Jäsenyys- ja työssäoloehto

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vähintään 26 viikkoa työttömyyskassan jäsenenä olleille ja jäsenyysaikana 26 kalenteriviikon työssäoloehdon täyttäneille.

Jäsenyys- ja työssäoloehtoon on tulossa lakimuutoksen myötä muutoksia vuonna 2024. Lue lisää Lakimuutokset 2024 -sivulta

Työssäoloehto

Päivärahaoikeuden edellytyksenä on, että olet täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, jos olet ollut 26 viikkoa töissä, joissa työaika on ollut vähintään 18 tuntia yhden kalenteriviikon (maanantai-sunnuntai) aikana. Jotta työaikaedellytyksen täyttyminen on todettavissa, täytyy työajan yleensä olla työnantajan valvottavissa (tästä on joitain poikkeuksia, esim. kotityöntekijät). Työstä saadun palkan tulee myöskin olla työehtosopimuksen mukaista, tai jos alalla ei sovelleta työehtosopimusta, tulee palkan olla vähintään 1339 euroa kuukaudessa (vuonna 2024). Työssäoloehtoon voidaan hyväksyä vain vakuutuksenalainen työ, eli työstä tulee olla asianmukaisesti maksettuna vaadittavat sosiaaliturvamaksut ja verot.

Työssäoloehtoon hyväksytään mukaan myös:

 • täysi sairasajan palkka
 • vuosiloma-ajan palkka
 • palkallinen äitiysloma
 • irtisanomisajan palkka

Työssäoloehtoon ei voida lukea mukaan aikaa, jolta sinulle maksetaan alennettua sairasajan palkkaa, eikä osasairauspäivärahan aikana tehtyä osa-aikatyötä.

Tarkastelujakso

Työssäoloehtoa ei tarvitse kerryttää kerralla. Voit kerätä työssäoloehtoosi viikkoja esimerkiksi osa-aika- tai keikkatöillä. Työssäoloehdon tulee kuitenkin täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. 28 kuukauden tarkastelujaksoa lasketaan siitä päivästä taaksepäin, kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon ja alat hakemaan päivärahaa.

28 kuukauden tarkastelujaksoa voivat pidentää:

 • sairaus tai kuntoutus
 • asevelvollisuus
 • lapsen syntymä (äitiys- tai isyyspäiväraha sekä vanhempainraha)
 • alle kolmevuotiaan lapsen hoito  (esimerkiksi kotihoidontuella)
 • vuorotteluvapaa
 • apurahakausi
 • Te-toimiston kanssa sovittu työllistämistä edistävä palvelu

28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta.

Poikkeustilanteet

Poikkeuksia työssäoloehdon kertymiseen tulee esimerkiksi opettajilla, kotityöntekijöillä tai luovilla aloilla, joilla työssäoloehtoon hyväksytään viikkoja, joilla on vähäisempikin määrä työtunteja.

60 vuotta täyttäneillä työssäoloehto voi kertyä työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Palkkatukityö kerryttää viikkoja työssäoloehtoon eri tavalla. Palkkatuetusta työstä, joka on alkanut vuonna 2017 tai sen jälkeen, voidaan lukea työssäoloehtoon 75% työssäoloehdon täyttävistä kalenteriviikoista. Se palkkatukityön aika, jota ei voida lukea työssäoloehtoon, pidentää tarkastelujaksoa. Ikääntyneitä koskevan kunnan työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetty palkkatuettu työ kerryttää työssäoloehtoa täysimääräisesti.

1.7.2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä yrityksen osaomistajan määritelmä muuttui ja nykyisin perheyrityksessä työskentelevää henkilöä, joka ei itse lainkaan omista osuutta kyseisestä yrityksestä, ei katsota enää yrittäjäksi. Tällainen perheyritykseen palkattu perheenjäsen voi lakimuutoksen jälkeen kerryttää työssäoloehtoa palkansaajakassassa.

Perheyrityksessä tehdyssä työssä vaadittava työssäoloehto on 52 viikkoa ja työssäoloehdon täyttymisen tarkastelujakso on 28 kuukautta. Lakimuutos koskee työtä, joka on tehty lakimuutoksen voimaantulon jälkeen. Normaalin palkkatyön 26 viikon ja perheyrityksessä työskentelyn 52 viikon työssäoloehtoviikkoja ei voida laskea yhteen.