Omställningsskyddet

Omställningsskyddet för 55 år fyllda omfattar en omställningspenning som motsvarar en månads lön, en omställningsutbildning som till värdet kan motsvara två månaders lön och en förlängd sysselsättningsledighet.

Det nya omställningsskyddet för 55 år fyllda har tagits i bruk i början av 2023. De som är berättigade till omställningsskydd har rätt till omställningspenning, utbildning och förlängd sysselsättningsledighet.

 • Omställningspenningen motsvarar en månads lön.
 • Omställningsutbildningen tar högst 6 månader och värdet motsvarar högst 2 månaders lön.
 • Sysselsättningsledigheten är 5 dagar längre än vanligt.

En person omfattas av omställningsskyddet om hen:

 • har sagts upp på grund av produktionsrelaterade eller ekonomiska orsaker (inte om en visstidsanställning tagit slut) den 1.1.2023 eller senare,
 • har fyllt 55 år före uppsägningen,
 • har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 5 år före uppsägningen och
 • har anmält sig som arbetssökande på en AN-byrå inom 60 dagar efter uppsägningen.

Uppsägningstidpunkten avser dagen då meddelandet om uppsägning givits. Om uppsägningstiden är lång måste man alltså anmäla sig på AN-byrån redan innan arbetslösheten börjar.

Andra som har rätt till omställningsskydd

 • Personer som sagts upp från en visstidsanställning om anställningen sagts upp på grund av produktionsrelaterade eller ekonomiska orsaker.
 • Personer som sagts upp från ett deltidsarbete.

Rätt till omställningsskydd föreligger inte om

 • anställningen slutar i ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (s.k. fallskärmsavtal),
 • arbetstagaren säger upp sig själv eller
 • anställningen slutar på grund av att arbetsgivaren gått i konkurs, inlett företagssanering eller avlidit eller parterna har ingått något annat avgångsavtal.

Den lokala AN-byrån undersöker om en person uppfyller villkoren för omställningspenning och ger ett bindande utlåtande i saken till arbetslöshetskassan.

Utbetalning av omställningspenningen förutsätter inte arbetslöshet. Omställningspenningen kan betalas även om personen börjar ett nytt arbete hos en annan arbetsgivare direkt efter uppsägningstiden.

Omställningspenningens storlek

Omställningspenningen betalas en gång och man måste ansöka om den separat. Omställningspenningens belopp räknas enligt uppgifterna i inkomstregistret på lön som omfattas av försäkring och som betalats under de 12 kalendermånader som föregår uppsägningsdagen.

Omställningspenningen är inte en arbetslöshetsförmån utan en separat ersättning. Utbetalning av den hindrar inte utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning och minskar inte dennas belopp.

Ansökning

Medlemmar i en arbetslöshetskassa ansöker om omställningspenningen hos kassan. Beviljande av omställningspenning förutsätter inte att arbetsvillkoret eller medlemsvillkoret uppfylls. Omställningspenningen betalas av den kassa vars medlem personen är på uppsägningsdagen.

Man kan ansöka om omställningspenning och den kan betalas redan innan uppsägningstiden går ut. Men man bör ansöka om den senast inom tre månader efter att anställningsförhållandet upphört.

Omställningsutbildning

Det är frivilligt att delta i omställningsutbildning. AN-byrån eller NTM-centralen ordnar med utbildningen.

Utbildningen varar högst 6 månader. Omställningsutbildningens värde kan vara högst en summa som motsvarar 2 månaders lön för personen. Omställningsutbildningen hindrar inte att man får arbetslöshetsförmån.

Sysselsättningsledighet

Personer som fyllt 55 år har en speciell rätt till sysselsättningsledighet när de är berättigade till omställningspenning och omställningsutbildning. Dessa personers sysselsättningsledighet förlängs med 5 dagar.

Ändringar i rätten till tilläggsdagar

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligen för högst 300-500 dagar. Med tilläggsdagar (den s.k. pensionsslussen) avses rätten till inkomstrelaterad dagpenning efter denna maximala utbetalningstid. Rätten till tilläggsdagar förutsätter att man uppnått en viss ålder innan den maximala utbetalningstiden tar slut.

Från och med dem som fötts 1963 stiger åldersgränsen för tilläggsdagar med ett år per födelseår och rätten till tilläggsdagar slopas helt för personer som fötts 1965 och senare. Det betyder att ändringen påverkar rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med år 2025, då de som fötts 1963 uppnår den nuvarande åldersgränsen för tilläggsdagar, alltså 62 år. Utbetalningen för tilläggsdagar upphör helt år 2030.

Födelseår Åldersgräns för tilläggsdagar efter ändringen Ändring
1957–1960 61 år ingen ändring
1961–1962 62 år ingen ändring
1963 63 år åldersgränsen stiger
1964 64 år åldersgränsen stiger
1965– ingen rätt till tilläggsdagar rätten till tilläggsdagar slopas

Andra specialbestämmelser för dem som fyllt 58 år (500 dagars maxtid, skyddet som gäller dagpenningens nivå samt reglerna som rör lönesubvention) förblir som förut.