Permittering

En permittering betyder, att arbetet och lönebetalningen tillfälligt avbryts, men arbetsförhållandet är annars fortfarande i kraft. Vanligtvis är grunden till permitteringen som ger rätt till arbetslöshetsskydd en ekonomisk eller produktionsmässig orsak enligt arbetsavtalslagen.

Enligt arbetsavtalsdagen får arbetsgivaren ensidigt permittera en arbetstagare på två grunder:

 • en arbetsgivare kan permittera en arbetstagare på grund av en tillfällig minskning av arbete. Då kan permitteringen vara högst 90 dagar.
 • en arbetsgivare kan permittera en arbetstagare på grund av ekonomiska och/eller produktionsmässiga orsaker. Då förutsätter permitteringen, att arbetet har minskat väsentligt och permanent. I detta fall kan permitteringen vara i kraft tills vidare.

Arbetsgivaren måste anmäla om permitteringen till arbetsgivaren personligen senast 14 dagar innan permitteringen börjar. På permitteringsanmälan måste nämnas orsaken till permitteringen, permitteringens inledningsdatum och varaktighet eller uppskattad varaktighet.

Om permitteringen pågår över 200 kalenderdagar, har du rätt att säga upp ditt arbetsavtal så att det upphör omedelbart och du har rätt att få som ersättning lön för uppsägningstiden enligt arbetsgivarens uppsägningstid.

Arbetsgivaren får permittera en arbetstagare som har ett arbetsförhållande på viss tid endast, om arbetstagaren med ett arbetsförhållande på viss tid är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren, om hen skulle vara i arbete.

Permittering på heltid

Då din permittering förverkligas så att du är helt arbetslös enhetligt minst en hel kalendervecka (måndag- söndag), är det fråga om en permittering pä heltid.

En permittering som pågår från måndag till fredag är också på heltid, om

 • inget arbete görs på din bransch under veckosluten
 • arbetsgivaren betalar inte lön fö rveckosluten och
 •  du är också under veckoslutet arbetslös

Det är inte fråga om en permittering på heltid då du till exempel permitteras från en onsdag till och med följande vecka på tisdagen, även om permitteringen pågår en vecka. Då är det fråga om två förkortade arbetsveckor.

Betalningen av dagpenning beror på om du är permitterad från heltidsarbete eller från deltidsarbete.

 • Permitterad från heltidsarbete

  Om du är permitterad från heltidsarbete, kan full dagpenning betalas för hela permitteringstiden

 • Permitterad från deltidsarbete

  Om du är permitterad från deltidsarbete på heltid, får du under permitteringen antingen:

  • full dagpenning (ingen lönebetalningsdag från deltidsarbete infaller på jämkningsperioden som gäller permitteringsperioden)

  Till exempel du är permitterad 1- 30.6. och ingen lönebetalningsperiod infaller under denna period.

  • Jämkad dagpenning (en lönebetalningsdag från deltidsarbete infaller på jämkningsperioden som gäller permitteringsperioden)

  Till exempel du är permitterad på heltid 10- 30.6, men du får lön från deltidsarbetet på betalningsdagen 15.6. Lönebetalningsdagen infaller på jämkningsperioden, så lönen måste beaktas vid jämkningen och du får jämkad dagpenning för permitteringstiden.

  Till exempel du är permitterad 10- 30.6 och du har fått lön från ditt deltidsarbete på lönebetalningsdagen 3.6 och följande lönebetalningsdag är 3.7. Lönen för någondera av dessa lönebetalningsdagar bör beaktas vid jämkningen av dagpenning, eftersom en av dem infaller på jämkningsperioden som är alltid antingen fyra veckor eller en månad beroende på lönebetalningsrytmen., den kan aldrig vara kortare en dessa (lagändringen .gällande ansökningsperioder som börjar 11.5.2020 – 31.12.2022). Jämkningsperioden är då i kalenderrytmen då antingen 10.6 – 9.7. eller 1.- 30.6, och lönerna för lönebetalningsdagen som infaller under den bör beaktas vid jämkningen av dagpenningen. Jämkningsperioden bestäms i princip enligt den lön på vilken avdraget för permitteringstiden har gjorts. Dagpenning betalas som jämkad dock endast för permitteringstiden 10- 30.6.).

Närmare ansökningsanvisningar för permitterad på heltid hittar du från anvisningsbanken

Permittering till förkortad arbetsvecka

Om din arbetstid i heltidsarbete förkortas med en eller flera hela permitteringsdagar per kalendervecka och din lön reduceras på motsvarande sätt, kan du få inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagar. Om din arbetstid som förkortas har varit på deltid, kan du inte få full dagpenning för permitteringsdagar utan du kan då få jämkad dagpenning.

Din arbetstid under kalenderveckan får dock inte överstiga 80 procent av den arbetstid som tillämpas på en heltidsanställd på branschen. Om din arbetstid överstiger 80 procent, har du inte rätt till dagpenning under kalenderveckan i fråga.

 • Exempel på påverkan av arbetsdagar

  Under kalenderveckan finns det tre permitteringsdagar och fyra arbetsdagar (t.ex. skiftarbetare).

  Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för endast en dag, även om lön skulle ha reducerats för tre dagar under veckan. Detta beror på att, antalet arbetslösa dagar och arbets-, ersättnings- och självriskdagar kan var högst fem stycken under kalenderveckan.

Om du har också annan inkomst under den förkortade arbetsveckan, till exempel inkomst från företagsverksamhet, betalas inkomstrelaterad dagpenning som jämkad dagpenning  Då beaktas löneinkomsten från arbetsgivaren samt inkomsten av företagsverksamhet, och inkomstrelaterad dagpenning betalas som jämkad för högst fem dagar för de kalenderveckor, under vilken medlemmen har en förkortad arbetsvecka.

Permittering till förkortad arbetsdag

Om permittering förverkligas genom förkortning av arbetsdag, betalar man under permitteringen jämkad dagpenning. Förutsättningen här är också, att arbetstiden hos den permitterade under en kalendervecka är högst 80 procent av den maximala arbetstiden hos en heltidsanställd. Samma förutsättningar för att få jämkad dagpenning som finns för arbetslösa gäller också dig.