Påverkan av arbetsinkomsten till dagpenningen

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning kan betalas om du arbetat exempelvis deltid eller i kortjobb. Arbetsinkomsten påverkar dagpenningen på så sätt att den fulla dagpenningen minskas med hälften av den arbetsinkomst som betalats under jämkningsperioden.

Arbetsinkomstens skyddsdel avlägsnades i och med en lagändring 1.4.2024.

Huvudregeln är att lönen påverkar då den betalas, inte då den intjänas. Om du har exempelvis deltids- eller kortjobb beaktas lönen i jämkningen enligt betalningstidpunkten.

Om du permitterats med kortare arbetsvecka eller du är delvis förhindrad att arbeta på grund av vädret, så beaktas löneinkomsterna i dagpenningen enligt förtjänsttiden, alltså den ansökningsperiod då arbetet utfördes.

Jämkad dagpenning betalas för fem dagar i veckan, det vill säga för varje vardag. Eftersom dagpenningen betalas jämkad framskrider din räknare för betalda dagar långsammare än om du skulle få full dagpenning.

Den jämkade dagpenningens storlek

Den jämkade dagpenningens maximistorlek bestäms enligt den lön som är grunden för full dagpenning.

Om din arbetsinkomst för perioden är lika stor som lönen som ligger till grund för dagpenningen eller mer betalas ingen dagpenning. Det kallas hundraprocentsregeln. Arbetsinkomsten och den jämkade dagpenningen brutto kan alltså i genomsnitt per månad vara sammanlagt högst lika mycket som den lön som ligger till grund för den fulla dagpenningen.

Den jämkade dagpenningen är ändå alltid minst så stor som FPA skulle betala som jämkad dagpenning i samma situation.

Exempel på beräknandet av jämkad dagpenning och skyddsdelen

 • Exempel på löneinkomstens påverkan på dagpenningen

  Ansökningsrytmen är en månad:

  Din dagpenning totalt som arbetslös är 50 euro. Du får 700 euro i lön och din ansökningsperiod är en kalendermånad. Hälften av 700 euro, alltså 350 euro, påverkar din dagpenning. Ansökningsperioden är en månad, så 350 euro delas med 21,5 dagar och lönen minskar då din dagpenning med 16,28 euro per dag. 50 euro – 16,28 euro = 33,72 euro, som du får i dagpenning per dag.

  Ansökningsrytmen i fyra veckors perioder:

  Din dagpenning totalt som arbetslös är 50 euro. Du får 700 euro i lön och din ansökningsperiod är fyra veckor. Hälften av 700 euro, alltså 350 euro, påverkar din dagpenning. Ansökningsperioden är fyra veckor, så 350 euro delas med 20 dagar och lönen minskar då din dagpenning med 17,50 euro per dag. 50 euro – 17,50 euro = 32,50 euro, som du får i dagpenning per dag.

 • Exempel på maximiregeln (hundraprocentsregeln)

  Löneinkomsten under ansökningsperioden är 1400 euro.

  Lönen som ligger till grund för dagpenningen är 1700 euro i månaden.

  Daglönen: 1400€ / 21,5 dagar = 65,12€/dag.

  Daglönen som ligger till grund för dagpenningen: 1700 € / 21,5 dagar = 79,07€/dag.

  Du har ansökt om jämkad dagpenning för tiden 1.5–31.5. Enligt uppgifterna i inkomstregistret har din förskottsinnehållningspliktiga arbetsinkomst för den tiden varit 1400 euro. Arbetslöshetskassan har fastställt att dagslönen som ligger till grund för dagpenningen är 79,07 euro.

  Normalt skulle den jämkade dagpenningen räknas på så sätt att hälften (50 procent) av jämkningsperiodens inkomster skulle avdras från den fulla dagpenningen. Men i den här situationen skulle den jämkade dagpenningen tillsammans med inkomsterna ha varit högre än lönen som ligger till grund för dagpenningen.

  I beräknandet av jämkad dagpenning tillämpas hundraprocentsregeln. Storleken på den jämkade dagpenningen fås genom att dra av den beräknade dagslönen (65,12 euro) från den dagslön som ligger till grund för dagpenningen (79,07 euro). Dagslönen fås genom att dela den inkomst som ska beaktas (1400 euro) med 21,5. Efter avdraget (79,07€ – 65,12€) blir den jämkade dagpenningen 13,95 euro/dag.

 • Exempel på jämkning enligt betalningstid

  Du har kortjobb i januari och lönen för det betalas i februari. Din ansökningsperiod är en kalendermånad. Löneinkomsterna beaktas i dagpenningen för februari. Om lönen för kortjobbet betalas i januari beaktas den i dagpenningen för januari.

Jämkningsperioden är alltid fyra veckor eller en månad

I och med lagändringen som trädde i kraft i början av 2023 blev de tillfälliga lagändringar som gällt sedan våren 2020 bestående. I jämkningen av dagpenningen används alltså inte längre en särskild jämkningsperiod eller en beräknad inkomst. Jämkningsperioden är alltid fyra kalenderveckor eller en månad och alla inkomster som under den tiden betalats för deltidsarbete eller högst två veckors heltidsarbete beaktas i jämkningen.

Arbetsinkomsterna som betalats under jämkningsperioden beaktas också när de betalats för dagar som inte ger rätt till arbetslöshetsförmån. Ändringen innebär att den arbetsinkomst som betalats under jämkningsperioden beaktas i sin helhet när man räknar ut arbetslöshetsförmånen.

Bestämmelsen om att fördela arbetsinkomsten från en intjänandeperiod över betalningsmånaden och därpå följande månader preciseras så att den gäller endast situationer där arbetsgivaren har betalat lön på ett sätt som avviker från den vanliga löneutbetalningsperioden. Arbetstiden som ligger till grund för lönen delas jämnt så att den påverkar alla de ansökningsperioder under vilka lönen tjänats in.

Arbetstidsgranskningsperioden för en person som är permitterad med förkortad arbetsdag, eller vars dagliga arbetstid har förkortats på grund av en orsak som jämställs med permittering, är i stället för en kalendervecka en jämkningsperiod (fyra veckor eller en månad).  Jämkningen görs också med en jämkningsperiod på fyra veckor eller en månad.

Exceptionell bedömning av arbetstiden

I lagen läggs också till en bestämmelse om exceptionell bedömning av arbetstiden. Rätt till jämkad arbetslöshetsförmån föreligger om man utifrån arbetets art och omständigheter kan dra slutsatsen att arbetstiden på 80 procent inte överskrids.

Ansökningsperiod = Tiden för vilken man ansöker om dagpenning. Vanligen fyra veckor, en månad eller en kalendermånad. Kan vara kortare än vanligt när arbetslösheten börjar eller slutar.

Jämkningsperiod = Tiden då betald löneinkomst påverkar dagpenningen för en samtidig ansökningsperiod. Jämkningsperioden är alltid fyra veckor eller en månad, oberoende av ansökningsperiodens längd.