Vilka inkomster jämkas?

Vid jämkning av dagpenning beaktas som inkomster bl.a. grundlön för arbete och därtill hörande tillägg och ersättningar, såsom exempelvis tillägg för kvällsarbete, övertidsersättning, beredskaps- och jourersättningar samt skattepliktig natura- eller personalförmån, som betalas från deltidsarbete samt heltidsarbete som pågår högst två veckor.

Enligt lagen om arbetslöshetsskydd är det fråga om deltidsarbete, då personen har en arbetstid, som är högst 80% av den maximala arbetstiden under branschen. Under deltidsarbete kan man betala jämkad dagpenning.

Semesterersättning som grundar sig på deltidsarbete eller ett heltidsarbete som pågår högst två veckor beaktas som inkomst enligt betalningstidpunkten. Också semesterpenningen som grundar sig på deltidsarbete beaktas enligt betalningstidpunkten oberoende av när den har intjänats. Semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning i den jämkningsperiod, under vilken de betalas, även om du då skulle vara helt arbetslös eller permitterad och semestrar skulle vara intjänade under en tid, då du inte har varit arbetssökande. Då rätten till årssemester grundar sig till deltidsarbete, måste semesterlönen också beaktas som jämkad inkomst.

Vid jämkning beaktas inkomst som grundar sig på arbete som har gjorts i ett arbetsförhållande, företagsverksamhet eller eget arbete.

Vid jämkning beaktas bl.a. följande inkomsterna som fåtts på grund av arbete:  

 • semesterlön som grundar sig på deltidsarbete, lön för uppsägningstiden och annan grundlön för arbete, tillägg för kvällsarbete, skiftestillägg, personligt och uppgiftsbaserat tillägg, miljötillägg, tillägg för lördags- och söndagsarbete, förhöjning för nattarbete, övertidsersättning, helgdagsersättning och beräkningsgrund för ackord samt övriga motsvarande lönetillägg och ersättningar
 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning som grundar sig på deltidsarbete
 • med lön jämförbart arvode
 • resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem
 • skattepliktig natura- eller personalförmån
 • skattepliktig kostnadsersättning
 • försäkringspremie för sparlivförsäkring betald av arbetsgivaren
 • försäkringspremie för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattepliktig betald av arbetsgivaren
 • arvode som betalats för skötsel av förtroendemans och arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter samt arvode som betalats på grundval av samarbete enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 • lön som betalats enligt lönegarantin, till den del den om den betalades av arbetsgivaren skulle betraktas som sådan förvärvsinkomst som skall jämkas
 • betjäningsavgift
 • förvärvsinkomst av affärsverksamhet med undantag av sådan nettoinkomst av skogsbruk som beräknas med stöd av inkomstskattelagen för gårdsbruk
 • penningersättning som tagits ut från en arbetstidsbank
 • dividendinkomst och förtäckt dividend t till den del den utgör förvärvsinkomst
 • övriga förvärvsinkomster som är jämförbara med ovan nämnda inkomster

Inkomst som inte beaktas vid jämkning är bl.a.

 • lön för heltidsarbete
 • semesterlön som grundar sig på heltidsarbete
 • lön för uppsägningstiden som periodiseras enligt personens stabiliserade lön
 • en sådan ekonomisk förmån från arbetsgivaren som periodiseras enligt personens stabiliserade lön
 • skattefri naturaförmån eller personalförmån
 • försäkringspremie för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattefri
 • ränteförmån i samband med anställningslån
 • lön för väntetid
 • skadestånd
 • penninggåva
 • stipendier och understöd, till den del de är skattefria
 • lön som betalats enligt lönegarantin, till den del den inte om den betalades av arbetsgivaren skulle betraktas som sådan inkomst som skall jämkas
 • tilläggsförmåner från arbetsplatsens sjukkassa
 • arvode som betalts för ett förtroendeuppdrag
 • aktieemission på grundval av arbetsförhållande
 • dividendinkomster och förtäckt dividend till den del den utgör kapitalinkomst
 • förtäckt dividend
 • ersättning för immaterialrätter (till exempelt, ersättning för upphovsrätt)
 • annan inkomst som är jämförbar med ovan nämnda inkomster