Instruktioner till dig som ska på alterneringsledighet

Man avser att slopa alterneringsledighetssystemet den 1.8.2024. Läs mer på sidan Lagändringar 2024.

Den anställda och arbetsgivaren kommer överens om alterneringsledighet. När man kommit överens ska både den som ska på alterneringsledighet och arbetsgivaren skicka in de redogörelser som krävs för alterneringsersättning till AN-byrån och arbetslöshetskassan.

Arbetsgivaren skickar följande till AN-byrån

  • alterneringsavtalet som undertecknats av arbetsgivaren och den anställda
  • en tillförlitlig redogörelse över anställandet av en arbetslös för alterneringstiden (gärna en kopia av arbetsavtalet eller det skriftliga förordnandet)

Den alterneringslediga: försäkra dig om att arbetsgivaren skickar redogörelserna till AN-byrån.

Den som ska på alterneringsledighet ska innan ledigheten börjar skicka följande till AN-byrån

  • en redogörelse över att villkoren för ledigheten uppfylls (t.ex. en kopia av ett löneintyg som visar att anställningen varat i 13 månader och varit på heltid).

Ansök om alterneringsersättning hos arbetslöshetskassan

Skicka alterneringsersättningsansökan med de behövliga bilagorna till oss via fliken Bilagor i Ewertti eTjänsten eller per post.

Du kan skanna ansökan och bilagorna eller ta bilder av dem med din telefon och skicka dem via fliken Bilagor i eTjänsten. Välj som dokumentslag Alterneringsersättningsansökan. 

Ändringsanmälan, med vilken du anmäler ändringar som påverkar betalningen av alterneringsersättning, kan också skickas till arbetslöshetskassan i ett meddelande via Ewertti eTjänsten.

Det är bra om du kan skicka in ansökan med dess bilagor till arbetslöshetskassan under den månad då alterneringsledigheten börjar. Beslutet om alterneringsersättning fattas när AN-byrån gett sitt utlåtande och när ansökan med alla bilagor har anlänt till arbetslöshetskassan. Tiden för retroaktiv ansökning är 3 månader.

Ladda ner ansökningsblanketten för alterneringsersättning

Till alterneringsersättningsansökan som skickas till arbetslöshetskassan ska bifogas

  • en kopia av alterneringsavtalet
  • löneuppgifterna

Arbetslöshetskassan får löneuppgifter om den ansökande från inkomstregistret. Kassan använder alltid dessa uppgifter när det är möjligt.Om alla uppgifter som behövs för behandlingen av ansökan inte fås från inkomstregistret ber man om dem av löneräknaren eller den ansökande själv. Om du vill kan du redan med ansökan bifoga ett löneintyg som skrivits ut av löneräknaren och som innehåller uppgifter om fulla avlöningsperioder från minst 52 veckor innan alterneringsledigheten.

Att löneintyget bifogas till ansökan kan påskynda behandlingen, i och med att arbetslöshetskassan då säkert har tillgång till uppgifterna. Besluten fattas dock alltid när det är möjligt utifrån uppgifter från inkomstregistret. Löneuppgifter som bifogats med ansökan används endast i de fall då löneuppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga.

  • utredning av arbetshistorien

Arbetslöshetskassan får pensionsuppgifterna som behövs för utredning av arbetshistorien direkt från Pensionsskyddscentralen. Dessa uppgifter behöver inte skickas som bilaga till ansökan. Men om du haft arbete som av någon anledning inte finns med i pensionsutdraget bör du skicka arbetsintyg om det, för att det ska kunna beaktas i utredningen av arbetshistorien. Om du varit anställd i något annat EU- eller EES-land eller i Schweiz bör du skicka in redogörelser för de arbetena (t.ex. arbetsintyg eller intyg av myndigheter).