Työtulon vaikutus päivärahaan

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa soviteltuna, jos olet työllistynyt esimerkiksi osa-aikatyössä tai keikkatyössä. Työtulo vaikuttaa päivärahaan niin, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet sovittelujakson aikana maksetusta työtulosta.

Työtulojen suojaosa poistui lakimuutoksen myötä 1.4.2024 alkaen. Lue lisää Lakimuutokset 2024 -sivulta.

Pääsääntö sovittelussa on, että palkka vaikuttaa silloin, kun se maksetaan eikä silloin, kun se ansaitaan. Jos työllistyt esimerkiksi osa-aikatyössä tai keikkatyössä, palkka huomioidaan sovittelussa maksuajankohdan mukaan.

Mikäli sinut on lomautettu lyhentämällä työviikkoa tai työntekosi on osittain estynyt sääesteen vuoksi, niin palkkatulot huomioidaan päivärahassa ansaintaperusteisesti, eli sillä hakujaksolla kun työ on tosiallisesti tehty.

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa eli jokaiselta arkipäivältä. Koska päivärahaa maksetaan soviteltuna, maksettujen päivien laskurisi kuluu hitaammin, kuin jos sinulle maksettaisiin täyttä päivärahaa.

Sovitellun päivärahan määrästä

Sovitellun päivärahan enimmäismäärä määräytyy täyden päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Jos soviteltavaa työtuloa on sovittelujaksolla perustepalkkasi verran tai enemmän, ei soviteltua päivärahaa jää maksettavaksi. Tätä kutsutaan ns. 100 prosentin säännöksi. Soviteltu työtulo ja sen perusteella maksettava ansiopäiväraha yhteensä bruttona voivat siis keskimäärin kuukaudessa olla pääsääntöisesti enintään täyden päivärahan perustepalkan verran.

Soviteltu päiväraha on tästä huolimatta kuitenkin aina vähintään sen mitä Kelan maksaisi soviteltuna peruspäivärahana samassa tilanteessa.

Esimerkkejä sovitellun päivärahan laskemisesta ja suojaosuudesta

 • Esimerkki palkkatulon vaikutuksesta päivärahaan

  Hakurytmi kuukausi:

  Päivärahasi kokonaan työttömänä on 50 euroa. Saat palkkaa 700 euroa ja hakujaksosi on kalenterikuukausi. 700 eurosta puolet eli 350 euroa vaikuttaa vähentävästi päivärahaasi. Hakujakso on kuukausi, joten 350 euroa jaetaan 21,5 päivällä, jolloin palkka vähentää päivärahaasi 16,28 euroa päivässä. 50 euron päiväraha – 16,28 euroa = 33,72 euroa jää maksettavaa päivää kohden.

  Hakurytmi neljän viikon jaksoissa:

  Päivärahasi kokonaan työttömänä on 50 euroa. Saat palkkaa 700 euroa ja hakujaksosi on neljä viikkoa. 700 eurosta puolet eli 350 euroa vaikuttaa vähentävästi päivärahaasi. Hakujakso on neljä viikkoa, joten 350 euroa jaetaan 20 päivällä, jolloin palkka vähentää päivärahaasi 17,50  euroa päivässä. 50 euron päiväraha – 17,50 euroa = 32,50 euroa jää maksettavaa päivää kohden.

 • Esimerkki enimmäismääräsäännöstä (100 prosentin sääntö)

  Palkkatulo hakujaksolta on 1400 euroa.

  Päivärahan perusteena oleva palkka on 1700 euroa kuukaudessa.

  Päiväpalkka: 1400€ / 21,5 päivällä = 65,12€/pvä.

  Päivärahan perusteena oleva päiväpalkka: 1700 € / 21,5 päivällä = 79,07€/pvä.

  Olet hakenut soviteltua päivärahaa ajalta 1.5.–31.5. Tulorekisteristä saatujen tietojen mukaan ennakonpidätyksen alainen työtulosi tuolta ajalta on ollut 1400 euroa. Työttömyyskassa on määritellyt päivärahan perusteena olevaksi päiväpalkaksi 79,07 euroa.

  Normaalisti sovitellun päivärahan määrä laskettaisiin siten, että puolet (50 prosenttia) sovittelujakson aikana saadusta tulosta vähennettäisiin täysimääräisestä  päivärahasta. Tässä tilanteessa soviteltu päiväraha yhdessä tulojen kanssa olisi kuitenkin näin laskettuna ylittänyt ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruuden.

  Soviteltua päivärahaa laskettaessa sovelletaan 100 prosentin sääntöä. Sovitellun päivärahan määrä saadaan vähentämällä laskennallinen päiväkohtainen palkka (65,12 euroa) päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta (79,07 euroa). Päivä­kohtainen palkka saadaan jakamalla huomioitava työtulo (1400 euroa) jakajalla 21,5. Vähennyksen (79,07€ – 65,12€) jälkeen sovitellun päivärahan määräksi jää 13,95 euroa/päivä.

 • Esimerkki maksuperusteisesta sovittelusta
  Teet tammikuussa keikkatyötä ja keikkatyön palkka maksetaan helmikuussa. Sinulla on kalenterikuukauden hakurytmi. Palkkatulot tullaan huomioimaan helmikuun päivärahassa. Jos keikkatyön palkka maksetaan tammikuussa, huomioidaan palkat tammikuun päivärahassa.

Sovittelujakso on aina neljä viikkoa tai kuukausi

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä keväästä 2020 voimassa olleet väliaikaiset lakimuutokset ovat muuttuneet pysyviksi. Päivärahan sovittelussa ei näin ollen enää käytetä erityistä sovittelujaksoa eikä tuloista muodosteta laskennallista työtuloa. Sovittelujakso on aina neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi, ja kaikki sillä ajalla maksetut osa-aikatyön tai korkeintaan kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tulot huomioidaan sovittelussa.

Sovittelujaksolla maksettu työtulo sovitellaan silloinkin, kun se maksetaan aikana, jolta ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Muutoksen johdosta sovittelujaksolla maksettu työtulo huomioidaan työttömyysetuuden määrässä sellaisena kuin se on maksettu.

Kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta maksetun työtulon jakamista maksukuukaudelle ja sitä seuraaville kuukausille koskevaa säännöstä tarkennetaan koskemaan vain tilanteita, joissa työnantaja on maksanut palkkaa tavanomaisesta palkanmaksujaksosta poiketen. Palkan perusteena oleva työaika jaetaan tasan vaikuttamaan niin monelle hakujaksolle kuin jolta palkka on ansaittu.

Lyhennetylle työpäivälle lomautettujen työaikatarkastelujaksona on kalenteriviikon sijasta sovittelujakso (neljä viikkoa tai kuukausi) tilanteissa, joissa henkilön päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn johdosta. Myös sovittelu tapahtuu neljän viikon tai kuukauden sovittelujaksolla.

Työajan poikkeuksellinen arviointi

Lakimuutoksen myötä soviteltuun työttömyysetuuteen on lisätty säännös työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen on, jos työn luonteesta ja olosuhteista voidaan päätellä, että 80 prosentin työaika ei ylity.

Hakujakso = ajankohta jolta päivärahaa haetaan. On tavallisesti neljä viikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi. Työttömyyden alkaessa tai päättyessä voi olla tavanomaista lyhempi.

Sovittelujakso = ajankohta jonka aikana maksettu soviteltava palkkatulo vaikuttaa samalle ajalle kohdistuvan hakujakson päivärahan määrään. Sovittelujakso on  aina neljän viikon tai kuukauden mittainen riippumatta hakujakson pituudesta.