Medlemsavgift och befrielse från medlemsavgift

Om du redan är medlem i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, ska du i alla medlemsärenden kontakta förbundets medlemstjänst. Om du också vill bli medlem i fackförbundet JHL kan du göra det på förbundets medlemskapssidor.

erikoisammattimies lakaisee pihaa

Ditt medlemskap i arbetslöshetskassan fortsätter att vara i kraft när du betalar medlemsavgiften eller skriftligt meddelar om befrielse från medlemsavgiften till arbetslöshetskassan.

År 2023-2024 är medlemsavgiften till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena 0,30 procent av all din förskottsskattepliktiga löneinkomst eller den förmån som kassan betalar. Om du till exempel har en månadslön på 1 800 euro i månaden betalar du som enskild medlem i kassan en avgift på 5,40 euro i månaden, det vill säga totalt 64,80 euro för hela året. Vi meddelar storleken på din medlemsavgift till skattemyndigheten varje år.

Medlemsavgiftsräknare

Med räknaren nedan kan du enkelt kontrollera storleken på din medlemsavgift i arbetslöshetskassan för den tid du behöver åren 2022-2024, då medlemsavgiftsprocenten varit den samma. Din löneinkomst kan du lätt se t.ex. i inkomstregistret.

Medlemsavgifterna betalas i regel i 3 månaders rater, så om du vill räkna din medlemsavgift för den tid som en faktura gäller, räkna först ihop alla löneinkomster från den tiden och skriv sedan in summan i räknaren. Du kan också skriva in din löneinkomst för en månad i räknaren. Då räknar räknaren bara medlemsavgiften på den lönen.  Du kan också räkna ut din medlemsavgift själv med hjälp av denna formel: lönen x 0,003.

Kalkylatorn visar medelmesavgiften för den lönesumma du anger.

€/mån

Medlemsavgiften till arbetslöshetskassan fastställs årligen av Finansinspektionen. Som medlem, det vill säga enskild medlem, i enbart arbetslöshetskassan betalar du medlemsavgifterna i betalningsperioder på tre månader, det vill säga fyra gånger per år.

Om du förutom till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena också hör till Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena består din medlemsavgift av en andel till förbundet och en till arbetslöshetskassan. Närmare information om förbundets medlemsavgift får du genom att kontakta förbundets medlemstjänst.

 • Betalning av medlemsavgiften till arbetslöshetskassan

  Enligt arbetslöshetskassans stadgar ska medlemsavgiften betalas inom tre månader räknat från början av den tidsperiod som medlemsavgiften avser. Om du inte har betalat medlemsavgiften eller anmält om befrielse från medlemsavgiften enligt stadgarna kan du uteslutas från kassan från och med det datum som medlemsavgifterna är obetalda. Arbetslöshetskassan har rätt att dra av eventuella obetalda medlemsavgifter när förmånen betalas ut.

  Om du förutom till arbetslöshetskassan också hör till något annat förbund än Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena ska du betala separata medlemsavgifter till arbetslöshetskassan och till ditt fackförbund. Du får närmare information om hur du betalar förbundets andel genom att kontakta ditt förbund.

  Enskild medlem i enbart arbetslöshetskassan JHL Medlem i både arbetslöshetskassan och förbundet JHL
  • Du betalar endast arbetslöshetskassans medlemsavgift på 0,30 %
  • Kan inte dras av från lönen
  • Kassan ger dig fakturorna för betalning av medlemsavgiften
  • Du betalar arbetslöshetskassans och förbundets medlemsavgift på 1,0 %
  • Kan dras av från lönen
  • Förbundet ger dig fakturorna för betalning av medlemsavgiften

  Om du har tappat bort referensfakturan för arbetslöshetskassans medlemsavgifter kan du be kassan om en ny via den krypterade e-tjänsten Ewertti eTjänst, genom att ringa vår telefontjänst på 010 190 300 eller skicka e-post till jasenasiat@jhlkassa.fi. Observera att e-posten inte är krypterad.

 • Befrielse från arbetslöshetskassans medlemsavgift

  Perioden för och orsaken till befrielse från medlemsavgiften ska alltid anmälas skriftligt till arbetslöshetskassan. Det gör du enkelt och snabbt genom att skicka ett fritt formulerat meddelande via den krypterade e-tjänsten Ewertti eTjänst. Du kan också skicka anmälan om befrielse från medlemsavgiften som du fått tillsammans med avgiftsfakturan till kassan via tjänsten Bilagor till ansökan (på finska) eller per e-post.

  Du är befriad från arbetslöshetskassans medlemsavgifter under den tid då du är utan löneinkomster och inte får någon förmån från kassan, det vill säga:

  1. när du är familjeledig,
  2. när du är sjukledig, får delinvalidpension eller studerar,
  3. när du gör din värnplikt, vapentjänst eller civiltjänst,
  4. när du är arbetslös arbetssökande men inte har rätt till den inkomstrelaterade dagpenning som kassan betalar eller
  5. av någon annan orsak som kassans styrelse godkänt.
 • Arbetslöshetskassans medlemsavgifter vid deltidsarbete eller korttidsjobb

  Observera att du ska betala medlemsavgiften själv också från lön för deltidsarbete och korttidsjobb, även om du för samma period skulle få jämkad dagpenning från kassan från vilken kassans medlemsavgiftsandel dras av. Arbetslöshetskassan har rätt att dra av eventuella obetalda medlemsavgifter när förmånen betalas ut.

  När du betalar medlemsavgiften ska du räkna ihop alla dina förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster för den aktuella medlemsavgiftsperioden (3 mån.). Du kan enkelt kontrollera dina löneuppgifter i till exempel Inkomstregistret.

  Läs mer om jämkad dagpenning på kassans webbplats

 • Arbetslöshetskassans medlemsavgifter vid oavlönad ledighet (till exempel tjänstledighet eller egen ledighet)

  Om du inte har några löneinkomster, inte får några förmåner och inte har rätt till befrielse från kassans medlemsavgift ska du betala kassans minimimedlemsavgift för att ditt medlemskap ska fortsätta att vara i kraft. Detta gäller för medlemmar som bland annat är tjänstlediga eller tar ut egen ledighet, eller närståendevårdare som får stöd för närståendevård.

  Minimimedlemsavgiften till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena är 1,50 euro i månaden. Minimimedlemsavgiften betalas med samma referenser som den vanliga medlemsavgiften till kassan.

  Exempel:

  Du har haft oavlönad ledighet från din anställning under tiden 1.1–31.3. Du betalar totalt 4,50 euro i minimimedlemsavgift till kassan för de tre månaderna.

Klicka här för att bli enskild medlem i arbetslöshetskassan