Ansökningsanvisning för skolgångshandledare och skolgångsassistenter

Dessa anvisningar är särskilt till skolgångsassistenter och skolgångshandledare, men anvisningarna gäller också timlärare samt andra yrkesgrupper, vars arbete och lönebetalning regelbundet avbryts på grund av läroanstalternas årliga verksamhetsperioder.

Anvisningarna som har samlats på denna sida är primärt för permitteringstider och tiderna för avbrott i arbete och lönebetalning och gäller hösten 2021 och vintern 2022. Från anvisningarna hittar du ett eget avsnitt för de som är permitterade från heltidsarbete och de som är permitterade från deltidsarbete.

Dagpenning kan betalas på grund av deltidsarbete också utan permitteing/ avbrott i arbete och lönebetalning. För dessa situationer hittar du närmare anvisningar från anvisningsbanken i avsnittet Ansökningsanving för deltidsanställd

Deltidsarbete eller heltidsarbete?

Enligt lagen om arbetslöshetsskydd är det fråga om deltidsarbete, då arbetstiden är högst 80 procent. av den maximala arbetstiden inom branschen.

Till exempel då den kommunala allmänna arbetstiden är högst 38 timmar och 15 minuter i veckan, räknas sådant arbete till deltidsarbete, på vilket arbetstiden är högst 30 timmar och 36 minuter i veckan. Om arbetstiden är 31 timmar i veckan, betraktas det som heltidsarbete.

Under deltidsarbete kan man betala jämkad dagpenning, och löneinkomsten av den som är sysselsatt i lönearbete på deltid jämkas som inkomst av den jämkningsperiod under vilken den betalas. Det har ingen betydelse, när deltidsarbetet är gjort eller om personen har varit arbetslös eller arbetssökande under tidpunkten i fråga. Endast det har en betydelse, när lönen betalas. Också semesterpenningar och semesterersättningar som har tjänats från deltidsarbete jämkas enligt betalningsdagen på jämkningsperioden som motsvarar betalningstidpunkten. Du observerar väl alltså betydelsen av lönebetalningsdagen när du ansöker om dagpenning.

Lönen som fås från heltidsarbete beaktas inte vid jämkning av dagpenning, och man har inte rätt till dagpenning för tiden, under vilken man är i heltidsarbete.

Arbetet och lönebetalningen avbryts på grund av en orsak som jämställs med permittering eller du blir permitterad

Vid jämkningen av dagpenning och ansökningen av den påverkar om arbetet som föregår arbetslösheten har varit på heltid eller på deltid Hur skall man alltså söka dagpenning och vad skall man beakta?

Du kommer väl också att alltid anmäla till TE-byrån att ditt arbetsförhållande har upphört / anmäla som arbetssökande hos TE-byrån.

 • Du har arbetat på deltid och ditt arbete och lönebetalning avbryts eller du blir permitterad till exempel under höst- eller jullovet

  Löneinkomsten för en person som är sysselsatt på deltid jämkas alltid som inkomst under den jämkningsperiod under vilken den betalas. Det har alltså ingen betydelse när deltdsarbetet är gjort eller om person har varit arbetslös vid tidpunkten i fråga. Endast det har en betydelse när lönen utbetalas. Också semesterpenningar och semesterersättningar jämkad enligt jämkningsperioden som bestäms av betalningsdagen. Du observerar väl betydelsn av betalningsdagen när du söker dagpenning

  • Om du har sökt jämkad dagpenning under arbetet, fyll också i fortsättningen din ansökan enligt din normala ansökningsperiod.
   • Lönen som du från från deltidsarbetet beaktas div jämkning för hela betalningsmånaden, även om betalningsdagen skull infalla under permitteringsveckan. Då beaktas månadslönen som har reducerats på grund av permitteringen.

  Till exempel du söker dagpenning 1.10- 31.10.2021. Ditt arbete och lönebetalning avbryts på höstlovsveckan 11.10- 17.10.2021. Lönebetalningsdagen är 15.10.2021. Lönen som du får beaktas som inkomst för hela oktober vid jämkningen.

  • Om du söker dagpeninng för en kortare period, till exmepel endast för permitteringsveckan måste arbetslöshetskassan granska eventuella lönebetalningsdagar för en hel månad jämkningsperiod. En månads jämkningsperiod kan då börja redan före dagen, från vilken man söker dagpenning.
   • Lönen jämkas alltså på samma sätt som i det fall att du skulle söka hela månaden, men dapgenning betalas endast för den tid, under vilken du är arbetssökande hos TE-byrån. Det har ingen betydelse, om lönebetalningsdagen infaller under permitteingstiden.

  Till exempel du söker dagpenning för tiden 18.10- 24.10.2021, då ditt arbete och lönebetalning har avbrutits under höstlovsveckan. Lönebetalningsdagen har varit 15.10.2021, alltså före permitteringsveckan. Hela månadslönen som har betalats jämkas för oktober, men dapgenning kan betalas endat för höstlovet som du sökt. Om din arbetsansökan har varit i kraft, lönar det sig att söka dagpenning för hela månaden.Arbetslöshetskassan rekommenderar, att de som är i deltidsarbete håller sin arbetssökan hela tiden i kraft hos TE-byrån och fylle i ansökan för en hel månad.

  Du hittar närmare anvisningar till sökning av dagpenning under deltidsarbetet från anvisningsbanken Ansökningsanvisning för deltidsanställd.

  Arbetslsöhetskassan får dina löneuppgifter från inkomstregistret. Vid jämkning av dagpenning beaktas alla betalda löner (grundlöner, semesterpenningar och semesterersättningar) enligt betalninlgsdagen, även om du skule vara helt arbetslös och även om löner na skule var införtjänade under en tid, under vilken du inte har varit sökande av dagpennning.

 • Du har arbetat på heltid och ditt arbete och lönebetalning avbryts/ du blir permitterad till exempel under höst- eller jullovet

  Sänd ansökan om dagpenning för hela permitteringen eller avbrottet.

  • Sänd ansökan om dagpenning för hela permitteringen eller avbrottet.
  • Bifoga arbetsavtalet, på vilket man har kommit överens om avbrott i arbete och lönebetalning under höslovet/jullovet (om du inte har gjort det redan tidigare) eller permitteringsanmälan, om du har blivit permitterad
  • Om du är på årssemester under vilken för vilken du söker dagpenning, anmäl semesterdagar i din ansökan. Dagpenning betalas inte för semesterdagar som grundar sig på heltidsarbete.

  Till exempel du söker dagpening för tiden 11.10 – 17.10.2021, då ditt arbete och lönebetalning har avbrutits under höstlovsveckan. Lönebetalningsdagen är 15.10.2021, alltså på permitteringsveckan. Lönen för heltidsarbete beaktas inte, och dagpenning betalas till fullt belopp.

Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning

Inverkan av årssemestern på rätten till dagpenning är beroende av det om semesterlönen betalas på grund av deltidsarbete eller heltidsarbete. Arbetsförhållandets form avgör också, om semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning eller inte.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en deltidsanställd
  • Om du är på årssemester under tiden för vilken du ansöker om dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan då du håller dem.
   • Semesterlönen beaktas vid jämkning i den jämkningsperiod under vilken den betalas ut
  • Semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning i den jämkningsperiod, under vilken de betalas ut,
   • de jämkas ävenn om du då skulle vara arbetslös/permitterad och även om semestrar skulle vara införtjänade under perioden, under vilken du inte har varit arbetssökande.
  • Löner jämkas med dagpenning under den jämkningsperiod, på vilken lönebetalnikngsdaen infaller.
   • Jämkningsperiodens längd kan vara en annan än ansökningsperioden, Jjämkningsperioden aldrig kan vara kortare än den vanliga fyra veckors period eller en månad, men ansökningsperioden kan vara.
 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en heltidsanställd
  • Om du är på årssemester under den tid för vilken du söker dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan.
  • Ingen dagpenning betalas för semesterdagarna
  • Semesterpenning och semesterersättning beaktas inte vid jämkning av dagpenning

Om vi behöver tiläggsutredningar till din ansökan, försöker vi ringa till dig från numret 010 190 300. Om vi inte når gid, skickar vi till dig ett brev. Om du har gett tillstånd till elektronisk begäran av tilläggsutredningar, skickar vi i stället för att ringa till dig ett meddelande i eWertti Webbkassa.

Påverkan av den tillfälliga lagförändringen till lagen om arbetslöshetsskydd till dagpenningens jämkningsperioder

På grund av lagförändringen som tillfälligt gjorts till lagen om arbetslöshetsskydd kan jämkningsperioden som används då ansökningsperioden börjar 11.5.2020- 30.11.2021 inte vara kortare än vanligt, utan den är alltid antigen fyra veckor eller en månad. Detta betyder, att även om en person skulle ansöka om dagpenning för en kortare period än t.ex. en månad, så måste som jämkad inkomst dock beaktas inkomsterna som har betalats under en månads eller fyra veckors jämkningsperiod (beroende på personens lönebetalningperiod)

Ansökningsperiod = tidsperioden för vilken man ansöker om dagpenning. Den är vanligtvis fyra veckor, en månad eller en kalendermånad. Då arbetslösheten börjar eller upphör kan den vara kortare än vanligt.

Jämkningsperiod = löneinkomsten som betalas påverkar beloppet på dagpenningen som betalas för ansökningsperioden som riktar sig .på samma tidsperiod. Jämkningsperioden är gällande ansökningsperioder som börjar under tiden 11.5.– 30.11.2021 alltid fyra veckor eller en månad oberoende av längden av ansökningsperioden. Då ansökningsperiodenbörjar före 11.5.2020 eller efter 30.11.2021, kan jämkningsperioden vara kortare än vanligt, s.k.särskild jämkningsperiod.

Denna ändring av jämkningsperiod har en inverkan också till skolgångshandledarnas och skolgångsbiträdenas dagpenningsansökningar.