Gå till innehållet

Lagändringar i jämkningen av dagpenningen

Den särskilda jämkningsperioden och den därmed förknippade beräknade inkomsten har inte tillämpats sedan maj 2020. Denna tillfälliga lagändring gäller till slutet av år 2022. Riksdagen har godkänt regeringens proposition om att slopa den särskilda jämkningsperioden och jämkning enligt intjänandeprincipen för gott.

I och med lagändringen som träder i kraft i början av 2023 blir de tillfälliga lagändringar som gällt sedan våren 2020 bestående. I jämkningen av dagpenningen används alltså inte heller i fortsättningen den särskilda jämkningsperioden eller en beräknad inkomst. Jämkningsperioden är alltid fyra kalenderveckor eller en månad och alla inkomster som under den tiden betalats för deltidsarbete eller högst två veckors heltidsarbete beaktas i jämkningen.

Arbetsinkomsterna som betalats under jämkningsperioden beaktas också när de betalats för dagar som inte ger rätt till arbetslöshetsförmån. Ändringen innebär att den arbetsinkomst som betalats under jämkningsperioden beaktas som sådan när man räknar ut arbetslöshetsförmånen.

Bestämmelsen om att fördela arbetsinkomsten från en intjänandeperiod över betalningsmånaden och därpå följande månader preciseras så att den gäller endast situationer där arbetsgivaren har betalat lön på ett sätt som avviker från den vanliga löneutbetalningsperioden. Arbetstiden som ligger till grund för lönen delas jämnt så att den påverkar alla de ansökningsperioder under vilka lönen tjänats in.

Arbetstidsgranskningsperioden för en person som är permitterad med förkortad arbetsdag, eller vars dagliga arbetstid har förkortats på grund av en orsak som jämställs med permittering, är i stället för en kalendervecka en jämkningsperiod (fyra veckor eller en månad).  Jämkningen görs också med en jämkningsperiod på fyra veckor eller en månad.

I lagen läggs också till en bestämmelse om exceptionell bedömning av arbetstiden. Rätt till jämkad arbetslöshetsförmån föreligger om man utifrån arbetets art och omständigheter kan dra slutsatsen att arbetstiden på 80 procent inte överskrids.

Lagen tillämpas på ansökningsperioder som börjar 1.1.2023 eller senare.