Periodisering av semesterersättning

Periodiseringen av semesterersättning gäller heltidsanställningar som har varat över två veckor och som har upphört 1.1.2024 eller därefter.

Periodiseringen av semesterersättningen görs när en person har outnyttjad semester i slutet av en anställning och den outnyttjade semestern betalas som semesterersättning. Till exempel semesterersättning som motsvarar en månads outnyttjad semester skjuter upp rätten till inkomstrelaterad dagpenning med en månad. Semesterpenning är inte inkomst som periodiseras.

Självrisktiden kan börja räknas först efter att semesterersättningen har periodiserats, det vill säga periodiseringen och självrisktiden löper inte samtidigt.

Periodiseringen av semesterersättningen görs inte vid permittering, eftersom anställningsförhållandet inte upphör.

Semesterersättningar som betalas för deltidsanställningar periodiseras inte, utan de beaktas vid jämkningen av dagpenningen.

Exempel 1:

Du blir arbetslös efter ett heltidsarbete som varat ett år. Du får semesterersättning i samband med den sista lönen för ungefär en månad. Du ansöker om dagpenning för tiden 1.6.2024-31.7.2024. Semesterersättningen periodiseras, så du får inte dagpenning 1.6.2024-30.6.2024. Efter det har du en självrisktid på sju dagar 1.7-9.7.2024. Du får dagpenning för tiden 10.7.2024-31.7.2024.

Exempel 2:

Du blir arbetslös efter ett deltidsarbete som varat ett år. Du får semesterersättning i samband med den sista lönen. Semesterersättningar som betalas för deltidsarbete periodiseras inte, utan de beaktas vid jämkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Lön, semesterersättningar och eventuell semesterpenning för deltidsarbete jämkas under den jämkningsperiod under vilken lönebetalningsdagen infaller.

Mer information om jämkning av arbetsinkomster