Gå till innehållet

Tilläggsdagarna för arbetslöshetsskydd slopas och ersätts av en omställningsskyddsmodell för personer som har fyllt 55 år

Åldersgränsen för tilläggsdagar höjs gällande personer som är födda 1963 och 1964. Tilläggsdagarna slopas helt för de som är födda 1965 och efter det. I stället blir ett nytt omställningsskyddpaket för dem som har fyllt 55 år. Lagändringarna träder i kraft i början av året 2023.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas i allmänhet för högst 300–500 dagar. Med tilläggsdagar (s.k. pensionssluss) avses rätten till inkomstrelaterad dagpenning efter denna maximala tid. Rätten till tilläggsdagar förutsätter, att man nått åldersgränsen som krävs före utgången av den maximala betalningsperioden. Åldersgränsen är nuförtiden 61–62 år beroende på födelseåret.

Åldersgränsen stiger med ett år per födelseår från och med de som är födda år 1963, och möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för de som är födda 1965 och efter det. Detta betyder, att förnyelsen påverkar rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med 2025, då de som är födda 1963 uppnår den nuvarande 62 års åldersgräns för tilläggsdagar. Betalning av tilläggsdagar upphör helt under året 2030.

Födelseår  Åldersgränsen för tilläggsdagar Ändring som regeringen föreslår
1957–1960 61 år ingen ändring
1961–1962 62 år ingen ändring
1963 63 år åldersgränsen höjs
1964 64 år åldersgränsen höjs
1965– ingen rätt till tilläggsdagar rätten till tilläggsdagar slopas

Omställningsskyddspaket för de som har fyllt 55 år

Ett nytt omställningsskyddspaket för de som har fyllt 55 år tas i bruk från början av året 2023. De som omfattas av omställningsskyddet har rätt till omställningspenning, utbildning samt förlängd sysselsättningsledighet:

  • omställningspenningen motsvarar en månads lön
  • omställningsutbildning kan pågå högst 6 månader, och den motsvarar högst två månaders lön
  • sysselsättningsledighet kan vara 5 dagar längre än normalt

För att omfattas av omställningsskyddet förutsätts, att personen:

  • har blivit uppsagd av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker (att ett visstidsanställning upphör uppfyller inte villkoret) efter 1.1.2023 eller efter det
  • har fyllt 55 år när hen blivit uppsagd
  • har varit i arbetsförhållande hos samma arbetsgivare vid uppsägningen minst 5 år
  • har anmält som arbetssökande hos TE-byrån inom 60 dagar räknat från uppsägningen

Med uppsägningens tidpunkt avses dagen, på vilken uppsägningsanmälan har getts. Om uppsägningstiden är lång, måste man alltså anmäla till TE-byrån redan innan man blir arbetslös.

Omställningspenning söker man från egen arbetslöshetskassa inom tre månader. Om personen inte hör till en arbetslöshetskassa, söker man omställningspenning från FPA. Omställningspenningen är lika stor oberoende av om förmånen betalas av arbetslöshetskassan eller FPA. Omställningspenningen söker man från arbetslöshetskassan, även om medlemskapet i kassan skulle ha börjat just före uppsägningen och personen inte skulle ha varit medlem tillräckligt länge för att kunna få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan.

Omställningspenningen påverkar inte arbetslöshetsskydd eller andra förmåner bortsett från utkomstskydd. Det förutsätter inte heller arbetslöshet. Penningen betalas, även om personen skulle bli omedelbart sysselsatt hos en annan arbetsgivare.

TE-byrån eller närings-, trafik -och miljöcentralen (NTM-centralen) skaffar utbildningen. Deltagandet i omställningsutbildningen är frivilligt och man kan vägra det utan att man förlorar arbetslöshetsskyddet.