Muutosturva

Muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille muodostuu kerralla maksettavasta yhden kuukauden palkkaa vastaavasta muutosturvarahasta ja arvoltaan kahden kuukauden palkkaa vastaavasta muutosturvakoulutuksesta sekä pidennetystä työllistymisvapaasta.

Uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille on otettu käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen:

 • muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa
 • muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta, ja arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa
 • työllistymisvapaa kestää 5 päivää tavallista pidempään

Muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö on:

 • irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä (määräaikaisuuden päättyminen ei täytä ehtoa) 1.1.2023 tai sen jälkeen.
 • täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä
 • ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta
 • 60 päivän kuluessa irtisanomisesta ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

Muutosturvaan on myös oikeus

 • määräaikaisesta työsuhteesta irtisanotulla henkilöllä, mikäli työsuhde on ollut irtisanottavissa tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla.
 • osa-aikatyöstä irtisanotulla henkilöllä.

Muutosturvaan ei ole oikeutta,

 • jos palvelussuhde päättyy työnantajan ja työntekijän välisen sopimuksen johdosta (ns. kultainen kädenpuristus),
 • työntekijä irtisanoutuu itse tai
 • palvelussuhde päättyy työnantajan konkurssin, yrityssaneerauksen tai kuoleman perusteella tai muutoin toteutettavan päättösopimuksen perusteella

Alueellinen TE-toimisto tutkii täyttääkö henkilö muutosturvarahan saamisen ehdot ja antaa asiasta sitovan lausunnon työttömyyskassalle.

Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä työttömyyttä. Muutosturvaraha voidaan maksaa, vaikka henkilö aloittaisi uuden työn toisella työnantajalle heti irtisanomisajan päätyttyä.

Muutosturvarahan määrä

Muutosturvaraha maksetaan kerran ja sitä on haettava erikseen. Muutosturvarahan määrä lasketaan tulorekisteritietojen perusteella irtisanomispäivää edeltävien täyden 12 kalenterikuukauden aikana maksetuista vakuutuksenalaisista palkoista.

Muutosturvaraha ei ole työttömyysetuutta vaan erillinen korvaus. Sen maksaminen ei estä ansiopäivärahan maksamista tai vähennä sen määrää.

Muutosturvarahan ennakonpidätys

Muutosturvaraha on veronalaista tuloa. Suosittelemme toimittamaan kassaan etuutta varten haetun muutosverokortin, koska jos muutosturvarahan verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään lisäprosentin mukaan.

Hakeminen

Hakuohjeet löydät ohjepankista.

Muutosturvakoulutus

Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. TE-toimisto tai ELY-keskus vastaa koulutuksen hankkimisesta.

Koulutuksen enimmäiskesto on 6 kuukautta. Muutosturvakoulutuksen arvo voi olla enintään yhtä suuri kuin irtisanotun henkilön 2 kuukauden palkkaa vastaava summa. Muutosturvakoulutus ei estä työttömyysetuuden saamista.

Työllistymisvapaa

55 vuotta täyttäneillä henkilöillä on erityinen oikeus työllistymisvapaaseen, kun he ovat oikeutettuja muutosturvarahaan ja -koulutukseen. Näiden henkilöiden työllistymisvapaa pitenee 5 päivää.