Alterneringsersättning

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en person som varit i heltidsarbete eller en person, vars arbetstid har varit över 75% av arbetstiden av arbetstiden hos en heltidsanställd, inleder en alterneringsledighet enligt avtalet som ingåtts med arbetsgivaren.

Arbetsgivaren anställer för den tid som ledigheten varar en person som är inskriven vid TE-byrån. Personen som anställs som den alterneringslediges vikarie ska ha varit arbetslös arbetssökande i åtminstone 90 dagar i ett sträck eller i delar under de 14 månader som föregår alterneringsledigheten. Detta 90 dagars arbetslöshet krävs inte av en person som är under 30 år och det har förflutit mindre än ett år sedan person har avlagt examen inte heller av en person som är under 25 eller över 55 år. Arbets- och näringsbyrån granskar, att vikarien uppfyller dessa krav. Den som återvänder från alterneringsledigheten är berättigad att återvända till sitt tidigare arbete eller till ett arbete som jämställs med detta.

Alterneringsledighetens längd är minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar. Alterneringsledighet kan inte periodiseras, utan den ska tas ut som en enhetlig period.

Övre åldersgränsen för den som tar alterneringsledighet

En anställd får inte påbörja en alterneringsledighet efter utgången av den kalendermånad under vilken hen uppnår en ålder som motsvarar den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare, minskad med tre år. Den övre åldersgränsen tillämpas inte till dem som är födda före år 1957.

Du kan bli alterneringsledig

 • om arbetsförhållandet har varat oavbrutet minst 13 månader omedelbart före alterneringsledigheten. Denna 13 månaders period kan innehålla högst 30 kalendagars oavlönad frånvaro. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med tid i arbete.
 • om det finns minst 20 års arbetshistoria som berättigar till pension. Till arbetshistorien räknas allt före 2007 utfört arbete där man intjänat pension, men från och med 2007 räknas endast arbete som utförts efter att man har fyllt 18 år. Från och med 1.9.2014 kan även arbetet som utförts i något annat EU-land, EES-land eller i Schweiz beaktas. Högst en fjärdedel får vara sådan tid som jämställs med arbete, till exempel familjeledighet.
 • om den tidigare alterneringsledigheten har upphört under år 2003 eller efter det och du har  därefter minst 5 fem års arbetshistoria (60 fulla kalendermånader). Den nya arbetshistorian måste uppfyllas t.o.m. slutet av den månaden som föregår alterneringsledigheten.

För alterneringsersättning som betalas av arbetslöshetskassan krävs dessutom, att du före alterneringsledighetens början har uppfyllt medlems och arbetsvillkoret.

Instruktioner till dig som ska på alterneringsledighet

Du har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning om du:

 • får lön av den arbetsgivare som har beviljat alterneringsledigheten
 • utför beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst
 • avtjänar frihetsstraff
 • har heltidsarbete som varar över två veckor hos en annan arbetsgivare än den som gett sitt tillstånd till alterneringsledigheten
 • idkar företagsverksamhet som huvudsyssla
 • erhåller rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt bestämmelserna om rehabilitering
 • erhåller dagpenning eller pension på grund av full arbetsoförmåga eller får partiell sjukdagpenning
 • erhåller ålderspension som betalas på basis av fulla tjänsteår, ålderspension enligt det nya pensionssystemet, förtida ålderspension, individuell förtidspension eller arbetslöshetspension
 • erhåller moderskaps- faderskaps- eller föräldrapenning eller har beviljats ledighet för graviditet, förlossning eller vård av barn.

Den som får alterneringsledighet ska omedelbart informera TE-byrån samt a-kassan om förändringar som påverkar alterneringsersättningen, till exempel om hen börjar arbeta.

Alterneringsersättningens belopp

Den fulla alterneringsersättningen är 70 % av den inkomstrelaterade dagpenningen utan barnförhöjning.

Då ersättningen storlek räknas, beaktas löneinkomster för åtminstone 52 veckor före alterneringsledigheten.

Första betalningsraten betalas i regel på första vardagen av månaden efter altereringsledigehetens början. I fortsättningen betalas ersättningen utan separat ansökan månadsvis i regel på första vardagen av följande månad.

Inkomsten som man innehåller från annan arbetsgivare än den som beviljat alterneringsledigheten jämkas på samma sätt som den inkomstrelaterade dagpenningen med undantag av bestämmelserna om skyddsdel.

Beskattning av alterneringsersättning

Förmåner som är betalda är arbetslöshetskassan är skattepliktiga inkomster, av vilka arbetslöshetskassan tar förskottsinnehållningen.

Vi får våra medlemmars förskottsinnehållningsuppgifter direkt av skattemyndigheterna i början av beskattningsåret (1. februari). Om du är en ny medlem och har anslutit till arbetslöshetskassan i mitten av månaden, sänd i detta fall förskottsinnehållningsuppgifterna själv till arbetslöshetskassan.

Förskottningsinnehållningen tas enligt skattekortet som gäller lön, dock så att förskottsinnehållningsprocenten är minst 25 procent. Om du skickar till arbetslöshetskassa ett ändringsskattekort som gäller social förmån, tas förskottsinnehållning enligt uppgifterna på ändringsskattekortet.

Arbetslöshetskassan skickar uppgifterna om betalda förmåner och förskottsinnehållningen direkt till skattemyndigheterna.