Lakimuutokset 2024

Työttömyysturvaan on valmisteilla useita lakimuutoksia. Tältä sivulta löydät tiedot keskeisistä muutoksista. Päivitämme sivua sitä mukaa, kun lakien valmistelu etenee.

lakimuutokset-kuva, jossa keltaisella pohjalla valkoinen puheenjohtajan nuija

Tämänhetkisen tiedon mukaan ensimmäiset muutokset ovat astumassa voimaan 1.1.2024, ja niitä aletaan soveltaa asteittain vuoden 2024 aikana.

Huomaathan, että suunnitellut lakimuutokset eivät ole vielä voimassa. Lakimuutosten sisältö ja toteutumisaikataulut saattavat vielä muuttua. Päivitämme tätä sivua sitä mukaa, kun lakien valmistelu etenee.

Alta löydät tietoa lakimuutoksista siinä järjestyksessä, missä niiden soveltamisen on tarkoitus alkaa.

Lakimuutosten tilanne 9.10.2023

 • Omavastuuajan pidentäminen 1.1.2024

  Työttömyysturvan omavastuuaikaa aiotaan pidentää kahdella päivällä. Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alussa asetettavaa jaksoa, jonka ajalle ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika on nykyisin viisi päivää, mikä tarkoittaa kokonaan työttömällä henkilöllä viikkoa. Lakimuutoksen jälkeen omavastuuaika olisi seitsemän päivää, mikä vastaa noin puoltatoista viikkoa.

 • Lomakorvausten jaksottaminen 1.1.2024

  Lomakorvausten jaksotus palautetaan. Lomakorvauksen jaksotus tehdään, kun henkilöllä on työsuhteen päättyessä käyttämätöntä lomaa ja tämä pitämätön loma maksetaan lomakorvauksena. Tällöin esimerkiksi kuukauden verran pitämätöntä lomaa vastaava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista kuukaudella.

  Omavastuuaikaa voidaan alkaa laskea vasta lomakorvausjaksotuksen jälkeen, eli jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Tällä hetkellä lomakorvaus ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen. Vain osa-aikatyöstä maksettu lomakorvaus huomioidaan päivärahan sovittelussa.

 • Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen 1.1.2024

  Kansaneläkeindeksi on tarkoituksena jäädyttää. Tämä tarkoittaa, että kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet eivät joitain poikkeuksia lukuun ottamatta nouse kuluttajahintojen nousun myötä.

 • Lapsikorotusten poistuminen 1.4.2024

  Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan. Nykyisin lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta.

 • 300 euron suojaosan poistuminen 1.4.2024

  300 euron suojaosa työtuloille aiotaan poistaa. Nykyisin työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan. Suojaosan poistuttua kaikki hakujaksolla saatu palkka vaikuttaa päivärahan suuruuteen.

 • Vuorotteluvapaajärjestelmän lopettaminen 1.8.2024

  Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoituksena lopettaa. Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että henkilö jää työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän henkilön.  Vuorotteluvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan vuorottelukorvausta.

 • Ansiopäivärahan tason porrastaminen 1.9.2024

  Ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan. Tämä tarkoittaa, että työttömyysturva laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (noin kaksi kuukautta) ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon jälkeen (noin kahdeksan kuukautta).

  Nykyisin työttömyysturvassa ei ole porrastusta ja taso on samansuuruinen koko ansiosidonnaisen enimmäiskeston ajan.

 • Palkkatuen vaikutus työssäoloehtoon 1.9.2024

  Ansiopäivärahan työskentelyedellytyksen kertyminen palkkatuetussa työssä on tarkoituksena lopettaa, eli palkkatuella työskentely ei muutoksen jälkeen enää kerryttäisi ansiopäivärahaoikeuteen edellyttävää työssäoloehtoa. Nykyään palkkatuettu työ kerryttää työssäoloehtoa 75 % osuudella.

 • Ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen 1.9.2024

  Ikään perustuvista poikkeuksista aiotaan luopua. Ikä vaikuttaa moneen työttömyysturvan osa-alueeseen:

  • 57 vuotta täyttäneet voivat päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan.
  • 58 vuotta täyttäneet voivat tietyissä tilanteissa saada ansiosidonnaista 500 päivältä 400 päivän sijaan.
  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Suoja vaikuttaa silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen.
  • 60 vuotta täyttäneet voivat täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymissä edistävässä palvelussa.

  Lisäksi työttömyysturvalaissa säädetään 55 vuotta täyttäneiden muutosturvasta. Huom. hallitus ei ole tiedottanut tarkemmin, koskeeko kirjaus kaikkia ikäsidonnaisia poikkeuksia.

 • Työssäoloehdon pidentäminen 1.9.2024

  Ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Työssäoloehto tarkoittaa, että henkilön on työttömyyskassan jäsenyysaikana työskenneltävä tietty määrä viikkoja ennen kuin hän on oikeutettu ansiopäivärahaan. Nykyisin työssäoloehto on 26 viikkoa.

 • Työssäoloehdon euroistaminen 2.9.2024

  Työttömyysturvan työskentelyedellytys aiotaan euroistaa eli muuttaa tuloperusteiseksi. Euroistaminen tarkoittaa, että päivärahaoikeus ei riippuisi työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä. Riittävää työttömyyttä edeltävä työskentelyä arvioitaisiin ainoastaan palkan perusteella.

  Tällä hetkellä ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan. Euroistamisen myötä viikkokohtaisesta tuntirajasta luovuttaisiin. Sen sijaan edellytettäisiin, että henkilö on ansainnut kuukaudessa tietyn minimipalkan verran. Hallituksen esityksen luonnoksessa minimipalkka oli noin 930 euroa.