Muiden etuuksien ja korvauksien vaikutus

Jos saat muita sosiaalietuuksia, niillä voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista ja korvauksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta päivärahaan.

 • Estävät etuudet ja korvaukset
  • työnantajan maksama irtisanomisajan palkka tai sitä vastaava korvaus
  • työnantajan maksama kokoaikatyöhön perustuva vuosiloma-ajan palkka
  • yli kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä maksettu lomakorvaus, joka jaksotetaan
  • työnantajan ja työntekijän välillä sovittu taloudellinen etuus joka maksetaan työsuhteen päättyessä (esim. kultainen kädenpuristus)
  • peruspäiväraha tai työmarkkinatuki
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
  • erityishoito- ja erityisäitiysraha
  • kuntoutusraha tai sitä vastaava ansiomenetyskorvaus
  • työttömyyseläke
  • työkyvyttömyyseläke
  • täysi vanhuuseläke
  • varhennettu vanhuuseläke
  • yksilöllinen varhaiseläke
  • sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha tai osasairauspäiväraha
  • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha
  • liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
  • luopumistuki
  • sukupolvenvaihdoseläke
  • koulutustuki
 • Vähentävät etuudet
  • työeläke- tai liikennevakuutuslain mukainen osatyökyvyttömyyseläke
  • osa-aikaeläke
  • toisesta maasta saatu työkyvyttömyyseläke
  • takuueläke
  • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
  • alle 65-vuotiaalle myönnetty vanhuuseläke, joka ei perustu täysiin työvuosiin sekä valtion eläkelain (1295/2996) 8 §:n 1 momentin mukainen vanhuuseläke, jota maksetaan normaalia alhaisemman eläkeiän perusteella
  • työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke
  • opintotuki (kts. alla ”Lisätietoa”)
  • joustava hoitoraha
  • kotihoidon tuki, myös puolisolle myönnetty
   • kotihoidontuki on perhekohtainen etuus, vähennetään työssä olevalle puolisolle myönnetty kotihoidontuki työttömän puolison ansiopäivärahasta. Mikäli molemmat puolisot ovat työttömiä, tuki vähennetään vain siltä, jolle se maksetaan. Kuntakohtaisia lisiä ei vähennetä.
  • tartuntatautipäiväraha
 • Vaikuttamattomat etuudet
  • asumistuki
  • lapsilisä
  • toimeentulotuki (kts. alla ”Lisätietoa”)
  • osittainen varhennettu vanhuuseläke
  • perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
  • vammaistuki
  • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
  • tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha, elinkoron peruskorkoa vastaava osa
  • äitiysavustus
  • adoptiotuki
  • omais- ja perhehoitajan palkkio, jos hoitoa ei tehdä ansaintatarkoituksessa

Listat eivät ole tyhjentäviä. Vähennetyssä ansiopäivärahassa on otettu huomioon hakijalle maksetut sosiaalietuudet. Etuuden määrä jaetaan luvulla 21,5 jolloin saadaan päivärahasta vähennettävä etuuden määrä päiväkohtaisesti. Jokainen vähennettynä maksettu etuuspäivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä.

Lisätietoa

 • Toimeentulotuki

  Työttömyysturvalain mukaan toimeentulotukea ei vähennetä päivärahasta.

  Kela voi kuitenkin toimeentulotuesta annetun lain perusteella periä ansiopäivärahan siltä ajalta, jolta on maksettu toimeentulotukea ennakkona tulossa olevaa päivärahaa vastaan.

  Vaikka toimeentulotukea ei siis vähennetä päivärahasta, voidaan päivärahasta kuitenkin kuitata ennakkona myönnetty toimeentulotuki.

 • Opintotuki

  Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta päivärahaan työvoimapoliittisista syistä, jotka tutkii TE-toimisto. Joissakin tilanteissa päätoimiselle opiskelijalle voidaan myöntää opintotukea myös ajalta jolloin olisi vielä oikeutettu saamaa ansiopäivärahaa ja tämän takia sen huomioimisessa on poikkeus.

  Opintotuki myönnetään kuukautta kohti ja esimerkiksi tilanteissa, jos valmistut tai keskeytät opinnot kuukauden 18. päivä tai sen jälkeen, opintotuki myönnetään koko kuukaudelle. Jos saat samalta ajalta opintotukea ja työttömyyspäivärahaa eikä Kela ole perinyt tältä ajalta maksettua opintotukea, joutuu työttömyyskassa vähentämään opintotuen samalta ajalta päivärahasta.