Gå till innehållet

Förändringar planeras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2018

Regeringen föreslår att vissa ändringar görs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fr.o.m. årsskiftet. Det föreslås att självrisktiden förkortas, men samtidigt också striktare uppföljning av arbetssökandens egen aktivitet. Dagpenningens belopp sjunker om arbetssökanden inte är tillräckligt aktiv.

Självrisktiden förändras och arbetslöshetsförmånens belopp kan sjunka

I propositionen föreslås att antalet självriskdagar i början av arbetslösheten minskas från sju till fem dagar. Antalet självriskdagar ökar om arbetslösheten fortsätter, om den arbetslöse inte under en viss uppföljningsperiod finner jobb eller på annat sätt uppvisar aktivitet i arbetssökningen. En minskning av självrisktiden i början av arbetslösheten ska genomföras genom att sänka arbetslöshetsersättningens belopp. Om en person inte i tillräcklig omfattning har varit i arbete eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service under granskningsperioden på 65 dagar, sjunker arbetslöshetsdagpenningens belopp med 4,65 procent för de följande 65 utbetalningsdagarna.

Vad förväntas av arbetssökandena för att ersättningen inte ska sjunka?

Förmånens belopp minskar inte om arbetssökanden under granskningsperioden:

  • är i arbete som motsvarar en sådan kalendervecka som räknas in i arbetsvillkoret
  • har varit i arbete sammanlagt så mycket att arbetet utfört under en kalendervecka skulle utgöra en sådan kalendervecka som räknas in i arbetsvillkoret
  • har deltagit fem dagar i sysselsättningsfrämjande service
  • har i företagsverksamhet tjänat in sammanlagt minst 23 procent av den månadsinkomst som krävs för arbetsvillkoret för företagare

Granskningsperioder och utbetalning av arbetslöshetsersättning

Arbetssökandens aktivitet ska följas upp under granskningsperioder på 65 dagar. Om den arbetslöse under granskningsperioden inte uppfyller kravet på aktivitet ska dagpenningen sänkas med 4,65 procent för den följande utbetalningsperioden på 65 dagar. Denna betalningsperiod fungerar i sin tur som granskningsperiod för den följande utbetalningsperioden på 65 dagar. Det nedsatta beloppet kan dock höjas tillbaka till fullt belopp redan innan granskningsperioden på 65 dagar går ut, om personen arbetar en över två veckor lång period i heltidsarbete eller en över två veckor lång period i sysselsättning på heltid i företagsverksamhet. Dessutom börjar granskningsperioden från början och arbetslöshetsdagpenning betalas till fullt belopp om arbetslöshetsdagpenningen inte kan betalas på grund av en tid utan ersättning (karens). Beloppet kan återställas till fullt också efter en sådan period för vilken den arbetslösa personen inte har fått dagpenning på grund av bestämmelserna om beräkning av jämkad dagpenning.

Uppföljningen av aktivitet i arbetssökningen ska inte tillämpas på sådana arbetssökande vars ansökan om invalidpension är anhängig hos pensionsbolaget eller som får en ersättning på grund av arbetsoförmåga eller invaliditet. Aktivitet krävs inte heller av närståendevårdare eller familjevårdare.

Enligt regeringspropositionen kan de första granskningsperioderna börja tidigast 1.1.2018.

Förändringen medför ökad byråkrati

JHL:s arbetslöshetskassa anser att förslaget ökar byråkratin. Utredningen av aktivitet kommer åtminstone inte att försnabba utbetalningen av ersättningar och förmåner. Lägre belopp på förmåner sänker också utkomsten. Förändringen kommer inte heller att behandla arbetssökande jämlikt, eftersom tillgång till arbete eller sysselsättningstjänster inte sprids jämlikt överallt.