Stadgarna för Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 8.6.2021.

I KASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

1 §

Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte

Kassans namn är Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena och dess hemort är Helsingfors stad.

Kassans verksamhet omfattar hela landet.

Kassan är ett samfund som verkar på grundval av ömsesidigt ansvar. Dess syfte är att för sina medlemmar ordna förmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt andra lagstadgade förmåner inom kassans verksamhetsområde enligt den lagstiftning som är i kraft vid tidpunkten i fråga.

II MEDLEMSKAP

2 §

Villkor för medlemskap

Inträde i kassan vinner alla lönearbetare vilka hör till tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vilka inte fyllt 68 år samt vilka är anställda hos stat, kommuner, samkommuner, församlingar, i affärsverk eller bolag som lyder under dessa, hos allmännyttiga sammanslutningar, företag eller sammanslutning som producerar tjänster för den offentliga sektorn samt de vilka är anställda inom motsvarande branscher.

Som lönearbetare räknas löntagare, vars utkomst anses grunda sig på löneinkomster för arbete som utförs för annan.

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa.

Medlemsansökan skall ställas skriftligt till arbetslöshetskassan.

Kassans medlemskap börjar från den dagen från och med vilken personen har betalat medlemsavgift, dock tidigast från den dagen då han skriftligt har ansökt om medlemskap i kassan.

3 §

Utträde ur kassan

Om en medlem vill utträda ur kassan skall han anmäla detta skriftligt till arbetslöshetskassan.

Medlemskapet i kassan upphör i slutet av den månad, under vilken medlemmen fyller 68 år.

4 §

Uteslutning ur kassan

Kassans styrelse och en ansvarig funktionär som den befullmäktigat kan efter att ha hört medlemmen ge honom anmärkning eller varning, och styrelsen utesluta den medlem, som

1) vid sin anslutning till kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter;

2) bedrägligt uppgett eller undanhållit en omständighet, som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller annan förmån som kassan betalar eller för deras storlek; samt

3) vägrar att följa kassans stadgar.

Om en medlem har försummat att erlägga medlemsavgift under tre (3) månader räknat från början av den tidpunkt som medlemsavgiften avser, kan han uteslutas ur kassan räknat från det datum då de utestående avgifterna börjar. Kassans direktör fattar beslut om uteslutningen.

Kassan kan utesluta en medlem som på ett bestående sätt har lämnat kassans bransch.

Som ett bestående utträde ur kassans verksamhetsområde betraktas också idkande av företagsverksamhet som pågår minst 18 månader.

5 §

Återinträde

Om medlemmen efter att ha utträtt ur kassan inom en månad ansluter sig till en annan kassa, tillgodoräknas tiden i arbete och medlemskapstiden i tidigare arbetslöshetskassa såsom stadgas i lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om en medlem som uteslutits ur kassan på nytt godkänns som medlem, får han inte tillgodoräkna sig den tidigare medlemstiden eller de medlemsavgifter som han betalat tidigare.

6 §

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften fastställs årligen av Finansinspektionen och räknas i procent av den lön som ligger till grund för medlemskapet och som förskottsinnehållningen verkställs på och av de förmåner som betalas av kassan och ligger till grund för förskottsinnehållningen.

En medlem som är utan förvärvsinkomster och förmåner från kassan och som inte har en i stadgarna avsedd medlemsavgiftsbefrielse, betalar 5 € per månad i medlemsavgift, om han idkar sådan företagsverksamhet som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och 1,50 € per månad i annat fall.

Kassan har rätt att uppbära medlemsavgift av förmåner som utbetalds av den och som är underkastade förskottsinnehållningen.

Eventuella utestående medlemsavgifter får dras av vid utbetalningen av en förmån som kassan har beviljat enligt dessa stadgar.

En medlem som utträtt eller uteslutits ut kassan har inte rätt att återfå de avgifter som han betalat till kassan före utträdet eller uteslutningen.

7 §

Befrielse från medlemsavgift

En medlem i kassan är befriad från medlemsavgifter under den tid han är utan löneinkomster och inte får förmåner som betalas av kassan:

1) då medlemmen är på familjeledig

2) då medlemmen är på sjukledighet, delinvalidpension eller studerar;

3) då medlemmen gör värnplikten, militärtjänsten eller är i civiltjänstgöring;

4) då medlemmen är arbetslös arbetssökande men utan rätt till den inkomstrelaterade dagpenning som kassan betalar;

5) av annan orsak som kassans styrelse godkänt.

En medlem i kassan är befriad från att betala medlemsavgift på de förmåner som utbetalas av kassan under den tid han inte får den inkomstrelaterade dagpenningens förtjänstdel på grund av förkortning av utbetalningstiden för den inkomstrelaterade dagpenningens förtjänstdel.

Då rätten till dagpenning beräknas, får en medlem som är befriad från medlemsavgifterna räkna sig till godo den tidigare medlemstid, för vilken han betalat medlemsavgift.

Medlemmen är skyldig att underrätta skriftligt kassan om avgiftsbefrielsen.

III FÖRUTSÄTTININGAR FÖR INKOMSTRELATERAD DAGPENNING OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER

8 §

Förmåner

Kassan beviljar inkomstrelaterad dagpenning som stadgas i lagen om arbetslöshetsskydd och andra förmåner som tillhör kassans behörighetsområde enligt den lagstiftning som är kraft vid tidpunkten i fråga.

9 §

Ansökan om och utbetalning av förmåner

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och övrig förmån som kassan utbetalar skall ställas till kassan inom tre (3) månader räknat från den dag, från och med vilken sökanden vill få förmånen utgiven.

Kassan ger ett skriftligt beslut om att ansökan bifallits respektive avslagits.

IV KASSANS FÖRVALTNINGSORGAN

10 §

Förvaltningsorgan

Kassans förvaltningsorgan är representantskapet och styrelsen.

11 §

Representantskapet

Den högsta beslutanderätten i kassan utövas av representantskapets möte.

Representantskapsledamöterna väljs bland ombudsdistriktens medlemmar per valdistrikt. Omröstningen förrättas per post och/eller genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel med iakttagande av den valordning som representantskapet har fastställt. Till ledamöter av representantskapet väljs 120 personer som företräder olika avtalssektorer och regionala valdistrikt. Det lägsta antalet ledamöter per avtalssektor bestäms i proportion till medlemsantalen. Antalet ledamöter per valdistrikt bestäms på basis av ombudsdistriktens medlemsantal och ombudsdistriktets hemort. Kandidaten ska vara medlem i arbetslöshetskassan.

Antalet ledamöter och suppleanter som skall väljas per avtalssektor och valdistrikt fastställs av centralvalnämnden i enlighet med ombudsdistriktens medlemsantal sådana dessa var vid utgången av oktober månad under det kalenderår som föregår valet. Suppleanterna väljs från samma valdistrikt samt samma valförbund och om möjligt från samma avtalssektor som de ordinarie ledamöterna, bland dem vilka näst efter de ordinarie ledamöterna fått mest röster, i den ordning som deras röstetal anger.

Representantskapets ledamöter och suppleanter väljs genom sådana personliga proportionella val med kandidatlistor som avses i 29 § 3 mom. 2 punkten i föreningslagen och där kassans ombudsdistrikts röstberättigade medlemmar var och en har en röst. Valet förrättas per post och/eller genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel med iakttagande av den valordning som kassans representantskap har fastställt.

Mandatperioden är fem år och löper ut när det nya, valda representantskapet har konstituerat sig.

En representantskapsledamot som inväljs i styrelsen är skyldig att utträda ur representantskapet, och i stället för honom inkallas den person från samma avtalssektor, samma valdistrikt och samma valförbund som på basis av sitt röstetal är nästa i ordningen.

En representantskapsledamot som på ett bestående sätt lämnar kassans organisationsområde eller går i heltidspension, som utträder eller utesluts ur ett ombudsdistrikt eller som utan godtagbar orsak är frånvarande från tre på varandra följande möten, anses ha utträtt ur representantskapet. I stället för hen inkallas den person från samma valdistrikt, samma valförbund och om möjligt samma avtalssektor som på basis av sitt röstetal är nästa i ordningen.

Om en ordinarie representantskapsledamot är förhindrad att delta i representantskapets möte, inkallas i stället för honom den person från samma valdistrikt, samma valförbund och om möjligt samma avtalssektor som på basis av sitt röstetal är nästa i ordningen.

En ny omröstning för val av representantskap förrättas, om ett krav på en sådan omröstning lämnas skriftligen till styrelsen av så många ombudsdistrikt i kassan att deras sammanlagda medlemsantal utgör minst två femtedelar (2/5) av det totala medlemsantalet i alla ombudsdistrikt. Valet skall förrättas inom sex månader räknat från tidpunkten för framställan av kravet. Representativiteten bestäms på basis av medlemsantalet sådant detta var under den första hälften av det kalenderår som föregår framställan av kravet.

12 §

Representantskapets möten

Representantskapet sammanträder till ett konstituerande möte inom sextio (60) dagar efter att valresultatet fastställts. Mötet sammankallas av den styrelse som verkställt valet.

Vid det konstituerande mötet behandlas följande ärenden:

1) val av representantskapets ordförande och två (2) vice ordförande bland representantskapets ordinarie ledamöter;

2) val av styrelsens ordförande, vice ordförande, tre (3) övriga ordinarie styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter;

3) val av två (2) revisorer och suppleanter för dessa. Revisorn skall vara en sådan CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen eller en GRM-revisor eller GRM-sammanslutning som avses i 2 § 3 punkten i nämnda lag. Om representantskapet har valt en sammanslutning av nämnt slag till revisor, behöver suppleanter för revisorerna inte väljas;

4) frågor som styrelsen framlagt.

Mandatperioden för de organ och funktionärer som nämns ovan i punkterna 1–3 är densamma som representantskapets mandatperiod.

Representantskapets ordinarie möte ordnas i maj–juni. De år som det ordnas representantskapsval är det ordinarie mötet också representantskapets konstituerande möte.

Det är tillåtet att under mötet delta på distans i representantskapets möte och extra möte också genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Möjligheten och sättet att delta på distans ska nämnas i möteskallelsen.

Representantskapet är beslutfört då flertalet av ledamöterna är närvarande.

Kassans styrelse, ombudsdistrikten och representantskapets ledamöter har rätten att komma med initiativ till representantskapets möten. Initiativen skall tillställas styrelsen senast två (2) månader före mötet.

Ett skriftligt meddelande om representantskapets ordinarie möte skall sändas till representantskapets ledamöter senast nittio (90) dagar före mötet. Kallelse till representantskapets extra möte skall sändas till ledamöterna senast tre (3) dagar före mötet.

Ett meddelande om representantskapets möte sänds till ombudsdistrikten.

Vid representantskapets möte har varje ledamot en röst. Besluten fattas med enkel majoritet. Beslut om ändring av stadgarna, förutom i det fall som nämns i 26 §, eller beslut om upplösning av kassan, förutom i det fall som nämns i 13 § 1 momentet 6 punkten, skall fattas vid representantskapets möte med tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträtts av ordföranden. Val förrättas med slutna röstsedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Utöver vad som sagts på annat ställe i dessa stadgar har representantskapet i uppdrag:

1) att besluta om stadgeändringar;

2) att fastställa valordningen för representantskapsvalet;

3) att välja eller avsätta styrelsen eller en styrelsemedlem eller revisor;

4) att behandla kassans verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande för den föregående perioden;

5) att fastställa bokslutet för det föregående året;

6) att besluta om de åtgärder som förvaltningen och räkenskaperna ger anledning till;

7) att bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga;

8) att besluta om mötesarvoden och ersättningar för representantskapet och styrelsen och om revisorsarvoden;

9) att behandla övriga frågor som nämns i möteskallelsen.

10) andra än ovannämnda frågor får inte avgöras slutgiltigt vid mötet.

13 §

Kassans extra representantskapsmöte

Kassans extra representantskapsmöte skall hållas

1) då kassans styrelse anser det nödvändigt;

2) då Finansinspektionen eller revisorerna kräver detta, om deras revision ger anledning därtill; eller

3) då minst en tiondedel av medlemmarna skriftligt kräver detta för behandling av ett visst ärende;

4) då minst en tredjedel (1/3) av representantskapets ledamöter skriftligen kräver detta för behandling av ett visst ärende;

5) då detta skriftligen krävs av så många ombudsdistrikt, att deras sammanlagda medlemsantal utgör minst 1/2 av kassans totala medlemsantal. Då kan mötet behandla endast en viss fråga.

6) om kassans medlemsantal har blivit mindre än gränsen som bestäms närmare i lagen om arbetslöshetskassor måste kassans extra möte sammankallas omedelbart för att besluta, om kassans verksamhet skall fortsättas eller inte, och vilka åtgärder skall vidtas i dessa fall för att öka medlemsantalet eller om kassan skall upplösas.

Vägrar kassans styrelse utan lagligt skäl att sammankalla kassans möte, skall kallelsen utfärdas av Finansinspektionen.

I möteskallelsen skall anges de ärenden som upptas till behandling. Andra än i möteskallelsen nämnda frågor får inte avgöras slutgiltigt vid mötet.

14 §

Kassans styrelse

Mandatperioden för kassans styrelse är densamma som representantskapets mandatperiod som nämnts i 11 § i kassans stadgar.

Kassans styrelse består av ordföranden, vice ordföranden och av tre (3) andra medlemmar som valts av kassans representantskapsmöte. Varje medlem har en personlig suppleant. Till styrelsemedlem och suppleant kan utses en medlem i kassan som fyllt 18 år. I lagen om arbetslöshetskassor stadgas närmare om behörighetsvillkoren för en styrelsemedlem.

Styrelsemedlemmens och styrelsesuppleantens mandatperiod slutar, om han på ett bestående sätt lämnar kassans organisationsområde eller går i pension, utträder eller utesluts ur kassan eller utan godtagbar orsak är frånvarande från tre på varandra följande möten. Representantskapet utser en ny medlem/suppleant i stället för honom för den resterande mandatperioden.

15 §

Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om han är förhindrad av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Som styrelsens beslut blir den åsikt som majoriteten understött. Vid lika röstetal avgörs valen genom lottning, men i övriga frågor avgör den åsikt som mötets ordförande omfattar.

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll och protokollet justeras på så sätt som styrelsen fastställer.

Man kan delta i styrelsemöte med hjälp av datakommunikation eller annan teknisk hjälpmedel.

16 §

Styrelsens uppgifter

Styrelsen har i uppdrag:

1) att övervaka att kassans angelägenheter sköts enligt lag, kassans stadgar och besluten som kassans representantskap fattat och av de verksamhetsdirektiv som representantskapet fastställt;

2) att antaga och utesluta medlemmar i kassan, dock med beaktande av stadgarnas 4 § 2 mom. och 17 § 2 mom. 3 punkt;

3) att utarbeta en placeringsplan gällande placeringen av kassans tillgångar, en kontinuitetsplan samt skriftliga verksamhetsprinciper gällande kassans belöning och organisering av externalisering av verksamhet samt bedöma förvaltningssystemet, kontinuitetsplanen och skriftliga verksamhetsprinciper

4) att minst två (2) gånger om året låta granska kassans lånehandlingar, värdepapper, penningmedel samt övervaka kassans förvaltning i allmänhet;

5) att fastslå principerna för utbetalning av dagpenningar och övriga förmåner som kassan sköter;

6) att anställa och avsätta kassans direktör och övriga funktionärer, fastställa deras lön och uppgifter och noggrant övervaka utförandet av uppgifterna samt vid behov utse en ställföreträdare för direktören;

7) att övervaka att kassans värdepapper och bokföringsböcker hålls i säkert förvar;

8) att övervaka att kassans bokföring sköts i enlighet med lag, god sed och kassans verksamhet;

9) att övervaka skötseln av medlemsregistret;

10) att ge ett skriftligt utlåtande till kassans representantskap om de förslag, som revisorerna eller kassamedlemmarna vill framlägga inför mötet;

11) att upprätta bokslutet och avfatta verksamhetsberättelsen samt överlämna dessa till revisorerna senast en månad före det kassamöte, vid vilket frågan om fastställande av bokslutet skall behandlas. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen föreslå åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott;

12) att varje år senast före utgången av april månad sända till Finansinspektionen en statistisk berättelse över kassans verksamhet, som avfattats på en blankett som Finansinspektionen fastställt;

13) att göra till Finansinspektionen en framställning om medlemsavgiften för det följande året;

14) att besluta om tagande av lån som nämns i 21 §;

15) att vid behov ge fullmakter för tecknande av kassans namn;

16) att bereda de frågor som skall behandlas på representantskapsmötet och sammankalla mötet;

17) att verkställa representantskapsvalet

18) att utarbeta skriftliga verksamhetsprinciper gällande kassans interna bevakning, riskhanteringssystemet samt organisering av intern inspektion

19) att representera kassan och föra dess talan inför domstol och andra myndigheter;

20) besluta om alla övriga frågor, om vilka inte annat bestäms i lag, författning eller dessa stadgar.

17 §

Kassans direktör och hans uppgifter

Som kassans ansvariga funktionär fungerar kassadirektör. I lagen om arbetslöshetskassor stadgas närmare om kassadirektörens behörighet.

Kassadirektör har i uppdrag;

1) att övervaka utbetalningen av dagpenningar och övriga förmåner som kassan sköter;

2) att förbereda de frågor som skall behandlas på styrelsens sammanträden och verkställa styrelsens beslut; och

3) att i stället för styrelsen besluta om antagandet av medlemmar; och

4) att rapportera till styrelsen om sådana händelser som ansluter sig till kassans verksamhet och ekonomi, som styrelsen anser nödvändigt för att sköta styrelsens uppdrag,

5) att utföra alla övriga uppdrag, som styrelsen ålägger honom.

18 §

Tecknande av kassans namn

Rätt att teckna kassans namn har styrelsens ordförande eller kassans direktör eller annan person, som styrelsen eventuellt befullmäktigat.

Skuldförbindelserna skall dock undertecknas av styrelsens ordförande eller kassans direktör samt av en annan styrelsemedlem, bägge tillsammans.

Kassans beslut kan undertecknas automatiskt.

19 §

Kassans ombudsdistrikt

Kassans styrelse indelar kassans verksamhetsområde i ombudsdistrikt enligt de grunder som representantskapet fastställt.

20 §

Meddelanden till medlemmarna

De meddelanden om kassan som är avsedda för medlemmarna, publiceras i en eller flera tidningar som sprids bland medlemmarna eller ges till medlemmarnas kännedom på annat sätt som styrelsen bestämt.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelsen med utlåtanden skall hållas till påseende för kassans medlemmar i kassans byrå under minst en vecka och minst en timme per dag före ett ordinarie representantskapsmöte eller fullmäktigemöte.

21 §

Upptagande av lån

Kassans styrelse har rätt att uppta tillfälliga lån endast för utbetalning av arbetslöshetsdagpenningar och långristiga lån för lokaler, om det inte finns disponibla medel för detta ändamål.

22 §

Räkenskapsperiod

Kassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet, som omfattar resultaträkningen, balansräkningen och verksamhetsberättelsen skall vara klart före den 1 april.

23 §

Fonder

Arbetslöshetskassans fond är en utjämningsfond. Det årliga överskottet överförs till utjämningsfonden.

24 §

Täckande av underskottet

Om kassans bokslut uppvisar underskott, används högst 50 procent av utjämningsfondens medel till att täcka underskottet.

Kan underskottet inte täckas på det sätt som avses i 1 momentet, täcks underskottet med medel ur arbetslöshetskassornas stödkassa och med tilläggsandel som beviljas av statens medel.

V SÄRSKILDA STADGANDEN

25 §

Tillsynen över arbetslöshetskassan

Tillsynsmyndigheten för arbetslöshetskassan är Finansinspektionen.

26 §

Ändring av kassans stadgar

Om lagen eller stadgar om arbetslöshetskassor eller annan lagstiftning som tillhör kassans verksamhetsområde ändras, har kassan styrelse rätt att ändra stadgar enligt förändringarna.

27 §

Överlåtelse av medel vid kassans upplösning

Vid kassans upplösning eller om kassan går i konkurs, skall eventuella medel efter att skulderna och andra förbindelser har uppfyllts överlåtas åt Sysselsättningsfonden