Aktiveringsmodellen

Lagen om arbetslöshetsskyddet ändrades 1.1.2018 så att arbetslöshetskassorna (och Kela) har börjat granska arbetslösas aktivitet. Om den arbetslösa personen inte uppfyller aktivitetskrav, sjunker beloppet på hens arbetslöshetsdagpenning.

Uppföljning av arbetslösas aktivitet fr.o.m. 1.1.2018

Denna lagändring (s.k. aktiveringsmodellen) gäller samtliga mottagare av arbetslöshetsdagpenning från och med början av 2018, även personer som får dagpenning för tilläggsdagar, med undantag av vissa i lagen reglerade grupper.

Vad förväntas av arbetssökandena för att dagpenningen inte ska sjunka?

Dagpenningen sjunker inte om den arbetssökande under granskningsperioden uppfyller följande villkor:

 • är i arbete som motsvarar en sådan kalendervecka som räknas in i arbetsvillkoret
  • arbetsvillkoret uppfylls i regel av att arbeta minst en 18 timmars arbetsvecka
  • inom branscher med avvikande arbetstidsarrangemang, till exempel lärare, kan arbetsvillkoret uppfyllas med mindre än 18 timmar
  • för arbetet ska betalas lön enligt kollektivavtalet, eller om branschen saknar kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete vara minst 1211 euro i månaden (7,04 €/h) under år 2019.
 • har varit i arbete sammanlagt så mycket att arbetet utfört under en kalendervecka skulle utgöra en sådan kalendervecka som räknas in i arbetsvillkoret
  • m.a.o. man måste arbeta mot lön i 18 timmar under granskningsperioden, men arbetsdagarna får inträffa på olika veckor.
 • har under granskningsperioden i företagsverksamhet tjänat in sammanlagt minst 23 procent av den månadsinkomst som krävs för arbetsvillkoret för företagare
  • minimikravet enligt aktiveringsmodellen är 245,64 euro per granskningsperiod (2019)
 • har deltagit fem dagar i sysselsättningsfrämjande service
 • har under granskningsperioden i minst fem dagar deltagit i arbetskraftsmyndigheternas sysselsättningsfrämjande service eller åtgärd
 • har i fem dagar i deltagit i övrig verksamhet på en arbetsplats eller verksamhet som stöder rekrytering och sysselsättning
 • enligt lagförändringen kan aktivitet fr.o.m. 31.12.2018 samlas också:
  • med deltidsstudier, som varar minst fem dagar
   • aktivitet kan samlas med deltidsstudier högst för sex månader gällande en studiehelhet
  • med heltidsstudier, som varar minst fem dagar, men högst sex månader, om du enligt TE-byråns utlåtande har rätt till arbetslöshetsförmån också under studier

Olika former av aktivitet kan inte räknas ihop, utan aktivitetskravet ska uppfyllas på ett av de ovan nämnda sätten.

Aktivitetskravet kan uppfyllas på ovan nämnda sätt endast under perioder då man omfattas av kontrollen och man lyfter arbetslöshetsersättning. Aktivitetskravet kan inte uppfyllas under en sådan tidsperiod då man inte tar emot arbetslöshetsersättning eller inte omfattas av kontrollerna.

Arbetslöshetskassan kontrollerar aktivitetsåtgärderna och bedömer om den sökande uppfyller aktivitetskravet eller inte. Arbetslöshetskassan kan vid behov kräva tilläggsredogörelse av sökanden.

Uppföljningsperioder och utbetalning av arbetslöshetsersättning

Uppföljningsperioderna började för samtliga mottagare av dagpenning den 1 januari 2018. Detta gäller även personer med tilläggsdagar.

För de arbetslösa som vid årsskiftet tog emot dagpenning, började granskningsperioden 1.1.2018. Annars börjar granskningsperioden på det datum som utbetalningen av arbetslöshetsersättningen börjar.

Arbetssökandens aktivitet följs upp under granskningsperioder på 65 utbetalnings(dagar). Med utbetalningsdagar avses dagar för vilka man betalar arbetslöshetsersättning.
Om arbetssökanden under granskningsperioden fyllt aktivitetskravet enligt lagen, betalas arbetslöshetsersättningen i dess fulla belopp också under de följande 65 utbetalnings(dagarna).
Om den arbetslöse under granskningsperioden inte uppfyller kravet på aktivitet sjunker dagpenningen med 4,65 procent för den följande utbetalningsperioden på 65 dagar. Denna betalningsperiod fungerar i sin tur som granskningsperiod för den följande utbetalningsperioden på 65 dagar.
Sänkningen beräknas från arbetslöshetsersättningens fulla belopp, i vilket ingår även eventuella barnförhöjningar, förhöjda förtjänstdelar, men inte kostnadsersättningar.

De första besluten att sänka ersättningen fattas i början av april 2018.

Sätt att börja granskningsperioden från början  innan granskningsperioden löper ut

Granskningsperioden kan i vissa situationer nollställas, dvs. börja om från början med fullt belopp redan innan granskningsperioden på 65 dagar löper ut. Om granskningsperioden nollställs, fortsätter utbetalningen av arbetslöshetsersättning till fullt belopp, trots att man fram till det fått sänkt dagpenning under den perioden.

Olika sätt att nollställa granskningsperioden på 65 dagar är:

 • att man uppfyller arbetsvillkoret på nytt
 • arbetar heltid i mer än två veckors tid
 • sysselsätter sig i företagsverksamhet som huvudsyssla i över två veckor, vilket förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning
 • man söker inkomstrelaterad dagpenning, men ansökan avslås med stöd av bestämmelserna om att beräkna anpassad dagpenning (på grund av arbetstid eller arbetsinkomster)
 • arbetssökanden meddelas ett beslut om karens eller skyldighet att vara i arbete
 • har studerat på heltid minst fem dagar från och med 31.12.2018 och inte har fått arbetslöshetsförmån under studierna

Granskningsperioden nollställs däremot inte, om åtgärden som annars leder till det inte inträffar under den aktivitetens kontrolleringsperiod (granskningsperiod)!

Undantagssituationer då aktivitet inte krävs eller kontroller görs

I vissa situationer uppföljs aktiviteten inte, och då behöver man inte heller uppfylla aktivitetskravet.
Arbetssökanden kan ha omfattats av kontrollerna innan de nedan nämnda situationerna inleds. Uppföljningen avbryts för i de situationer, men kan också fortsätta efter att situationen ändras. Arbetslöshetsersättning betalas i fullt belopp för de tidsperioder för vilka aktivitet inte krävs.

Aktivitet krävs inte om arbetssökanden

 • har ansökt om invalidpension, delinvalidpension eller rehabiliteringsstöd och väntar på beslut
  • uppföljningen av aktiviteten börjar först om ansökan avslås – då börjar den i början av månaden efter att sökanden har fått nekande beslut på sin ansökan
 • om man arbetar som närståendevårdare eller familjevårdare
 • om man får en ersättning på grund av arbetsoförmåga eller invaliditet
  • man får delinvalidpension, delrehabiliteringsstöd osv.
 • man är permitterad på heltid eller med förkortad arbetsvecka och den oavbrutna utbetalningen av dagpenningen är mindre än 65 dagar
  • uppföljningen av aktivitet börjar efter att permitteringen har pågått i mer än 64 dagar för vilka man fått arbetslöshetsersättning – granskningsperioden börjar från och med den 65 e dagen.

Arbetssökanden ska omedelbart meddela arbetslöshetskassan om ändringar i sin situation som kan påverka uppföljningen av aktivitet.