Mitä tuloja sovitellaan?

Sovittelussa tulona otetaan huomioon mm. osa-aikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset kuten esimerkiksi iltalisä, ylityökorvaus, varallaolo- ja päivystyskorvaus ja verollinen luontois- tai henkilökuntaetu.

Työttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä silloin, kun henkilön työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Osa-aikatyön ajalta voidaan maksaa soviteltua päivärahaa.

Osa-aikatyöhön tai enintään kaksi viikkoa kestäneeseen kokoaikatyöhön perustuva lomakorvaus otetaan huomioon maksamisajankohdan tulona. Myös osa-aikatyöhön perustuva lomaraha otetaan huomioon sen maksamisajankohdan mukaan riippumatta milloin se on ansaittu. Lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa, kun ne maksetaan, vaikka olisit silloin kokonaan työtön tai lomautettu ja vaikka lomat olisivat kertyneet ajalta, jolloin et ole ollut työnhakijana. Silloin, kun vuosilomaoikeus perustuu osa-aikatyöhön, tulee vuosiloma-ajan palkka myös ottaa huomioon soviteltavana tulona.

Sovittelussa otetaan huomioon työsuhteessa, yritystoiminnassa tai omassa työssä tehtyyn työhön perustuva tulo.

Sovittelussa otetaan huomioon mm. seuraavat työn perusteella saadut tulot:

 • osa-aikatyöhön perustuva vuosiloma-ajan palkka, irtisanomisajan palkka ja muu työstä maksettava peruspalkka; iltatyölisä, vuorotyölisä, henkilö- ja tehtäväkohtainen lisä, olosuhdelisä, lauantai- ja sunnuntaityölisä, yötyökorotus, ylityökorvaus, urakkapohja ja arkipyhäkorvaus ja muut vastaavat palkanlisät ja -korvaukset sekä varallaolo- ja päivystyskorvaus
 • osa-aikatyöhön perustuva lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantiemi
 • verollinen luontois- tai henkilökuntaetuus
 • verollinen kustannusten korvaus
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin, kuin se on verollinen
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio
 • palkkaturvana maksettava palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana ansiopäivärahan perusteena huomioon otettavaa ansiotuloa
 • palveluraha
 • yritystoiminnasta saatava ansiotulo, lukuunottamatta metsätalouden puhdasta tuloa
 • työaikapankista nostettu rahakorvaus
 • osinkotulojen ja peitellyn osingon ansiotulo-osa
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo

Sovittelussa huomioonotettavaa tuloa eivät ole mm.:

 • kokoaikatyön palkka
 • kokoaikaiseen työhön perustuva vuosiloma-ajan palkka
 • irtisanomisajan palkka, joka jaksotetaan henkilön vakiintuneen palkan perusteella
 • työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan henkilön vakiintuneen palkan perusteella
 • veroton luontois- tai henkilökuntaetu
 • yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin;
 • työsuhdelainan korkoetu
 • odotusajan palkka
 • vahingonkorvaus
 • rahalahja
 • verottomat stipendit ja apurahat
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin, kun se ei työnantajan maksamana olisi ansiopäivärahan perusteena huomioon otettavaa tuloa
 • työpaikan sairauskassan lisäetuudet
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio
 • osakeoptio
 • osinkotulot ja peitellyt osingot pääomatulon osalta
 • työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • peitelty osinko
 • immateriaalioikeuteen perustuva korvaus (esimerkiksi tekijänoikeuskorvaus).
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo