Ansiopäivärahan määrä

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta.

Ansiopäivärahan perusosa on 37,21 euroa vuonna 2024.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy.

Ansio-osaa laskettaessa työssäoloehdon aikaisesta palkkatulosta vähennetään lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus sekä 3,76 prosentin vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja (TEL-vähennys) sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Jakamalla näin saatu kuukausipalkka 21,5:llä saadaan päiväpalkka. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 3 534,95 euroa, on ansio-osa ylimenevältä osalta 20 prosenttia.

 • Esimerkki päivärahan suuruuden laskemisesta

  Ennakonpidätyksenalainen palkka työssäoloehdon täyttävällä jaksolla on 18 750 €. Jaksolla on 130 työpäivää ja ansioihin sisältyy lomakorvaus 2 500 €.

  Palkasta (18 750 €) vähennetään lomakorvaus (2500 €). Jäljelle jää 16 250 €.

  Tähän summaan tehdään lakisääteinen TEL-vähennys (3,76 prosenttia), jolloin summaksi jää 15 639 €.

  Tämä jaetaan jaksoon sisältyvillä laskennallisilla työpäivillä (130). Näin saadaan päiväpalkka, joka on 120,3 €.

  Päiväpalkasta (120,3 €) vähennetään perusosa (37,21 €). Erotus (83,09 €) kerrotaan 45 prosentilla, jolloin saadaan ansio-osaksi 37,39 €.

  Ansiopäivärahan suuruus saadaan, kun yhdistämme perusosaan (37,21 €) ja ansio-osan (37,39 €) joista tulee yhteensä 74,60 €.

  18 750 € – 2 500 € = 16 250 €
  16 250 € x 0,9624 = 15 639 €
  15 639 € / 130 = 120,3 €
  120,3 € – 37,21 € = 83,09 €
  83,09 € x 0,45 = 37,39 €
  37,21 € + 37,39 € = 74,60 €

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Jos uusi työssäoloehto täyttyy ja päivärahan määrä tulee uudelleen laskettavaksi ennen kuin enimmäismaksuaika täyttyy, on uuden päivärahan määrä vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahasta. Vertailu tehdään aikaisemman ja uuden päivärahan määrillä ilman lapsikorotuksia.

 • Lapsikorotus

  Työttömyysturvan lapsikorotukset ovat poistuneet 1.4.2024 alkaen. Lapsikorotus poistuu maksusta myös kesken hakujakson, vaikka jakso alkaisi maaliskuussa ja päättyisi huhtikuussa. Lue lisää Lakimuutokset 2024 -sivulta.

  Esimerkki: hakujakso on 18.3.-17.4.2024, lapsikorotusta maksetaan ajalle 18.-31.3.2024. Lapsikorotus poistuu 1.4.2024 alkaen.

  Ajalta 1.1.-31.3.2024 maksettujen etuuksien osalta

  • yhdestä lapsesta maksettava korotus on 5,84 euroa päivässä 
  • kahdesta lapsesta yhteensä maksettava korotus on 8,57 euroa päivässä 
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä maksettava korotus  on 11,05 euroa päivässä.

  Lapsikorotusta voidaan maksaa ansiopäivärahan saajalle, jolla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Lapsikorotusta tulee hakea kirjallisesti joko ensimmäisen päivärahahakemuksen yhteydessä tai ilmoittamalla kirjallisesti esimerkiksi Ewertti eAsioinnin henkilökohtaisen viestipalvelun kautta.

  Huollettavana lapsena pidetään hakijan kanssa samassa taloudessa asuvaa biologista ja ottolasta. Samoin huollettavana lapsena pidetään lasta, josta hakija on velvollinen maksamaan elatusapua, vaikka lapsi ei asu hakijan kanssa samassa taloudessa.

  Myös hakijan kanssa samassa taloudessa asuvasta hakijan avo- tai aviopuolison lapsesta voidaan maksaa lapsikorotusta.

  Lapsikorotuksen maksaminen päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta, vaikka elatusvelvollisuus edelleen jatkuisi tämänkin jälkeen. Toisaalta vaikka lapsi muuttaisi alle 18 vuotiaana omaan talouteen ja vastaisi omasta elatuksestaan, ei se poista elatusvelvollisuutta ja lapsikorotus maksetaan vanhemmalle tästä huolimatta.

  Sijaisvanhemmille tai kasvattivanhemmille ei myönnetä lapsikorotusta, koska heille ei sijoituksessa synny elatusvelvollisuutta lapseen vaan se säilyy usein lapsen biologisilla vanhemmilla huostaanotosta huolimatta.

 • Korotettu päiväraha

  Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotetun ansio-osan maksaminen edellyttää, että palvelusta on sovittu TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa palvelun ajalta enintään 200 päivältä.

  Korotettu ansio-osa on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 534,95 € vuonna 2024), ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 prosenttia.

  Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Ansiopäiväraha on tällöinkin kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla ja korotusosalla korotetun peruspäivärahan suuruinen.

  Arvioi korotetun ansio-osan vaikutus päivärahaasi päivärahalaskurin avulla.

 • Kulukorvaus

  TE-palveluun osallistuvalle hakijalle voidaan maksaa työttömyysetuuden lisäksi verotonta kulukorvausta, joka on tarkoitettu matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvaamiseen.

  Kulukorvausta voidaan maksaa useimpien TE-palvelujen ajalta. Kulukorvausta maksetaan vain palvelun osallistumispäiviltä.

  Kulukorvausta maksetaan normaalisti 9 euroa päivältä.

  Kulukorvaus voidaan maksaa korotettuna, jos opiskelupaikka sijaitsee työssäkäyntialueen ulkopuolella tai jos työtön opiskelee kotikunnan ulkopuolella ja majoituksesta aiheutuu kustannuksia. Korotetun kulukorvauksen suuruus on 18 euroa päivältä. Lähetä tällöin majoituskustannuksista työttömyyskassalle selvitys, esim. vuokrasopimus. Korotettua kulukorvausta ei voida maksaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle hakijalle.

  Ulkomailla järjestettävään työvoimakoulutukseen osallistuvalle voidaan maksaa koulutusaikaisten ylläpito-ja majoituskustannusten korvauksena 50 prosenttia päivärahasta, joka suoritetaan valtion virkamiehille matkakustannusten korvauksena.

  Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämään koulutukseen osallistuvalle maksettavan kulukorvauksen määrä on 16,82 euroa päivältä.

Poikkeustilanteet

Ansiopäivärahan määrään vaikuttavat työssäoloehdon ajalta saadut tulot. Jos työ ja siitä saatava palkkatulo on ollut kausiluonteista, huomioidaan kuitenkin työttömyyttä edeltäneen 12 kuukauden tulot. Tyypillisiä kausityöntekijöitä ovat esimerkiksi asfalttityöntekijät ja matkailukeskusten työntekijät.

Mikäli jäät työttömäksi oltuasi osittaisella hoitovapaalla, osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeellä ja työssäolo- ja jäsenyysehto ovat täyttyneet ennen osittaisen hoitovapaan tai eläkkeen alkamista, lasketaan päiväraha osittaista hoitovapaata tai eläkettä edeltävien ansioiden perusteella.

Mikäli palkkaasi on alennettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja työssäolo- ja jäsenyysehto ovat täyttyneet ennen palkanalennuksen alkamista, lasketaan päiväraha palkanalennusta edeltävien ansioiden perusteella.

Ajalta, jolta saat osasairauspäivärahaa, ja aikaa, jolta sinulle maksetaan työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella alennettua sairausajan palkkaa, ei lueta työssäoloehtoon. Tällaisten aikojen ansioita ei myöskään käytetä päivärahan laskennassa..

Ansiopäiväraha 58 vuotta täyttäneillä

58 vuotta täyttäneiden ansiopäivärahan taso on suojattu niin, että ansiopäivärahan taso ei laske. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen sen jälkeen kun olet täyttänyt 58 vuotta, emme laske ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa uudelleen, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole aiemmin laskettua palkkaa suurempi.

Päivärahan verotus

Työttömyyskassan maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksenalaista tuloa, josta työttömyyskassa toimittaa ennakonpidätyksen.

Saamme jäsentemme ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta verovuoden alussa (1. helmikuuta). Jos olet uusi jäsen ja liittynyt työttömyyskassan jäseneksi kesken vuotta, toimita tällöin ennakonpidätystietosi itse työttömyyskassalle.

Ennakonpidätys suoritetaan palkkaa varten annetun verokortin mukaisesti, kuitenkin niin, että ennakonpidätysprosentti on vähintään 25 prosenttia.

Jos toimitat työttömyyskassalle verokortin etuutta varten, ennakonpidätys toimitetaan sen tietojen mukaisesti.

Työttömyyskassa toimittaa verottajalle tiedot maksetuista etuuksista ja ennakonpidätyksistä.