna från inkomstregistret inte är tillräckliga.