Medlemskap

Som medlem i arbetslöshetskassan får du skydd i avbrotten under arbetslivet. Som medlem i arbetslöshetskassan kan du få inkomstrelaterad dagpenning, när du drabbas av arbetslöshet eller permittering. Kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd eller alterneringsersättning till sina medlemmar.

Inträde i kassan vinner alla lönearbetare vilka hör till tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vilka inte fyllt 68 år samt vilka är anställda hos stat, kommuner, samkommuner, församlingar, i affärsverk eller bolag som lyder under dessa, hos allmännyttiga sammanslutningar, företag eller sammanslutning som producerar tjänster för den offentliga sektorn samt de vilka är anställda inom motsvarande branscher.

Det finns ingen nedre åldergräns för arbetslöshetkassans medlemskap, men arbetslöshetsdagpenning kan betalas endast till en person som har fyllt 17 år. En person som är under 17 år kan inte heller samla veckor till arbetsvillkoret, så den som är under 17 år har i praktiken ingen nytta av kassans medlemskap.

Som lönearbetare räknas löntagare, vars utkomst anses grunda sig på löneinkomster för arbete som utförs för annan. Också en person som är i deltidsarbete eller kortvarigt arbete kan ansluta sig som medlem, om arbetsförhållandet är i kraft på anslutningsdatumet. Som anslutningsdatum räknas tidigast den dag, under vilken din medlemsansökan har kommit till arbetslöshetskassan. Du kan inte ansluta dig som medlem i arbetslöshetskassan, om du är helt arbetslös, helt permitterad eller på oavlönad ledighet från ditt lönearbete.

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa.