Lomautus ja työnteon keskeytys

Lomautus tarkoittaa sitä, että työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy muutoin voimassa. Tähän sisältyy myös tietyt lomautukseen rinnastettavat työnteon ja palkanmaksun keskeytykset.

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa yksipuolisesti lomauttaa työntekijän kahdella perusteella:

 • työnantajana voi lomauttaa työntekijän työn tilapäisen vähentymisen perusteella, jolloin lomautus voi kestää enintään 90 päivää.
 • työnantaja voi lomauttaa työntekijän taloudellisilla ja/tai tuotannollisilla perusteilla. Silloin lomautus edellyttää työn vähenemistä olennaisesti ja pysyvästi. Tässä tapauksessa lomautus voi olla voimassa toistaiseksi.

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy, alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Jos lomautus kestää yli 200 kalenteripäivää, sinulla on oikeus irtisanoa työsopimuksesi päättymään heti ja olet oikeutettu saamaan korvauksena irtisanomisajan palkan työnantajan irtisanomisajan mukaan.

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain silloin, jos määräaikainen työntekijä on vakituisen työntekijän sijainen ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Lomautukseen rinnastettava syy

Tavallisesti työttömyysturvaan oikeuttavan lomautuksen perusteena on työsopimuslain mukainen tuotannollinen tai taloudellinen syy. Ansiopäivärahaan voi olla myös oikeus lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella. Tällaisia syitä ovat:

 • työnteko ja palkanmaksu keskeytetään työsopimuksessa olevan ehdon vuoksi. Koskee erityisesti niitä koulunkäyntiavustajia, joiden työsopimuksessa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeytyksestä koulujen loma-aikoina.
 • työnteko estyy työntekijästä tai työnantajasta riippumattomasta syystä esimerkiksi työpaikkaa kohdanneen tulipalon tai poikkeuksellisen luonnontapahtuman vuoksi
 • virkamies tietyissä tilanteissa pidätetään viralta
 • perhepäivähoitajalla ei ole lapsia hoidettavana hänestä itsestään riippumattomasta syystä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa

Päivärahaa maksetaan  lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta samoin perustein kuin lomautetuille.

Kokoaikainen lomautus

Kun lomautuksesi toteutetaan siten, että olet kokonaan työttömänä yhdenjaksoisesti vähintään kokonaisen kalenteriviikon (maanantai – sunnuntai), on kyseessä kokoaikainen lomautus.

Maanantaista perjantaihin kestävä lomautus on myös kokoaikainen, jos

 • alallasi ei tehdä töitä viikonloppuisin
 • työnantajasi ei maksa viikonloppujen ajalta palkkaa ja
 • olet viikonlopunkin työtön

Kokoaikainen lomautus ei ole kyseessä esimerkiksi silloin kun sinut lomautetaan keskiviikosta seuraavan viikon tiistaihin asti, vaikka kesto on yhteensä viikon. Kyse on tällöin kahdesta lyhennetystä työviikosta.

Tarkemmat hakuohjeet kokoaikaisesti lomautetulle löydät ohjepankista

Lomautus lyhennetylle työviikolle

Jos työaikaasi lyhennetään yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä kalenteriviikossa ja palkkaasi vähennetään vastaavasti, voit saada täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäivien ajalta.

Työaikasi ei saa kuitenkaan ylittää kalenteriviikon aikana 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jos työaikasi ylittää 80 prosenttia, ei sinulla ole oikeutta päivärahaan kyseiseltä kalenteriviikolta.

 • Esimerkki työpäivien vaikutuksesta

  Kalenteriviikon aikana on kolme lomautuspäivää ja neljä työpäivää (esim. vuorotyöntekijät).

  Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain yhdeltä päivältä, vaikka palkkaa olisi vähennetty kolmelta päivältä viikon aikana. Tämä johtuu siitä, että työttömyyspäivien ja työ-, korvaus- ja omavastuupäivien lukumäärä voi kalenteriviikon aikana olla enintään viisi.

Jos sinulla on lyhennetyn työviikon lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana. Tällöin huomioidaan työnantajalta saatu palkkatulo sekä yritystoiminnasta saatu tulo, ja ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna enintään viideltä päivältä niiltä kalenteriviikoilta, jolloin jäsenellä on lyhennetty työviikko.

Tarkemmat hakuohjeet lyhennetylle työviikolle lomautetulle löydät ohjepankista

Lomautus lyhennetylle työpäivälle

Mikäli lomautus toteutetaan lyhentämällä työpäivää, maksetaan lomautuksen ajalta soviteltua päivärahaa. Edellytyksenä tässäkin on, että lomautetun työaika kalenteriviikossa on enintään 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Sinua koskevat samat sovitellun päivärahan saamisen edellytykset kuin työttömiäkin, mutta työaikaa tarkastellaan sovittelutilanteessa kalenteriviikoittain.

Tarkemmat hakuohjeet lyhennetylle työpäivälle lomautetulle löydät ohjepankista