Medlemskap

Som medlem i arbetslöshetskassan får du skydd i avbrotten under arbetslivet. Kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd eller alterneringsersättning till sina medlemmar.

Inträde i kassan vinner alla lönearbetare vilka hör till tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vilka inte fyllt 68 år samt vilka är anställda hos stat, kommuner, samkommuner, församlingar, i affärsverk eller bolag som lyder under dessa, hos allmännyttiga sammanslutningar, företag eller sammanslutning som producerar tjänster för den offentliga sektorn samt de vilka är anställda inom motsvarande branscher.

Som lönearbetare räknas löntagare, vars utkomst anses grunda sig på löneinkomster för arbete som utförs för annan.

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa.