Lakimuutokset 2024

Työttömyysturvaan on valmisteilla useita lakimuutoksia. Tältä sivulta löydät tiedot keskeisistä muutoksista. Päivitämme sivua sitä mukaa, kun lakien valmistelu etenee.

lakimuutokset-kuva, jossa keltaisella pohjalla valkoinen puheenjohtajan nuija

Ensimmäiset muutokset ovat astuneet voimaan 1.1.2024, ja niitä aletaan soveltaa asteittain vuoden 2024 aikana.

Huomaathan, että kaikki suunnitellut lakimuutokset eivät ole vielä voimassa. Lakimuutosten sisältö ja toteutumisaikataulut saattavat vielä muuttua. Päivitämme tätä sivua sitä mukaa, kun lakien valmistelu etenee.

Alta löydät tietoa lakimuutoksista siinä järjestyksessä, missä niiden soveltamisen on tarkoitus alkaa.

Lakimuutosten tilanne 16.2.2024

 • Omavastuuajan pidentäminen 1.1.2024

  Työttömyysturvan omavastuuaika pitenee kahdella päivällä. Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alussa asetettavaa jaksoa, jonka ajalle ei makseta ansiopäivärahaa.

  Omavastuuaika on 31.12.2023 saakka viisi päivää, mikä tarkoittaa kokonaan työttömällä henkilöllä viikkoa. 1.1.2024 alkaen omavastuuaika on seitsemän päivää, mikä vastaa noin puoltatoista viikkoa. Jos ensimmäinen omavastuupäivä päästään ottamaan vuoden 2023 puolella, on omavastuuaika 5 päivää.

  Lue lisää omavastuuajasta.

  Lakiesitys hyväksytty eduskunnassa 15.12.2023.

 • Lomakorvauksen jaksotus 1.1.2024

  Lomakorvauksen jaksotus palautetaan 1.1.2024 alkaen ja koskee 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneitä työsuhteita. Jaksotus koskee yli kaksi viikkoa kestäneitä kokoaikaisia työsuhteita. Lomakorvauksen jaksotus tehdään, kun henkilöllä on työsuhteen päättyessä käyttämätöntä lomaa ja tämä pitämätön loma maksetaan lomakorvauksena. Tällöin esimerkiksi kuukauden verran pitämätöntä lomaa vastaava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista kuukaudella.

  Omavastuuaikaa voidaan alkaa laskea vasta lomakorvausjaksotuksen jälkeen, eli jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Vuonna 2023 lomakorvaus ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen. Vain osa-aikatyöstä maksettu lomakorvaus huomioidaan päivärahan sovittelussa.

  Koskeeko lomakorvauksen jaksotus sinua -kaavio (pdf)

  Lue lisää lomakorvauksen jaksottamisesta.

  Lakiesitys hyväksytty eduskunnassa 15.12.2023.

 • Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen 1.1.2024

  Kansaneläkeindeksi jäädytetään määräajaksi 2024-2027. Tämä tarkoittaa, että kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet eivät joitain poikkeuksia lukuun ottamatta nouse kuluttajahintojen nousun myötä.

  Hallituksen esitys hyväksytty eduskunnassa 15.12.2023.

 • Lapsikorotusten poistuminen 1.4.2024

  Työttömyysturvan lapsikorotukset ovat poistuneet 1.4.2024 alkaen. Lapsikorotus poistuu maksusta myös kesken hakujakson, vaikka jakso alkaisi maaliskuussa ja päättyisi huhtikuussa.

  Esimerkki: hakujakso on 18.3.-17.4.2024, lapsikorotusta maksetaan ajalle 18.-31.3.2024. Lapsikorotus poistuu 1.4.2024 alkaen.

  Lapsikorotusten poistuminen koskee sekä ansiopäivärahaa että liikkuvuusavustusta.

  Lakiesitys hyväksytty eduskunnassa 15.12.2023.

 • Suojaosan poistuminen sovitellusta päivärahasta 1.4.2024

  Sovitellun päivärahan suojaosa (300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljässä viikossa) poistuu 1.4.2024 alkaen. Suojaosaa ei huomioida hakujaksoilla, jotka alkavat 1.4.2024 tai sen jälkeen. Suojaosa ei poistu kesken hakujakson (hakujakso on neljä viikkoa tai kuukausi).

  Esimerkki: hakujakso on 25.3.-21.4.2024. Suojaosa huomioidaan koko hakujaksolta, koska hakujakso alkaa ennen 1.4.2024.

  Huomaathan, että osa-aikatyö kannattaa jatkossakin: ansiopäivärahan sovittelussa huomioidaan vain puolet kuukauden tai neljän viikon sovittelujaksolla maksettavasta palkasta (jokaisesta palkkana maksetusta eurosta 50 senttiä vähentää maksettavaa päivärahaa).

  TYJ:n sivuilta löytyvän laskurin avulla voit arvioida päivärahasi osittaisen työskentelyn ajalle suojaosan poiston jälkeen.

  Lakiesitys hyväksytty eduskunnassa 15.12.2023.

 • Vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttaminen 1.8.2024

  Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan. Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että henkilö jää työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän henkilön.  Vuorotteluvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan vuorottelukorvausta.

  Hallituksen esityksen mukaan lakkauttaminen tulee voimaan siten, että vuorotteluvapaan voi aloittaa vielä 31.7.2024. Kyseiseen päivään mennessä vapaan aloittaneilla on oikeus pitää vuorotteluvapaata 180 kalenteripäivän enimmäismäärä. Jotta vuorotteluvapaa katsotaan aloitetuksi 31.7.2024 mennessä, vuorottelusopimus on toimitettava TE-toimistolle ja vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivä tulee olla viimeistään 31.7.2024.

  Lakiesitys hyväksytty eduskunnassa 22.5.2024.

  Lisätietoa vuorotteluvapaasta ja hakuohjeet vuorottelukorvauksen hakemiseen löydät nettisivuiltamme Vuorottelukorvaus-sivulta

 • Ansiopäivärahan tason porrastaminen 2.9.2024

  Ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan. Tämä tarkoittaa, että työttömyysturva laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä 40 etuuspäivän jälkeen ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 170 etuuspäivän jälkeen.

  Kokonaan työttömillä 40 etuuspäivää tarkoittaa noin kaksi kuukautta ja 170 etuuspäivää noin kahdeksan kuukautta. Soviteltua päivärahaa saavilla etuuden määrä laskee myöhemmin kuin kokonaan työttömillä, koska päivärahakauden päivät kertyvät hitaammin.

  Nykyisin työttömyysturvassa ei ole porrastusta ja taso on samansuuruinen koko ansiosidonnaisen enimmäiskeston ajan.

  TYJ:n sivuilta löytyvän laskurin avulla  voit arvioida porrastuksen vaikutuksen päivärahasi määrään.

  Hallituksen esitys odottaa vielä eduskunnan käsittelyä.

 • Palkkatuen vaikutus työssäoloehtoon 1.9.2024

  Ansiopäivärahan työskentelyedellytyksen kertyminen palkkatuetussa työssä on tarkoituksena lopettaa, eli palkkatuella työskentely ei muutoksen jälkeen enää kerryttäisi ansiopäivärahaoikeuteen edellyttävää työssäoloehtoa. Nykyään palkkatuettu työ kerryttää työssäoloehtoa 75 % osuudella.

  Hallituksen esitys odottaa vielä eduskunnan käsittelyä.

 • Ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen 2.9.2024

  Osasta ikään perustuvista poikkeuksista aiotaan luopua:

  • 57 vuotta täyttäneiden työllistämisvelvoite ollaan poistamassa. Koska velvoitetyötä ei enää järjestettäisi, sen perusteella ei voisi kerätä ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä ja velvoitetyöhön perustuva ansiopäivärahan tason suojaus poistuisi.
  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan tason suojaus on poistumassa. Suoja vaikuttaa silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen.
  • 60 vuotta täyttäneiden mahdollisuus täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymistä edistävässä palvelussa on poistumassa. Myös tähän liittyvä ansiopäivän tason suojaus poistuisi.

  58-vuotiaan ansiopäivärahan tason suojaa ei sovellettaisi, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

  Työllistämisvelvoite lakkaa, jos velvoite alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Työssäolovelvoitteeseen liittyviä ansiopäivärahan tason suojia sovellettaisiin niin kauan, kuin työ tai palvelu on järjestetty viimeistään 1.9.2024 alkaneen velvoitteen perusteella.

  Jos työssäoloehto on täyttynyt ns. työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä tai palvelussa ja velvoite on alkanut viimeistään 1.9.2024, ei siihen sovelleta lakimuutosten myötä voimaan tulevaa pidempää työssäoloehtoa.

  Hallituksen esitys odottaa vielä eduskunnan käsittelyä.

 • Työssäoloehdon pidentäminen 1.9.2024

  Ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Työssäoloehto tarkoittaa, että henkilön on työttömyyskassan jäsenyysaikana työskenneltävä tietty määrä viikkoja ennen kuin hän on oikeutettu ansiopäivärahaan. Nykyisin työssäoloehto on 26 viikkoa.

  Lakimuutoksen myötä myös jäsenyysehto nousee 12 kuukauteen.

  Miten työssäoloehdon pidentäminen vaikuttaa sinun tilanteeseesi -kaavio

  Lakiesitys hyväksytty eduskunnassa 15.12.2023.

 • Työssäoloehdon euroistaminen 2.9.2024

  Työttömyysturvan työskentelyedellytys euroistetaan eli muutetaan tuloperusteiseksi. Euroistaminen tarkoittaa, että päivärahaoikeus ei riipu työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä. Riittävää työttömyyttä edeltävä työskentelyä arvioidaan ainoastaan palkan perusteella.

  Tällä hetkellä ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan. Euroistamisen myötä viikkokohtaisesta tuntirajasta luovutaan. Sen sijaan edellytetään, että henkilö on ansainnut kuukaudessa tietyn minimipalkan verran. Kansaneläkeindeksiin sidottu palkkaraja on 930 euroa kuukaudessa (vuonna 2024).

  Lakiesitys hyväksytty eduskunnassa 15.12.2023.