Soviteltu päiväraha

Soviteltuun päivärahaan on oikeus, jos olet osa-aikatyössä, jossa työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Myös keikkatyötä tekevillä on oikeus soviteltuun päivärahaan, jos kokoaikainen keikkatyö kestää enintään kaksi viikkoa. Soviteltua päivärahaa on mahdollista saada, jos olet lomautettuna tai tietyissä tapauksissä myös, jos sinulla on yritystoimintaa.

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa eli jokaiselta arkipäivältä. Koska päivärahaa maksetaan soviteltuna, maksettujen päivien laskurisi kuluu hitaammin, kuin jos sinulle maksettaisiin täyttä päivärahaa.

Tarkempaa tietoa sovitellun päiväraha hakemisesta, hakujaksoista ja tarvittavista liitteistä löydät ohjepankista.

Työaikaraja ja työtunnit

Sovitellun päivärahan maksamisen edellytyksenä on, että työaikasi on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Hakujaksosi on neljä viikkoa tai kalenterikuukausi, riippuen siitä, mitkä ovat palkkajaksosi. Sovittelujakson työaika huomioidaan sen mukaan miten monelta tunnilta sinulle maksetaan sovittelujakson aikana palkkaa. Työaika tulee siis huomioitavaksi vasta silloin kun palkka maksetaan. Työaikavertailussa kuukauteen katsotaan sisältyvän aina 21,5 arkipäivää.

Jos työaikasi (maksettujen tuntien määrä) ylittää sovittelujaksolla 80 % alan enimmäistyöajasta, päivärahaa ei makseta kyseessä olevalta sovittelujaksolta. 

Soviteltua päivärahaa maksettaessa työnantajan pitää pystyä seuraamaan työaikaa.

Työtulosi vaikutus päivärahaan

Suojaosa, joka ei vaikuta päivärahan määrään, on 300 euroa kuukauden sovittelujaksolla ja 279 euroa neljän viikon sovittelujaksolla. Jos työtulo on enintään suojaosan suuruinen, päivärahan määrä ei pienene kyseessä olevalla maksujaksolla. Työstä saatu tulo pitää kuitenkin aina ilmoittaa kassalle ja työtunnit merkitä hakemukseen. Suojaosan jälkeen puolet maksetusta ennakonpidätyksenalaisesta palkasta vaikuttaa vähentävästi päivärahaasi.

Huom. väliaikainen lakimuutos. Hakujaksoilla, jotka alkavat 1.6.-31.12.2020 välisenä aikana, sovitellun päivärahan suojaosa on 500 euroa kuukauden sovittelujaksolla ja 465 euroa neljän viikon sovittelujaksolla.

Sovitellun päivärahan määrällä on päivärahan perusteena olevaan palkkaan sidottu enimmäismäärä. Se saadaan, kun päivärahan perusteena olevasta palkasta vähennetään sovittelujakson aikainen tulo. Enimmäismäärää laskettaessa palkkatulosta ei vähennetä suojaosaa. Jos kuitenkin työtulot jäävät alle suojaosan, päiväraha ei pienene enimmäisrajan vuoksi.

Sovitellun päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan niin suuri kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

Mitä tuloja sovitellaan?

Sovittelussa tulona otetaan huomioon mm. osa-aikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset kuten esimerkiksi iltalisä, ylityökorvaus, varallaolo- ja päivystyskorvaus ja verollinen luontois- tai henkilökuntaetu.

Osa-aikatyöhön tai enintään kaksi viikkoa kestäneeseen kokoaikatyöhön perustuva lomakorvaus otetaan huomioon maksamisajankohdan tulona. Myös osa-aikatyöhön perustuva lomaraha otetaan huomioon sen maksamisajankohdan mukaan riippumatta milloin se on ansaittu.  Silloin, kun vuosilomaoikeus perustuu osa-aikatyöhön, tulee vuosiloma-ajan palkka myös ottaa huomioon sovitteltavana tulona.

Sovittelussa otetaan huomioon työsuhteessa, yritystoiminnassa tai omassa työssä tehtyyn työhön perustuva tulo.

Tarkempi listaus sovittelussa huomioitavista tuloista löytyy Valtioneuvoston asetuksesta työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta.

Normaalia lyhyempi maksettava jakso

Soviteltua päivärahaa maksettaessa voi tulla tilanteita, joiden aikana sinulla ei ole oikeutta päivärahaan osalta hakujaksoa. Esimerkiksi hakujaksolle osuva sairauspäivärahakausi aiheuttaa normaalia lyhyemmän maksettavan jakson.

Lisäksi voi olla tilanteita, joissa hakujakson aikana saat:

 • kuntoutustukea tai -rahaa
 • äitiys- tai isyyspäivärahaa
 • vanhempainrahaa

Näiden tilanteiden ajalta sinulle maksetaan päivärahaa ainoastaan osalta hakemusta, jonka takia työttömyyskassa tekee maksettavalle ajalle erityisen sovittelujakson ja muuntaa tulon laskennalliseksi kuukausituloksi (huom. poikkeus ajalla 11.5-31.12.2020).

Työttömyysturvalakiin väliaikaisesti korona-ajan johdosta tehdyn muutoksen vuoksi 11.5.2020 tai sen jälkeen alkavien hakujaksojen osalta sovittelussa käytettävä sovittelujakso ei voi enää olla tavanomaista lyhempi vaan se on aina joko neljän viikon tai kuukauden mittainen. Näin ollen vaikka henkilö hakisi päivärahaa lyhemmältä jaksolta kuin esim. kuukausi niin hakujaksolla vaikuttavana soviteltavana tulona tulee kuitenkin huomioida kokonaisen kuukauden tai neljän viikon sovittelujakson aikana maksetut tulot riippuen henkilön palkanmaksurytmistä.

Hakujakso = ajankohta jolta päivärahaa haetaan. On tavallisesti neljä viikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi. Työttömyyden alkaessa tai päättyessä voi olla tavanomaista lyhempi.

Sovittelujakso = ajankohta jonka aikana maksettu soviteltava palkkatulo vaikuttaa samalle ajalle kohdistuvan hakujakson päivärahan määrään. Sovittelujakso on 11.5.–31.12.2020 välisenä aikana alkavien hakujaksojen osalta aina neljän viikon tai kuukauden mittainen riippumatta hakujakson pituudesta. Ennen 11.5.2020 alkavien hakujaksojen osalta sovittelujakso voi olla tavanomaista lyhyempi nk. erityinen sovittelujakso.

Erityinen sovittelujakso

Huom. väliaikainen lakimuutos ajalla 11.5.-31.12.2020, jolloin erityistä sovittelujaksoa ei muodosteta.

Erityisellä sovittelujaksolla työtulosi muunnetaan laskennallisesti vastaamaan koko kuukauden tuloa, vaikka siitä vaikuttaakin ainoastaan tulo hakujaksosi ajalta.

Työtulosi muunnetaan laskennallisesti kuukaudelle seuraavasti: Sovittelujakson aikana maksetut soviteltavat tulot jaetaan sovittelujaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä, josta saadaan päiväpalkka. Sovittelujakson päiväpalkka kerrotaan luvulla 21,5  josta tulee laskennallinen työtulo.  Tasasuuruisena kuukauden kaikille päiville kohdistuvien tuloerien (esimerkiksi lomaraha, lomakorvaus tai verotustietojen mukaan soviteltava yritystulo) osalta ei tehdä laskennallista muuntoa. Laskennallista työtuloa käytettäessä tuloista huomioitava suojaosa on sama kuin kuukauden sovittelussa.

Esimerkkejä soviteltuun päivärahaan liittyen

 • Esimerkki työaikarajasta

  Alalla sovellettava enimmäistyöaika on 40 tuntia viikossa, eli 8 tuntia päivässä. Hakujakso on kalenterikuukausi, joten työaikatarkastelussa kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 arkipäivää. Enimmäistyöaika hakujaksolla on 21,5 päivää x 8 tuntia = 172,00 tuntia. Enimmäistyöajasta, eli 172 tunnista 80% työaikaraja on 137,60 tuntia. Jos työaika (eli sovittelujakson aikana maksettujen työtuntien määrä) ylittää 137,60 tuntia, ei päivärahaan ole oikeutta siltä sovittelujaksolta.

 • Esimerkki palkkatulon vaikutuksesta päivärahaan
  Päivärahasi kokonaan työttömänä on 50 euroa. Saat palkkaa 700 euroa ja hakujaksosi on kalenterikuukausi. 700 eurosta vähennetään suojaosa 300 euroa, jonka jälkeen jää 400 euroa, josta puolet, eli 200 euroa vaikuttaa vähentävästi päivärahaasi. Hakujaksolla on maksettavia päiviä 21, joten 200 euroa jaetaan 21 päivällä, jolloin palkka vähentää päivärahaasi 9,52 euroa päivässä. 50 euron päiväraha – 9,52 euroa = 40,48 euroa jää maksettavaa päivää kohden. Huom. suojaosan väliaikainen muutos 1.6.-31.12.2020 välillä alkavien hakujaksojen osalta.
 • Esimerkki enimmäismaksuajan kulumisesta
  Päivärahasi on kokonaan työttömänä 50 euroa. Saat soviteltua päivärahaa 400 euroa kuukaudessa. 400 euroa jaetaan 50 eurolla, jolloin 8 päivää kuluttaa päivärahan enimmäisajan laskuriasi.
 • Esimerkki normaalia lyhyempi maksujakso

  Haet päivärahaa kalenterikuukausittain ja olet osan kuukaudesta sairaslomalla. Saat sairausloman ajalle Kelan maksamaa sairauspäivärahaa 10 arkipäivältä. Sairauspäivärahapäiviltä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Koska ansiopäivärahaa ei voitu maksaa koko täyden kuukauden ajalta, on kyseessä normaalia lyhyempi, eli erityinen sovittelujakso. Maksettavien ajanjaksojen aikana maksetut työtulot huomioidaan erityisen sovittelujakson ajalle käyttäen laskennallista työtuloa.

  Huom. lakimuutos 11.5.-31.12.2020 ajalla. Silloin kun ansiopäivärahaa ei voida maksaa koko kuukaudelta, ei tuloista muodosteta laskennallista työtuloa erityiselle sovittelujaksolle vaan päivärahan sovittelussa huomioidaan tavanomaisen sovittelujakson (kuukausi tai neljä viikkoa) aikana todellisuudessa maksetut työtulot niiden palkanmaksupäivän mukaan. Tulo huomioidaan siitä huolimatta, että se mahdollisesti maksetaan sellaisena päivänä jolloin ei ole sairauspäivärahan johdosta ole oikeutettu ansiopäivärahaan.

 • Esimerkki laskennallinen työtulo
  Olet saamassa päivärahaa normaalia lyhyemmältä maksujaksolta, joka on pituudeltaan 12 päivää. Maksettavan päivärahajakson ajalle osuvana palkanmaksupäivänä on maksettu soviteltavaa työtuloa 200 euroa. Työtulo jaetaan maksettavien päivien määrällä, eli 12 päivällä, jolloin päiväpalkaksi tulee 16,67 euroa. Päiväpalkka 16,67 euroa kerrotaan luvulla 21,5 jolloin saadaan laskennalliseksi työtuloksi 358,41 euroa. Näin tulo on muunnettu laskennallisesti kuukausitasolle ja maksettavan 12 päivän pituisen päivärahajakson ajalle huomioidaan soviteltavana työtulona siis 358,41 euroa. Huom. ei käytetä ajalla 11.5.-31.12.2020 alkavien hakujaksojen osalta.

Soviteltu päiväraha yritystoiminnan ajalta

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa tietyin edellytyksin myös yritystoiminnan ajalta. Yritystuloja soviteltaessa huomioidaan samat suojaosat kuin palkkatulojen sovittelussa. Yritystoiminnastakin voi siis  tienata suojaosan verran, ilman että tulot vielä vaikuttavat päivärahaa vähentävästi.

Yritystoiminnan työajalle ei ole samanlaista enimmäisaikarajaa kuin palkkatyössä, mutta yritystoiminnan kesto, sekä sen pää- tai sivutoimisuus vaikuttavat päivärahaoikeuteen.  Lue lisää yritystoiminnan vaikutuksista täältä.

Yritystoiminnaksi katsotaan myös laskutusosuuskuntien kautta tehty työ, jossa olet itse hankkinut toimeksiannon ja laskutat sen osuuskunnan kautta.