Gå till innehållet

Det har föreslagits förändringar i lagen om arbetslöshetsskydd

Regeringen har 2.4.2020 gett en proposition med förslag till temporär ändring av lagen om arbetslöshetsskydd. I propositionen föreslås, att det blir en temporär förändring i arbetsvillkoret, självrisktiden och den maximala tiden för dagpenning

Arbetsvillkoret kan vara kortare än normalt

Man har föreslagit, att arbetsvillkoret skall förkortas. Om löntagarens arbetsvillkor inte annars skulle uppfyllas, kunde arbetsvillkoret, som är förutsättningen för arbetslöshetsdagpenningen enligt propositionen som nu getts vara endast 13 kalenderveckor. Samtidigt skulle också medlemsvillkoret i dessa situationer förkortas till 13 veckor.  Förutsättningen till det kortare arbets- och medlemsvillkoret skulle vara, att åtminstone en av veckorna som räknas till arbetsvillkoret skulle vara under tiden efter 1.3.2020 och att den maximala tiden för dagpenning börjar 16.3.2020 eller efter det. Den temporära lagen skulle vara i kraft t.o.m. 6.7.2020.

Samtidigt föreslår man också, att arbetsvillkoret hos en icke-ägande familjemedlem skulle förkortas till 26 veckor och medlemsvillkoret till 6 månader under samma förutsättningar som hos löntagarna.

Man kan betala dagpenning under självrisktiden

Självrisktiden skulle enligt propositionen som nu getts vara fem vardagar, och dagpenning skulle kunna betalas under självrisktiden, om den första dagen för självrisktiden är under tiden 16.3.2020 -6.7.2020. Förändringen skulle gälla för arbetslösa, permitterade och de som får jämkad dagpenning under deltidsarbetet.

De personer, vars ansökan för mars har redan behandlats och självrisktiden har placerat sig under tiden 16.3.2020 eller efter det, behöver inte göra något nu eller skicka en skild begäran om att ansökan skall behandlas på nytt. Arbetslöshetskassan kommer att behandla ansökningarna på nytt och betala dagpenning för självrisktiden efter att lagförändringen har trätt i kraft.

Den maximala tiden går inte åt hos permitterade

Regeringen har föreslagit också, att den inkomstrelaterade dagpenning, som betalas på grund av de permitteringar, som börjar under tiden 16.3- 30.6.2020 och genomförs under den tid under vilken lagen är i kraft inte skulle samla dagar till den maximala betalningsperioden av dagpenning. Detta skulle gälla helt permitterade och de som är permitterade till förkortad arbetsvecka eller arbetsdag, men det skulle inte gälla dem som får dagpenning på grunder av en orsak som jämställs med permittering eller väderleksförhinder.

De personer, vars ansökan för mars har redan behandlats och permitteringen har börjat 16.3.2020 eller efter det, behöver inte göra något nu eller skicka en skild begäran om att dagarna avlägsnas från dagräknaren. Arbetslöshetskassan kommer att korrigera dagräknaren för den maximala betalningsperioden och avlägsna dagarna från den efter att den lagförändring som föreslagits har trätt i kraft.

Utredning av de arbetskraftspolitiska förutsättningarna hos permitterade

I och med lagförändringen som trädde i kraft 1.4.2020 har skötandet av ärenden i TE-byrån vid arbetssökningens början hos permitterade också blivit lättare Den permitterade måste anmäla sig som arbetssökande hos TE-byrån såsom tidigare, och betalaren av dagpenning får ett arbetskraftspolitiskt utlåtande angående rätten till dagpenningen, men TE-byrån granskar dock inte hos permitterade, om företagsverksamheten och studier är en huvudsyssla eller en bisyssla.

Denna temporära lagförändring är i kraft t.o.m. 31.7.2020 och den tillämpas till permitteringar som börjar 16.3.2020 eller efter det.