Bli medlem i arbetslöshetskassan

Om du redan är medlem i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, ska du i alla medlemsärenden kontakta förbundets medlemstjänst. Om du också vill bli medlem i fackförbundet JHL kan du göra det på förbundets medlemskapssidor.

kirjastoavustaja ja asiakas

Medlemskap i en arbetslöshetskassa kan jämföras med en försäkring. Som medlem i en kassa tryggar du din utkomst i händelse av arbetslöshet eller permittering.

Löntagare som hör till tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte fyllt 68 år samt som är anställda hos staten, en kommun, samkommun eller församling, i ett affärsverk eller bolag som lyder under någon av dessa, eller i en allmännyttig sammanslutning, ett företag eller en sammanslutning som producerar tjänster för den offentliga sektorn samt personer som arbetar inom en motsvarande sektor kan bli antagna som medlemmar i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Det finns även medlems- och anställningsvillkor för att bli medlem.

Medlemskap i arbetslöshetskassan ska alltid sökas skriftligt. Många av våra medlemmar är medlemmar i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL), men du kan också bli medlem, det vill säga enskild medlem, enbart i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Som enskild medlem i arbetslöshetskassan försäkrar du dig i händelse av arbetslöshet, men är inte berättigad till förbundets medlemsförmåner.

Så här ansöker du om att bli enskild medlem i arbetslöshetskassan

Du kan också skriva ut och skicka medlemsansökan till arbetslöshetskassan per post till adressen:

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
PB 100
00531 HELSINGFORS

Mer information om anslutning till och medlemskap i arbetslöshetskassan får du på kassans servicenummer 010 190 300.

Om du förutom till arbetslöshetskassan också vill ansluta dig till Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena kan du enkelt ansöka om medlemskap med samma anslutningsblankett på förbundets webbplats. Det går snabbt och smidigt att fylla i ansökan.

 • Medlemskap i arbetslöshetskassan

  Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan endast när du har lönearbete. Som lönearbetare betraktas löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för någon annan. Du kan inte bli medlem i arbetslöshetskassan om du till exempel är helt permitterad eller har annan oavlönad ledighet från ditt lönearbete. Det finns ingen nedre åldersgräns för medlemskap i arbetslöshetskassan, men observera dock att åldern kan inverka på rätten till dagpenning.

  Observera att företagare på heltid inte kan ansluta sig till en löntagarkassa. Ofta är inte heller arbete som närståendevårdare eller familjevårdare utför arbete som utförs i ett anställningsförhållande. Närmare information om definitionen av företagare och om hur företagsverksamhet inverkar på den inkomstrelaterade dagpenningen finns här (på finska).

  Du kan bli medlem, det vill säga enskild medlem, i enbart Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena genom att fylla i kassans ansökningsblankett för enskilda medlemmar. När ditt medlemskap har bekräftats skickar vi dig ett meddelande om godkännandet och information om hur du betalar medlemsavgiften. Om du redan är medlem i både Förbundet och Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena och i fortsättningen vill vara enskild medlem endast i arbetslöshetskassan ska du kontakta förbundets medlemstjänst.

  Ditt medlemskap kan börja tidigast från och med den dag då din medlemsansökan inkommer. Villkoret är dessutom att du betalar din medlemsavgift från och med datumet för anslutningen. Om du betalar medlemsavgiften från och med ett senare datum börjar ditt medlemskap gälla först från och med det datum då du har börjat betala medlemsavgiften.

  Om du förutom till arbetslöshetskassan också vill ansluta dig till Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena kan du enkelt ansöka om medlemskap med samma anslutningsblankett på förbundets webbplats. Det går snabbt och smidigt att fylla i ansökan.

 • Övergång från en annan arbetslöshetskassa

  Om du ansluter dig till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena inom en månad från att du har gått ur din tidigare löntagarkassa kan du få den tid som medlem och den tid i arbetet som ackumulerats i den tidigare kassan till godo. Du behåller din tidigare tid som medlem och tid i arbetet också om du efter att du gått ur vår kassa på nytt blir medlem i vår kassa inom en månad. Detta gäller inte för personer som övergår från en företagarkassa till en löntagarkassa.

  Om du har blivit utesluten från din tidigare arbetslöshetskassa ska den tid som medlem och den tid i arbetet som är ett villkor för att få dagpenning samlas på nytt från början.

  En medlem i kassan får inte samtidigt vara medlem i en annan arbetslöshetskassa. När du övergår från en kassa till en annan ska du själv se till att du går ur den tidigare kassan eller så kan du i din medlemsansökan ge förbundet eller arbetslöshetskassan fullmakt att ordna utträdet för din räkning. Se också till att du har betalat alla medlemsavgifter till den tidigare arbetslöshetskassan fram till datumet för utträdet och att du börjar betala till den nya kassan från och med datumet för anslutning.

  Om du mitt under året övergår från en annan arbetslöshetskassa, som har tagit ut en årsavgift av dig, ska du kontakta den tidigare arbetslöshetskassan för eventuell återbetalning av medlemsavgiften

Klicka här för att bli enskild medlem i arbetslöshetskassan