Påverkan av arbetsinkomsten till dagpenningen

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas som jämkad dagpenning, om du har till exempel blivit sysselsatt i deltidsarbete eller korttidsjobb. Arbetsinkomsten påverkar dagpenningen så att från den fulla inkomstrelaterade dagpenningen avdras hälften av den arbetsinkomst som överstiger skyddsdelen.

Skyddsdelen, som inte påverkar beloppet på dagpenningen är 300 euro under en månads jämkningsperiod och 279 euro under en fyra veckors jämkningsperiod Om arbetsinkomsten är högst lika stor som skyddsdelen, minskar den inte beloppet på dagpenningen under betalningsperioden i fråga. Inkomsten som man får från arbetet måste dock alltid anmälas till kassan och arbetsinkomsterna ska antecknas på ansökan. Efter skyddsdelen minskar hälften av den förskottsinnehållningspliktiga lönen beloppet på din dagpenning.

Om du har blivit permitterad genom förkortning av arbetsvecka eller ditt arbete har blivit delvis förhindrad på grund av ett väderlekshinder, beaktas löneinkomsterna enligt införtjäningsprincipen, alltså på den ansökningsperiod på vilken arbetet har i verkligheten gjorts.

Jämkad dagpenning betalas för fem dagar per vecka, alltså för varje vardag. Eftersom dagpenning betalas som jämkad dagpenning, uppfylls räknaren för betalda dagar långsammare än i det fall att till dig skulle betalas full dagpenning.

Skyddsdelen beaktas dock inte i alla situationer

Vid räkning av jämkad dagpenning beaktar man i regel alltid skyddsdelen, men den beaktas inte vid räknings av det maximala beloppet på jämkad dagpenning. Maximibeloppet på jämkad dagpenning bestäms enligt den lön som utgör grunden för den fulla dagpenningen.

Om den jämkade arbetsinkomsten under jämkningsperioden är lika stor eller större än lönen som utgör grunden till din dagpenning, återstår ingen dagpenning kvar att betala. Denna jämförelse av det maximala beloppet görs utan avdrag av skyddsdelen. Detta kallas för s.k. 100 % regel.  Den jämkade inkomsten om den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas på basen av den kan alltså sammanlagt i regel vara lika stor som lönen som utgör grunden till den fulla dagpenningen.

Den jämkade dagpenningen är dock alltid trots detta åtminstone lika stor som grunddagpenningen som FPA skulle betala i samma situation.

Exempel på räkning av jämkad dagpenning och skyddsdel

 • Exempel på påverkan av löneinkomsten till dagpenning

  Ansökningsrytmen är en månad:

  Din dagpenning som helt arbetslös är 50 euro. Du får 700 euro i lön och din ansökningsperiod är en kalendermånad. Från 700 euro avdras skyddsdelen 300 euro, och det blir 400 euro kvar. Hälften av det, alltså 200 euro, minskar beloppet på din dagpenning Ansökningsperioden är en månad, så 200 euro divideras med 21,5 dagar, så lönen minskar beloppet på din dagpenning med 9,30 euro per dag. 50 euro -9.30 euro= 40,70 euro kvarstår att betala per dag

  Ansökningsrytmen i fyra veckors perioder:

  Din dagpenning som helt arbetslös är 50 euro. Du får 700 euro i lön och din ansökningsperiod är fyra veckor. Från 700 euro avdras skyddsdelen 279 euro, och det blir 421 euro kvar. Hälften av det, alltså 210,50 euro ,minskar beloppet på din dagpenning. Ansökningsperioden är fyra veckor, så 210,50 euro divideras med 20 dagar, och då minskar lönen din dagpenning med 10,53 euro per dag. 50 euro- 10,53 euro = 39,58 euro per dag kvarstår att betala per dag.

 • Exempel på 100% regel, då skyddsdelen inte beaktas

  Löneinkomsten under ansökningsperioden är 1400 euro.

  Lönen som utgör grunden till dagpenning är 1700 euro per månad.

  Dagslönen: 1400€ / 21,5 dagar = 65,12€/dag.

  Dagslönen som utgör grunden till dagpenning: 1700 € / 21,5 dagar = 79,07€/dag.

  Du har sökt jämkad dagpenning för tiden 1.1 – 31.1. Enligt uppgifterna från inkomstregistret har din förskottsinnehållningspliktiga arbetsinkomst under tiden varit 1400 euro. Av arbetsinkomsten beaktas den del som överstiger skyddsdelen 300 euro, alltså 1100 euro. Arbetslöshetskassan har fastställt att dagslönen som utgör grunden till din dagpenning är 79,07 euro.

  Normalt skulle beloppet på jämkad dagpenning räknas så, att hälften (50 procent) av den inkomst som överstiger skyddsdelen 300 euro skulle avdras från den fulla dagpenningen. I denna situation skulle den jämkade dagpenningen räknat ihop med inkomsterna överstiga lönen som ligger till grund för dagpenningen.

  Vid räkning av jämkad dagpenning tillämpas 100 procents regel. Beloppet på den jämkade dagpenningen fås genom att reducera den kalkylmässiga dagslönen (65,12 euro) från dagslönen som utgör grunden till dagpenningen (79,07 euro). Dagslönen fås genom att dividera arbetsinkomsten som ska beaktas (1400 euro) med 21,5. Efter avdraget (79,07€ – 65,12€) är beloppet på den jämkade dagpenningen 13,95 euro/dag.

 • Exempel på jämkad inkomstbaserad dagpenning
  Du har korttidsjobb i januari, och lönen för korttidsjobbet betalas i februari. Din ansökningsperiod är en kalendermånad, Dina löneinkomster beaktas i beloppet på dagpenningen i februari. Om lönen för korttidsjobbet betalas i januari, beaktas lönerna i beloppet på dagpenningen i januari.

En betalningsperiod som är kortare än normalt

Vid betalning av jämkad dagpenning kan det uppstå situationer, under vilka du inte har rätt till dagpenning för en del av ansökningsperioden. Till exempel en sjukdagpenningsperiod som infaller ansökningsperioden förorsakar en kortare betalningsperiod än vanligt.

Dessutom kan det bli situationen, under vilka du får :

 • rehabiliteringsstöd – eller penning
 • moderskaps- eller faderskapspenning
 • föräldrapenning

Under dessa situationer betalar man dagpenning till dig endast för en del an ansökan, och på grund av detta gör arbetslöshetskassan en särskild jämkningsperiod och ändrar inkomsten till en beräknad månadsinkomst (obs. undantag 11.5.2020 gällande perioder som börjar 11.5.2021 –31.12.2022).

På grund av en lagändring som tillfälligt gjorts till lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan jämkningsperioden som används då ansökningsperioden börjar 11.5.2020- 31.12.2022 inte vara kortare än vanligt, utan den är alltid antigen fyra veckor eller en månad. Detta betyder, att även om en person skulle ansöka om dagpenning för en kortare period än till exempel en månad, så måste som jämkad inkomst dock beaktas inkomsterna som har betalats under en månads eller fyra veckors jämkningsperiod (beroende på personens lönebetalningsperiod).

Ansökningsperiod = Tidsperioden för vilken man ansöker om dagpenning. Den är vanligtvis fyra veckor, en månad eller en kalendermånad. Då arbetslösheten börjar eller upphör kan den vara kortare än vanligt.

Jämkningsperiod = Löneinkomsten som betalas påverkar beloppet på dagpenningen som betalas för ansökningsperioden som riktar sig på samma tidsperiod. Jämkningsperioden är gällande ansökningsperioder som börjar under tiden 11.5.– 31.12.2022 alltid fyra veckor eller en månad oberoende av längden av ansökningsperioden. Då ansökningsperioden börjar före 11.5.2020, kan jämkningsperioden vara kortare än vanligt, s.k. särskild jämkningsperiod.

Särskild jämkningsperiod

Obs.tillfällig lagändring 11.5.202- 31.12.2022, då särskild jämkningsperiod inte sätts.

Under en särskild jämkningsperiod förvandlas din arbetsinkomst kalkylmässigt så att den motsvarar hela månadens inkomst, även om inkomsten påverkar endast under ansökningsperioden.

Din arbetsinkomst förvandlas kalkylmässigt för en hel månad på följande sätt. Inkomsterna som har betalats och jämkas under jämkningsperioden divideras med antalet beräknade dagar som ingår i jämkningsperioden. På detta sätt får man dagslönen. Dagslönen under jämkningsperioden multipliceras med 21,5, och på detta sätt får man den beräknade inkomsten. Inkomster som jämnt riktar sig på månadens alla dagar (till exempel semesterpenning, semesterersättning samt företagsinkomst som jämkas enligt beskattningsbeslut omvandlas inte till beräknad inkomst. Vid användning av beräknad inkomst är skyddsdelen som beaktas densamma som vid månadens jämkning.

Exempel:

 • Exempel på en kortare betalningsperiod än vanligt

  Du söker dagpenning per kalendermånad och är sjukledig en del av månaden. Du får sjukdagpenning som betalas av FPA för 10 vardagar. Man har inte rätt till dagpenning för sjukdagpenningsdagarna. Eftersom dagpenning inte kan betalas för en hel månad, är det fråga om en kortare period, alltså en särskild jämkningsperiod. Arbetsinkomsterna som betalas under perioden beaktas under den särskilda jämkningsperioden genom att använda beräknad arbetsinkomst.

  Obs den tillfälliga lagändringen 11.5.2020 – 31.12.2022. Då inkomstrelaterad dagpenning inte kan betalas för hela månaden, görs ingen beräknad  arbetsinkomst för en särskild jämkningsperiod, utan vid jämkning av dagpenning beaktas inkomsterna som i verkligheten betalats under en vanlig jämkningsperiod (en månad eller fyra veckor) enligt lönebetalningsdagen. Lönen beaktas även om den skulle ha betalats under en sådan dag, för vilken man inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

 • Exempel beräknad inkomst

  Du kommer att få dagpenning för en kortare betalningsperiod, som är 12 dagar. ,På lönebetalningsdagen som infaller under dagpenningsperioden som betalas har betalats 200 euro i arbetsinkomst som ska jämkas. Arbetsinkomsten divideras med betalda dagar, alltså 12 dagar, oh dagslönen blir 16,67 euro. Dagslönen 16,67 euro multipliceras med 21,5, och då får man en beräknad arbetsinkomst 358,41 euro. Då har inkomsten förvandlats kalkylmässigt till månadsnivå, och för 12 dagars dagpennigsperiod som betalas beaktas som jämkad inkomst 358,41 euro. Obs används inte för ansökningsperioder som börjar 11.5.2020 31.12.2022.