Gå till innehållet

Jämkning av inkomster från och med april- betalningsdagen avgör!

Vad måste man ta hänsyn till när man ansöker om dagpenning, då lagen om arbetslöshetsskydd ändras 1.4.2019?

I fortsättningen jämkas inkomsterna som man får från deltidsarbete och arbete som pågår högst två veckor först då de utbetalas. Om lönen betalas alltså först i efterskott, behöver man inte vänta på lönespecifikationen, utan full dagpenning kan betalas även om det skulle finnas arbetsdagar på ansökningsperioden.

Hur ändras ansökning av dagpenning?

Dagpenningsansökan fyller man i såsom nu, alltså man antecknar arbetstimmar och arbetsdagar i den, om man har arbetat under ansökningsperioden. Arbetsvillkor och aktivitet samlas också i framtiden enligt det hur man arbetar. Till ansökan måste skickas som bilaga löneuppgifter av alla inkomster som har betalats under ansökningsperioden. Om du inte har fått lön under perioden, anmäl, att lönen kommer att betalas först senare.

Sänd lönespecifikation(er) som bilaga till ansökan under vilken lönen utbetalas. Lönespecifikationen måste skickas även om det inte skulle finnas några arbetsdagar under perioden. Det är betalningsdagen som avgör!

Exempel:

Du skickar en ansökan för tiden 1.4 – 30.4.2019 och har arbetat under tiden 16. – 20.4.2019. Lönen utbetalas 15.5.2019. Anteckna arbetstimmarna i din ansökan samt anmäl, att ingen betalningsdag infaller på jämkningsperioden, utan den kommer att vara först senare.

    • dagpenning betalas till fullt belopp 1.4.–30.4.2019

Du skickar en ansökan för tiden 1.5.–31.5.2019 och har inga arbetsdagar under perioden. På ansökningsperioden infaller dock en betalningsdag 15.5.2019  för arbetet som gjorts på föregående månad.

    • jämkad dagpenning betalas för tiden 1.5.–31.5.2019  och som inkomst beaktas lönen för arbetsdagarna i april

I jämkningen av en ansökningsperiod kan inkomster beaktas för flera månader, om betalningsdagarna infaller på samma månad.

Exempel:

Du inleder 20.4.2019 ett månadsavlönat deltidsarbete, men du får din första lön 15.2.2019. På samma betalningsdag utbetalas lön för både april och maj, så alla inkomster beaktas i jämkningen i maj.

Granskning av arbetstid följer upp lönebetalning

Jämkad dagpenning kan inte heller i fortsättningen utbetalas, om arbetstiden överstiger 80% av den maximala arbetstiden inom branschen. I fortsättningen granskas arbetstiden dock först då lönen utbetalas och vid jämförelsen av arbetstid räknas alltid, att en månad innehåller 21,5 vardagar.

Exempel:

Du ansöker om jämkad dagpenning per kalendermånad, och har 140 arbetstimmar under tiden 1.5 – 31.5.2019. Den maximala arbetstiden 80 % är 137,5 timmar, så enligt reglerna som är i kraft nu skulle arbetstiden överstiga. Av lönen utbetalas dock 70 timmar i maj och 70 timmar i juni. Då räknas som din arbetstid under maj endast 70 timmar, och oberoende av verkliga timmar som gjorts överstiger arbetstiden inte.

När träder förändringen i kraft?

Förändringen gäller arbeten som gjorts 1.4.2019 och efter det. Gällande arbeten som gjort i mars behandlas ansökningarna såsom nu, alltså dagpenningen kan betalas först då lönespecifikationerna för alla arbeten som gjorts i mars har skickats.

Gällande arbeten som gjorts i april kan ansökningarna behandlas snabbare då lönebetalningen blir försenad. Gällande de ansökande, som får lönen i den månaden i vilken den förtjänas, kommer förändringen inte att påverka ansökningen av dagpenning.

Även dessa personer anses dock ha nytta av påverkan av förändringen, då en stor del av ansökningar kan behandlas i snabbare takt, då man inte längre behöver vänta på lönespecifikationer.