Aktiivimalli

Työnhakijoiden aktiivisuutta seurattiin 1.1.2018 - 31.12.2019 ajalla työttömyysturvalain mukaisesti. Mikäli työnhakija ei ollut lain tarkoittamalla tavalla aktiivinen, hänen päivärahansa määrä pieneni. Aktiivimalli oli voimassa 31.12.2019 asti. 1.1.2020 alkaen aktiivisuutta ei enää seurata, eikä päivärahaa makseta aktiivimallin leikkurin johdosta alennettuna vuoden 2020 työttömyyspäiviltä.

Työttömän aktiivisuuden seuranta 1.1.2018 – 31.12.2019.

Aktiivimalli koskee 1.1.2018 – 31.12.2019 ajalla kaikkia päivärahan saajia, myös lisäpäivillä olevia, eräitä laissa säädettyjä ryhmiä lukuun ottamatta

Mitä työnhakijalta odotetaan, ettei päiväraha pienenisi?

Päivärahaa ei pienennetä, jos hakija toimii aktiivisuuden seurantajakson aikana seuraavasti:

 • työskentelee seurantajakson aikana vähintään yhden työssäoloehtoon luettavan kalenteriviikon verran
  • pääsääntöisesti työajaltaan vähintään18 tuntinen työviikko täyttää työssäoloehdon
  • työaikajärjestelyiltään tavallisesta poikkeavilla aloilla, esim. opettajilla voi täyttyä jo alle 18 tunnilla
  • palkan tulee olla työehtosopimuksen mukaista tai jollei työehtosopimusta ole, kokoaikatyön palkan tulee olla vähintään 1211 euroa/kk vuonna 2019 (7,04 €/tunti)
  • tunteja ei tarvitse tehdä yhdellä ja samalla viikolla, vaan työtuntimäärä voi kertyä ripotellen eri viikoilta aktiivisuuden seurantajakson aikana
 • toimii seurantajakson aikana yrittäjänä siten, että ansiot seurantajakson aikana ovat vähintään 23 prosenttia työttömyysturvalain mukaisesta yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta
  • aktiivisuusedellytyksen täyttävä määrä seurantajaksolla on 245,64 euroa (vuonna 2019)
 • osallistuu seurantajakson aikana vähintään viisi päivää kestävään työllistymistä edistävään palveluun
 • osallistuu seurantajakson aikana vähintään viisi päivää kestävään muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan
 • osallistuu seurantajakson aikana vähintään viiden päivän ajan työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan

Lakimuutoksen myötä 31.12.2018 lukien aktiivisuutta voi kerryttää myös:

 • vähintään viisi päivää kestävillä sivutoimisilla opinnoilla
  • aktiivisuutta voi kerryttää sivutoimisilla opinnoilla enintään kuuden kuukauden ajan opintokokonaisuutta kohden
 • vähintään viisi päivää, mutta enintään kuusi kuukautta kestävillä päätoimisilla opinnoilla, jos TE-toimiston lausunnon perusteella olet oikeutettu työttömyysetuuteen opiskelun ajalta

Lakimuutoksen myötä 1.4.2019 lukien aktiivisuutta kertyy myös kun;

 • osallistuu seurantajakson aikana vähintään viiden päivän ajan sellaiseen työllistymistä tukevaan valmennukseen tai muuhun toimintaan, jonka yksin tai keskinäisessä yhteistyössä muun toimijan kanssa järjestää kunta, ammattiliitto tai –järjestö tai sellainen rekisteröity yhdistys, jossa on jäsenenä ammattiliitto tai ammattijärjestö taikka työttömien keskusjärjestö taikka sen alueellinen yhdistys
 • osallistuu seurantajakson aikana vähintään viiden päivän ajan työnantajan työsopimuslain 7 luvun 13 §:n perusteella tarjoamaan työllistymistä edistävään valmennukseen
 • osallistuu seurantajakson aikana vähintään viiden päivän ajan tulosperusteisiin työllisyyshankkeisiin (rekrytointia tukevat nk. SIB-hankkeet)

Eri aktiivisuuden muotoja ei voida yhdistellä, vaan yhden edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista tulee täyttyä kokonaan.

Aktiivisuusedellytyksen voi täyttää edellä mainituilla toimilla vain sellaisilta ajoilta kun on aktiivisuuden seurannan piirissä ja saa työttömyysetuutta. Aktiivisuusedellytystä ei voi täyttää sellaisella ajalla jolta ei makseta työttömyysetuutta, eikä ajalla  jolloin aktiivisuutta ei seurata.

Työttömyyskassa seuraa aktiivisuustoimia ja tutkii sen täyttyykö työnhakijan aktiivisuusedellytys vai ei. Työttömyyskassa pyytää tarvittaessa asiaa koskevia lisäselvityksiä hakijalta.

Seurantajaksot ja työttömyysetuuden maksaminen

Aktiivisuuden seurantajaksot alkavat kaikilla päivärahan saajilla lain voimaantulosta 1.1.2018 lukien – myös lisäpäivillä olevilla.

Niillä henkilöillä, jotka ovat vuodenvaihteessa päivärahan saajina, alkaa aktiivisuuden seurantajakso 1.1.2018 päivästä. Myöhemmin työttömyysetuuden hakijaksi tulevien aktiivisuuden seurantajaksot alkavat siitä päivästä, josta työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa.

Työnhakijan aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän jaksoissa. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyysetuutta.
Jos työnhakija on ollut seurantajakson aikana lain tarkoittamalla tavalla aktiivinen, maksetaan etuus seuraavilta 65 maksupäivältä edelleen täytenä.
Mikäli aktiivisuutta koskeva edellytys ei seurantajaksolla täyttynyt, alenee sen jälkeen maksettava täysi työttömyysetuus 4,65 prosentilla seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. Tämä 65 maksupäivän jakso on sitten uusi aktiivisuuden seurantajakso, jonka kuluttua tehdään aktiivisuuden tarkastelu uudelleen.
Päivärahan alentaminen tehdään työttömyysetuuden täydestä määrästä, johon sisältyvät myös mahdolliset lapsikorotukset ja korotusosa, mutta ei kulukorvaus.

Seurantajakson alkaminen uudelleen alusta jo ennen jakson päättymistä

Aktiivisuuden seurantajakso voi joissain tilanteissa nollautua eli lähteä alkamaan uudelleen alusta jo ennen 65 maksupäivän seurantajakson täyttymistä. Nollautumisen jälkeen päiväraha maksetaan alentamattomana, vaikka ennen nollausta kesken jääneellä seurantajaksolla olisi maksettu alennettua päivärahaa.

65 päivän seurantajakso voidaan aloittaa alusta, eli nollata sen jälkeen kun:

 • on täyttänyt uudelleen työssäoloehdon
 • on työllistynyt yli kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti kestävään kokoaikatyöhön
 • on työllistynyt ansiopäivärahan maksamisen estävässä päätoimisessa yritystoiminnassa yli kahden viikon ajan
 • on hakenut ansiopäivärahaa, mutta päiväraha on tullut hylätyksi soviteltua päivärahaa koskevien laskentasäännösten vuoksi (työajan tai tulojen perusteella)
 • työnhakijalle on määrätty korvaukseton määräaika (eli karenssi) tai työssäolovelvoite
 • on opiskellut päätoimisesti vähintään viisi päivää 31.12.2018 lukien eikä ole saanut opintojen ajalta työttömyysetuutta

Jos seurantajakson nollautumiseen johtava tilanne tapahtuu sellaisella ajalla, jolloin aktiivisuutta ei edellytetä eikä seurata (katso alla),  alkaa seurantajakso alusta sitten kun aktiivisuuden seuranta taas jatkuu.

Tilanteet jolloin aktiivisuutta ei edellytetä eikä seurata

Aktiivisuutta ei tietyissä tilanteissa seurata, eikä aktiivisuuden osoittamista myöskään edellytetä. Tällaisilla ajoilla aktiivisuutta ei voi myöskään kertyä, vaikka olisi tapahtumia jotka muulloin voisivat kerryttää aktiivisuusedellytystä.
Työnhakija on voinut olla aktiivisuuden seurannan piirissä ennen alla mainittujen tilanteiden alkamista. Aktiivisuuden seuranta keskeytyy alla mainittujen tilanteiden ajaksi, mutta voi taas jatkua tilanteen päättymisen jälkeen. Työttömyysetuus maksetaan alentamattomana ajanjaksoilta joilta aktiivisuutta ei edellytetä.

Aktiivisuutta ei edellytetä, jos työnhakija

 • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea ja odottaa päätöstä
  • aktiivisuutta aletaan seuraamaan vasta jos haettu etuus hylätään, hylkypäätöksen antamista seuraavan kuukauden alusta alkaen
  • hakijan tulee ilmoittaa työttömyyskassalle se päivämäärä, jolloin hakemus on tullut vireille eläkelaitoksessa / Kelassa sekä toimittaa tieto eläkepäätöksestä sen saatuaan.
 • työskentelee omaishoitajana tai perhehoitajana
 •  saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella maksettavaa etuutta
  • osatyökyvyttömyyseläke, osakuntoutustuki yms.
 • on lomautettu kokoaikaisesti tai lyhennetylle työviikolle ja yhtäjaksoinen päivärahan saanti kestää alle 65 maksupäivää
  • aktiivisuutta aletaan seuraamaan vasta sitten kun lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 64 maksettua päivää – seuranta alkaa 65. päivästä

Työnhakijan tulee ilmoittaa työttömyyskassalle viipymättä yllä mainituista tilanteista (ja niiden muutoksista), joissa aktiivisuutta ei edellytetä, eikä seurata.