Medlemsavgift och befrielsen från medlemsavgifter

Du håller ditt medlemskap i kraft genom att betala medlemsavgift eller anmäla om befrielsen från medlemsavgifter.

Om du är medlem både i  facket och arbetslöshetskassan, kontaktar du väl  JHL fackets medlemsservice  i ärenden som gäller medlemskap och medlemsavgifter (också uppbördsavtal).

Medlemsavgiften för Arbetslöshetskassan för den Offentliga sektorn och välfärdsområdena är år 2022 0,30% av din skattepliktiga förvärvsinkomst eller förmån som betalas av kassan. Medlemsavgiften fastställs årligen av Finansinspektionen.

Du observerar väl, att medlemsavgiften bör betalas också av deltidsarbete och korta arbetsperioder, även om du skulle få jämkad dagpenning för samma tid. Arbetslöshetskassan har rätt att dra av eventuella utestående medlemsavgifter vid betalning av förmån.

Enligt arbetslöshetskassans stadgar måste medlemsavgiften betalas inom tre månader räknat från början av den tidpunkt som medlemsavgiften avser. Om en medlem har försummat att erlägga medlemsavgift eller anmäla om befrielse från medlemsavgifter enligt stadgarna, kan hen uteslutas räknat från datumet, från och med vilket medlemsavgifterna är obetalda.

Medlem i fackförbundet och arbetslöshetskassan

Om du förutom arbetslöshetskassan tillhör också fackförbundet JHL eller IAU, består din medlemsavgift av fackförbundets andel och arbetslöshetskassans andel. Du får närmare uppgifter om medlemsavgiften i eget fackförbundet genom att kontakta fackförbundet. Du är befriad från arbetslöshetskassans medlemsavgifter under den tid du är utan löneinkomster och inte får förmåner som betalas av kassan:

  1. då du är på familjeledighet;
  2. då du är på sjukledighet, på delinvalidpension eller studerar;
  3. då du gör värnplikten eller är i civiltjänstgöring;
  4. då du är arbetslös arbetssökande på arbetskraftsbyrån men utan rätt till den inkomstrelaterade dagpenning som kassan betalar;
  5. av annan orsak som kassans styrelse godkänt.

Du måste alltid anmäla om befrielsen från medlemsavgifter skriftligt.

Om du är medlem i facket IAU och enskild medlem i JHL arbetslöshetskassa, sköt kassans medlemskap enligt anvisningarna som getts till en enskild medlem. I fackets medlemsärenden kontakta facket IAU.

Enskild medlem i arbetslöshetskassan

En enskild medlem i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena betalar endast arbetslöshetskassans medlemsavgift.  Som enskild medlem måste du sköta av betalningen av medlemsavgiften själv. Vi skickar i början av året till enskilda medlemmar i arbetslöshetskassan per post referenslistorna för hela året samt anvisningar för betalning av medlemsavgift.

Enskilda medlemmar kan i ärenden som gäller medlemskap eller medlemsavgifter kontatta kassa via eWertti Webbkassa,  eller genom att ringa till vår telefonservice, tel. 010 190 300.

Du är befriad från arbetslöshetskassans medlemsavgifter under den tid du är utan löneinkomster och inte får förmåner som betalas av kassan:

  1. då du är på familjeledighet;
  2. då du är på sjukledighet, på delinvalidpension eller studerar;
  3. då du gör värnplikten eller är i civiltjänstgöring;
  4. då du är arbetslös arbetssökande på arbetskraftsbyrån men utan rätt till den inkomstrelaterade dagpenning som kassan betalar;
  5. av annan orsak som kassans styrelse godkänt.

Tiden för medlemsavgiftsbefrielse och orsaken till den skall alltid anmälas skriftligt till arbetslöshetskassan.  Du kan göra det lätt och snabbt genom att skicka ett fritt formulerat meddelande i eWertti Webbkassa. Du kan också skicka anmälan till kassan via Hakemusliite-tjänsten eller per post.

Du måste alltid anmäla om befrielsen från medlemsavgifter skriftligt.

Utträde ur arbetslöshetskassan

Om du beslutar att avluta ditt medlemskap i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, måste du alltid anmäla om det skriftligt. Anmälan om utträde skickas till ditt eget fackförbund eller om du är enskild medlem, skicka anmälan om utträde till arbetslöshetskassan.

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa