Gå till innehållet

Regeringen föreslår extra indexjustering till förmåner

Syftet med propositionen är att stödja köpkraften hos förmånstagare under den accelererande inflationen.

Regeringen föreslår en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex. Syftet med propositionen är att stödja köpkraften hos förmånstagare under den accelererande inflationen. Justeringen skulle höja förmåner enligt förslaget, bland annat grunddagpenningen  för tiden 1.8 – 31.12.2022.

Dessutom föreslås, att grunddagpenningen, grunddagpenningens förhöjningsdel, beloppet på arbetsmarknadsstöd, arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel samt beloppet på barnförhöjningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa  skulle justeras. Följaktligen skulle också beloppet på inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning, startpengen och  rörlighetsunderstöd höjas. Förmånerna skulle höjas med cirka 3,5 procent.