Soviteltu päiväraha

Soviteltuun päivärahaan on oikeus, jos olet osa-aikatyössä, jossa työaika on enintään 80% alan enimmäistyöajasta. Myös keikkatyötä tekevillä on oikeus soviteltuun päivärahaan, jos kokoaikainen keikkatyö kestää enintään kaksi viikkoa. Soviteltua päivärahaa on mahdollista saada, jos olet lomautettuna tai tietyissä tapauksissä myös jos sinulla on yritystoimintaa.

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa eli jokaiselta arkipäivältä. Koska päivärahaa maksetaan alennettuna, maksettujen päivien laskurisi kuluu hitaammin, kuin jos sinulle maksettaisiin täyttä päivärahaa.

Tarkempaa tietoa sovitellun päiväraha hakemisesta, hakujaksoista ja tarvittavista liitteistä löydät ohjepankista.

Työaikaraja

Sovitellun päivärahan maksamisen edellytyksenä on, että työaikasi hakujaksolla on enintään 80% alan enimmäistyöajasta. Hakujaksosi on neljä viikkoa tai kalenterikuukausi, riippuen siitä, mitkä ovat palkkajaksosi.

Jos työaikasi ylittää hakujaksolla 80% alan enimmäistyöajasta, päivärahaa ei makseta kyseessä olevalta kuukaudelta. 

Soviteltua päivärahaa maksettaessa työnantajan pitää pystyä seuraamaan työaikaa.

Työtulosi vaikutus päivärahaan

Suojaosa, joka ei vaikuta päivärahan määrään on 300 euroa kuukauden hakujaksolla ja 279 euroa neljän viikon hakujaksolla. Jos työtulo on enintään suojaosan suuruinen, päivärahan määrä ei pienene kyseessä olevalla hakujaksolla. Työstä saatu tulo pitää kuitenkin aina ilmoittaa kassalle ja työtunnit merkitä hakemukseen.

Suojaosan jälkeen puolet maksetusta ennakonpidätyksenalaisesta palkasta vaikuttaa vähentävästi päivärahaasi.

Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan niin suuri, kuin päivärahan perusteena oleva palkka. 

Normaalia lyhyempi maksettava jakso

Soviteltua päivärahaa maksettaessa voi tulla tilanteita, joiden aikana sinulla ei ole oikeutta päivärahaan osalta hakujaksoa. Esimerkiksi omavastuuaika aiheuttaa normaalia lyhyemmän maksettavan jakson.

Lisäksi voi olla tilanteita, joissa hakujakson aikana saat:

 • sairauspäivärahaa
 • kuntoutustukea tai -rahaa
 • äitiys- tai isyyspäivärahaa
 • vanhempainrahaa

Näiden tilanteiden ajalta sinulle maksetaan päivärahaa ainoastaan osalta hakemusta, jonka takia työttömyyskassa tekee maksettavalle ajalle erityisen sovittelujakson.

Erityisellä sovittelujaksolla työtulosi muunnetaan laskennallisesti vastaamaan koko kuukauden tuloa, vaikka siitä vaikuttaakin ainoastaan tulo hakujaksosi ajalta.

Työtulosi muunnetaan laskennallisesti kuukaudelle seuraavasti: Sovittelujakson aikana tehdystä työstä ansaittu tulo jaetaan sovittelujaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä, josta saadaan päiväpalkka. Sovittelujakson päiväpalkka kerrotaan luvulla 21,5  josta tulee laskennallinen työtulo.  Tasasuuruisena kuukauden kaikille päiville kohdistuvien tuloerien (esimerkiksi lomaraha, lomakorvaus tai verotustietojen mukaan soviteltava yritystulo) osalta ei tehdä laskennallista muuntoa.

 • Esimerkki työaikarajasta
  Alalla sovellettava enimmäistyöaika on 38 tuntia ja 45 minuuttia viikossa, eli 7 tuntia 45 minuuttia päivässä. Hakujakso on kalenterikuukausi, jonka aikana maksettavia päiviä on 21, jolloin enimmäistyöaika hakujaksolla on 21 päivää x 7 tuntia 45 minuuttia = 162 tuntia 45 minuuttia. Enimmäistyöajasta 162 tuntia 45 minuuttia 80% on 130 tuntia 33 minuuttia. Jos työaikasi ylittää tämän rajan, päivärahaa ei jää maksettavaksi tältä hakujaksolta.

 • Esimerkki palkkatulon vaikutuksesta päivärahaan
  Päivärahasi kokonaan työttömänä on 50 euroa. Saat palkkaa 700 euroa ja hakujaksosi on kalenterikuukausi. 700 eurosta vähennetään suojaosa 300 euroa, jonka jälkeen jää 400 euroa, josta puolet, eli 200 euroa vaikuttaa vähentävästi päivärahaasi. Hakujaksolla on maksettavia päiviä 21, joten 200 euroa jaetaan 21 päivällä, jolloin palkka vähentää päivärahaasi 9,52 euroa päivässä. 50 euron päiväraha – 9,52 euroa = 40,48 euroa jää maksettavaa päivää kohden.
 • Esimerkki enimmäismaksuajan kulumisesta
  Päivärahasi on kokonaan työttömänä 50 euroa. Saat soviteltua päivärahaa 400 euroa kuukaudessa. 400 euroa jaetaan 50 eurolla, jolloin 8 päivää kuluttaa päivärahan enimmäisajan laskuriasi.
 • Esimerkki normaalia lyhyempi maksujakso
  Haet päivärahaa kalenterikuukausittain ja työssäoloehtosi on täyttynyt edellisen hakemuksen aikana. Sinulta otetaan omavastuuaika, joka saadaan kerättyä tämän hetkisen hakemuksen ajalta ja lopun hakemuksen ajalta sinulle voidaan maksaa päivärahaa. Tämä on erityinen sovittelujakso, koska hakemuksen alusta ei voitu maksaa päivärahaa omavastuuajan takia.
 • Esimerkki laskennallinen työtulo
  Olet saanut palkkaa normaalia lyhyemmän maksujakson ajalta yhteensä 200 euroa. Normaalia lyhyempi päivärahan maksujakson pituus on 12 päivää. Työtulosi 200 euroa jaetaan 12 päivällä, jolloin päiväpalkaksi tulee 16,67 euroa. Päiväpalkka 16,67 euroa kerrotaan luvulla 21,5 jolloin saadaan laskennalliseksi työtuloksi 358,40 euroa. Nyt tulo on muutettu kuukaudelle. Sinulle maksetaan vai osa kuukaudesta, joten tämä tulo vaikuttaa vähentävästi ainoastaan niiltä osin päivärahaasi.

Soviteltu päiväraha yritystoiminnan ajalta

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa tietyin edellytyksin myös yritystoiminnan ajalta. Yritystuloja soviteltaessa huomioidaan samat suojaosat kuin palkkatulojen sovittelussa (300 euroa kuukaudessa / 279 euroa neljän viikon jaksolla). Yritystoiminnastakin voi siis  tienata suojaosan verran, ilman että tulot vielä vaikuttavat päivärahaa vähentävästi.

Yritystoiminnan työajalle ei ole samanlaista enimmäisaikarajaa kuin palkkatyössä, mutta yritystoiminnan kesto, sekä sen pää- tai sivutoimisuus vaikuttavat päivärahaoikeuteen.  Lue lisää yritystoiminnan vaikutuksista täältä.

Yritystoiminnaksi katsotaan myös laskutusosuuskuntien kautta tehty työ, jossa olet itse hankkinut toimeksiannon ja laskutat sen osuuskunnan kautta.