Rörlighetsunderstöd

Arbetslöshetskassan betalar rörlighetsunderstöd. Syftet med rörlighetsunderstödet är att stödja mottagande av arbete längre bort från hemmet. Rörlighetsunderstödet har ersatt resebidraget som tidigare betalats av FPA och arbets-och näringsbyråerna.

Rörlighetsunderstödet är en skattebelagd förmån som kan betalas för högst 60 dagar. Arbetslöshetskassan utreder, om personen uppfyller villkoren för beviljandet av rörlighetsunderstöd. Det behövs inget arbetskraftspolitiskt utlåtande till erhållande av rörlighetsunderstöd.

Vem kan få rörlighetsunderstöd?

Rörlighetsunderstöd kan beviljas en person som haft rätt till arbetslöshetsförmån när hen tar emot ett anställningsförhållande som varar minst två månader. Arbetsresans längd måste uppfylla kraven som ställs i lagen. Förutsättningen till beviljandet av rörlighetsunderstödet är, att den totala dagliga arbetsresans längd är tre timmar i heltidsarbete och två timmar i deltidsarbete.

Rörlighetsunderstöd kan också beviljas under en skolning, som är en förutsättning för mottagandet av ett arbetsförhållande som varar minst 2 månader. Rörlighetsunderstöd kan beviljas också, om en person har flyttat till orten där arbetsplatsen ligger eller utbildningsorten på grund av mottagande av arbete eller skolning.

Till rörlighetsunderstödet kan förutom grunddelen bevlijas en förhöjningsdel på grund av en lång arbetsresa samt barnförhöjning för barn för vilka den sökande är försörjningspliktig.

 • Berättigad till arbetslöshetsförmån

  För att en person skall kunna få rörlighetsunderstöd, måste hen vara berättigad till arbetslöshetsförmån omedelbart före inledningen av arbetet Med en person som har rätt till arbetslöshetsförmån avses även en person, som inte får arbetslöshetsersättning på grund av självrisktiden eller en karens om getts av arbets- och näringsbyrån.

  Till exempel till en person som byter direkt från ett heltidsarbete till ett annat kan rörlighetsunderstöd inte beviljas.

 • Arbetsresans varaktighet i tid och längd

  Arbetsresans längd måste uppfylla kraven som ställs i lagen. Förutsättningen till beviljandet av rörlighetsunderstödet är, att den totala dagliga arbetsresans längd är tre timmar i heltidsarbete och två timmar i deltidsarbete.

  Rörlighetsunderstödet kan beviljas förhöjt, om resan till arbetet eller skolningen som hänför sig till arbetet är över 200 km från personens boningsort eller boningsortet före flyttningen.

  Arbetsresans längd utreds när arbetsförhållandet eller skolningen börjar. I restiden beaktas eventuella byten av transportmedel inklusive väntetider, men inte t.ex. förandet av barn till dagis. Om man under arbetsförhållandet flyttar närmare arbetsplatsen, upphör inte betalningen av rörlighetsunderstödet i mitten av stödperioden.

 • Beloppet på rörlighetsunderstöd

  Rörlighetsunderstödets belopp är detsamma som grunddagpenningen, alltså 37,21 € per dag år 2024 (grunddel utan förhöjningsdel).

  Rörlighetsunderstödets förhöjningsdel (för en särskild lång resa) är 5,29 euro per dag år 2024.

 • Maximal betalningsperiod för rörlighetsunderstöd

  Den maximala betalningstiden har graderats enligt arbetsförhållandets längd:

  • Arbetsförhållandet minst 2 månader– rörlighetsunderstöd för 30 dagar
  • Arbetsförhållandet minst 3 månader – rörlighetsunderstöd för 45 dagar
  • Arbetsförhållandet minst 4 månader – rörlighetsunderstöd för 60 dagar

  Rörlighetsunderstöd kan betalas för högst ett arbetsförhållande samtidigt.

 • Betalning av rörlighetsunderstöd

  Rörlighetsunderstöd betalas för högst fem dagar per vecka.

  • I deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd endast för arbetsdagar.
  • I heltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd för fem dagar per vecka.
  • I arbetsrelaterad utbildning betalas rörlighetsunderstödet för fem dagar per vecka.

  Rörlighetsunderstöd kan inte betalas för hela permitteringsdagar (eller för frånvarodagar som jämställs med permittering)., egna semesterdagar eller för dagar för vilka man får social förmån som utgör ett hinder för betalningen av inkomstrelaterad dagpenning.

Ansökning av rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd kan ansökas retroaktivt inom tre månader från början av arbetet eller skolningen.