Bli medlem

Som medlem kan ansluta sig en lönearbetare som hör till tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vilka inte fyllt 68 år samt vilka är anställda hos stat, kommuner, samkommuner, församlingar, i affärsverk eller bolag som lyder under dessa, hos allmännyttiga sammanslutningar, företag eller sammanslutning som producerar tjänster för den offentliga sektorn.

Bli medlem

Medlemskap i arbetslöshetskassan måste man alltid söka skriftligt. Många av våra medlemmar är medlemmar i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf., men du kan också ansluta dig som en medlem endast i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, alltså som enskild medlem..

Ditt medlemskap kan börja tidigast från den dagen, under vilken din medlemsansökan kommer till arbetslöshetskassan. Förutsättningen är dessutom, att du betalar medlemsavgifterna från och med början av anslutningsdatumet. Om du betalar medlemsavgifterna från en senare tidspunkt, börjar din medlemskap först från den dag, från och med vilken du har betalat din medlemsavgift. Som enskild medlem försäkrar du dig mot arbetslöshet, men är inte berättigad till fackförbundets medlemsförmåner.

Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan endast, då du är i lönearbete. Som person i lönearbete avses en sådan löntagare, vars arbetsinkomst kan anses grunda sig på arbetsinkomst från ett arbete som utförs till en annan. Du kan inte ansluta dig till arbetslöshetskassan, när du är t.ex. helt permitterad eller när du är på annan oavlönad period från ditt lönearbete.  Du observerar väl, att ett arbete som närståendevårdare eller famiiljevårdare inte vanligtvis är arbete som utförs i ett arbetsförhållande. Inte heller en person som arbetar som företagare kan ansluta sig till en löntagarkassa.

Om du i mitten av året byter från en annan arbetslöshetskassa, som har avdragit av dig en årlig medlemsavgift, kontakta din tidigare arbetslöshetskassa för en eventuell returnering av medlemsavgifter.

Anslutning som enskild medlem i arbetslöshetskassan

Du kan ansluta dig som medlem endast i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, alltså som enskild medlem, genom att fylla i medlemsansökan för en enskild medlem och genom att skicka den ifyllda ansökningen tilll arbetslöshetkassan. Du kan skicka den ifyllda medlemsansökningen via Hakemusliitteet-tjänsten i en skyddad förbindelse. Vi skickar  till dig ett brev som bekräftar ditt medlemskap samt uppgifter för betalning av medlemsavgiften, när din medlemsansökan har behandlats.

Der är lätt att skicka medlemsansökan via Hakemusliitteet-tjänsten.

  1. Lagra medlemsansökan på din maskin
  2. Fyll i medlemsansökan noggrant
  3. Sänd medlemansökningsfilen via Hakemusliitteet-tjänsten.
  4. Du får ett brev som bekräftar ditt medlemskap och uppgfter till betalning av medlemsavgiften, när din medlemsansökan har behandlats.

Anslut dig som enskild medlem i kassan genom att fylla i medlemsansökan!

Du kan också skriva ut och skicka medlemsansökan per post till arbetslöshetskassan till adressen:

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
PB 100
00531 HELSINGFORS

Om du är redan medlem i facket JHL och arbetslöshetskassan och vill bli endast kassans enskild medlem, kontakta  medlemsservicen i facket JHL.

Ytterligare information om medlemskapet och anslutningen får du från servicenumret 010 190 300.

Övergång från en annan arbetslöshetskassa

Om du ansluter dig till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena inom en månad frän datumet då du utträtt från en tidigare löntagarkassa, kan medlemskaps- och arbetstiden som du samlat i din tidigare kassa räknas dig till godo.  Detta gäller inte för den som övergår från företagarkassa till en löntagarkassa. Ytterligare information om inverkan av övergång till företagsverksamhet eller lönearbete hittar du från denna länk (endast på finska).

Om du har uteslutits från din tidigare arbetslöshetskassa, måste du uppfylla helt från början medlems- och arbetsvillkoret som är en förutsättning till dagpenningen.

Den som är medlem i kassan får inte samtidigt vara medlem i en annan arbetslöshetskassa. Du sköter väl alltså utträdet ur din tidigare kassa. Du kan också i din medlemsansökan ge en fullmakt till fackförbundet eller arbetslöshetskassan att sköta utträdet.

Anslutning till förbundet och arbetslöshetskassan

Du kan ansöka om medlemskap i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena samt medlemskap i det egna facket (JHL, IAU, RVL) med samma anslutningsblankett. Det är snabbt och mödolöst att fylla i ansökningen, och du kan göra det antingen elektroniskt eller genom att fylla i en traditionell anslutningsblankett. Du hittar anslutningsblanketten samt ytterligare uppgifter om anslutningen på egna fackförbundets hemsidor:

  • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf., Bli medlem
  • Luftfartsunionen IAU, Liittyminen (endast på finska)
  • Järnvägstjänstemannaförbundet RVL, Liity (endast på finska)