Työtulon vaikutus päivärahaan

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa soviteltuna, jos olet työllistynyt esimerkiksi osa-aikatyössä tai keikkatyössä. Työtulo vaikuttaa päivärahaan niin, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siitä työtulosta, joka ylittää suojaosan.

Suojaosa, joka ei vaikuta päivärahan määrään, on 300 euroa kuukauden sovittelujaksolla ja 279 euroa neljän viikon sovittelujaksolla. Jos työtulo on enintään suojaosan suuruinen, päivärahan määrä ei pienene kyseessä olevalla maksujaksolla. Työstä saatu tulo pitää kuitenkin aina ilmoittaa kassalle ja työtunnit merkitä hakemukseen. Suojaosan jälkeen puolet maksetusta ennakonpidätyksenalaisesta palkasta vaikuttaa vähentävästi päivärahaasi.

Mikäli sinut on lomautettu lyhentämällä työviikkoa tai työntekosi on osittain estynyt sääesteen vuoksi, niin palkkatulot huomioidaan päivärahassa ansaintaperusteisesti, eli sillä hakujaksolla kun työ on tosiallisesti tehty.

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa eli jokaiselta arkipäivältä. Koska päivärahaa maksetaan soviteltuna, maksettujen päivien laskurisi kuluu hitaammin, kuin jos sinulle maksettaisiin täyttä päivärahaa.

Kaikissa tilanteissa suojaosuutta ei kuitenkaan huomioida

Soviteltua päivärahaa laskettaessa huomioidaan pääsääntöisesti aina suojaosuus, mutta sovitellun päivärahan enimmäismäärää laskettaessa sitä ei kuitenkaan huomioida. Sovitellun päivärahan enimmäismäärä määräytyy täyden päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Jos soviteltavaa työtuloa on sovittelujaksolla perustepalkkasi verran tai enemmän, ei soviteltua päivärahaa jää maksettavaksi. Tämä enimmäismäärän vertailu tehdään ilman suojaosan vähentämistä. Tätä kutsutaan ns. 100 % säännöksi. Soviteltu työtulo ja sen perusteella maksettava ansiopäiväraha yhteensä bruttona voivat siis keskimäärin kuukaudessa olla pääsääntöisesti enintään täyden päivärahan perustepalkan verran.

Soviteltu päiväraha on tästä huolimatta kuitenkin aina vähintään sen mitä Kelan maksaisi soviteltuna peruspäivärahana samassa tilanteessa.

Esimerkkejä sovitellun päivärahan laskemisesta ja suojaosuudesta

 • Esimerkki palkkatulon vaikutuksesta päivärahaan

  Hakurytmi kuukausi:

  Päivärahasi kokonaan työttömänä on 50 euroa. Saat palkkaa 700 euroa ja hakujaksosi on kalenterikuukausi. 700 eurosta vähennetään suojaosa 300 euroa, jonka jälkeen jää 400 euroa, josta puolet, eli 200 euroa vaikuttaa vähentävästi päivärahaasi. Hakujakso on kuukausi, joten 200 euroa jaetaan 21,5 päivällä, jolloin palkka vähentää päivärahaasi 9,30 euroa päivässä. 50 euron päiväraha – 9,30 euroa = 40,70 euroa jää maksettavaa päivää kohden.

  Hakurytmi neljän viikon jaksoissa:

  Päivärahasi kokonaan työttömänä on 50 euroa. Saat palkkaa 700 euroa ja hakujaksosi on neljä viikkoa. 700 eurosta vähennetään suojaosa 279 euroa, jonka jälkeen jää 421 euroa, josta puolet, eli 210,50 euroa vaikuttaa vähentävästi päivärahaasi. Hakujakso on neljä viikkoa, joten 210,50 euroa jaetaan 20 päivällä, jolloin palkka vähentää päivärahaasi 10,53 euroa päivässä. 50 euron päiväraha – 10,53 euroa = 39,48 euroa jää maksettavaa päivää kohden.

 • Esimerkki 100% säännöstä, kun suojaosuutta ei huomioida

  Palkkatulo hakujaksolta on 1400 euroa.

  Päivärahan perusteena oleva palkka on 1700 euroa kuukaudessa.

  Päiväpalkka: 1400€ / 21,5 päivällä = 65,12€/pvä.

  Päivärahan perusteena oleva päiväpalkka: 1700 € / 21,5 päivällä = 79,07€/pvä.

  Olet hakenut soviteltua päivärahaa ajalta 1.1.–31.1. Tulorekisteristä saatujen tietojen mukaan ennakonpidätyksen alainen työtulosi tuolta ajalta on ollut 1400 euroa. Työtulosta huomioidaan 300 euron suojaosuuden ylittävä osa 1100 euroa. Työttömyyskassa on määritellyt päivärahan perusteena olevaksi päiväpalkaksi 79,07 euroa.

  Normaalisti sovitellun päivärahan määrä laskettaisiin siten, että puolet (50 prosenttia) sovittelujakson aikana saadusta 300 euron suojaosuuden ylittävästä tulosta vähennettäisiin täysimääräisestä päivärahasta. Tässä tilanteessa soviteltu päiväraha yhdessä tulojen kanssa olisi kuitenkin näin laskettuna ylittänyt ansiopäivärahansa perusteena olevan palkan suuruuden.

  Soviteltua päivärahaa laskettaessa sovelletaan 100 prosentin sääntöä. Sovitellun päivärahan määrä saadaan vähentämällä laskennallinen päiväkohtainen palkka (65,12 euroa) päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta (79,07 euroa). Päivä­kohtainen palkka saadaan jakamalla huomioitava työtulo (1400 euroa) jakajalla 21,5. Vähennyksen (79,07€ – 65,12€) jälkeen sovitellun päivärahan määräksi jää 13,95 euroa/päivä.

 • Esimerkki maksuperusteisesta sovittelusta
  Teet tammikuussa keikkatyötä ja keikkatyön palkka maksetaan helmikuussa. Sinulla on kalenterikuukauden hakurytmi. Palkkatulot tullaan huomioimaan helmikuun päivärahassa. Jos keikkatyön palkka maksetaan tammikuussa, huomioidaan palkat tammikuun päivärahassa.

Normaalia lyhyempi maksettava jakso

Soviteltua päivärahaa maksettaessa voi tulla tilanteita, joiden aikana sinulla ei ole oikeutta päivärahaan osalta hakujaksoa. Esimerkiksi hakujaksolle osuva sairauspäivärahakausi aiheuttaa normaalia lyhyemmän maksettavan jakson.

Lisäksi voi olla tilanteita, joissa hakujakson aikana saat:

 • kuntoutustukea tai -rahaa
 • äitiys- tai isyyspäivärahaa
 • vanhempainrahaa

Näiden tilanteiden ajalta sinulle maksetaan päivärahaa ainoastaan osalta hakemusta, jonka takia työttömyyskassa tekee maksettavalle ajalle erityisen sovittelujakson ja muuntaa tulon laskennalliseksi kuukausituloksi (huom. poikkeus 11.5.2020-31.12.2022 ajalla alkavien hakujaksojen osalta alla).

Työttömyysturvalakiin väliaikaisesti tehdyn muutoksen vuoksi 11.5.2020-31.12.2022 välisenä aikana alkavien hakujaksojen osalta sovittelussa käytettävä sovittelujakso ei voi enää olla tavanomaista lyhempi vaan se on aina joko neljän viikon tai kuukauden mittainen. Näin ollen vaikka henkilö hakisi päivärahaa lyhemmältä jaksolta kuin esim. kuukausi niin hakujaksolla vaikuttavana soviteltavana tulona tulee kuitenkin huomioida kokonaisen kuukauden tai neljän viikon sovittelujakson aikana maksetut tulot riippuen henkilön palkanmaksurytmistä.

Hakujakso = ajankohta jolta päivärahaa haetaan. On tavallisesti neljä viikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi. Työttömyyden alkaessa tai päättyessä voi olla tavanomaista lyhempi.

Sovittelujakso = ajankohta jonka aikana maksettu soviteltava palkkatulo vaikuttaa samalle ajalle kohdistuvan hakujakson päivärahan määrään. Sovittelujakso on 11.5.2020–31.12.2022 välisenä aikana alkavien hakujaksojen osalta aina neljän viikon tai kuukauden mittainen riippumatta hakujakson pituudesta. Ennen 11.5.2020 alkavien hakujaksojen osalta sovittelujakso voi olla tavanomaista lyhyempi nk. erityinen sovittelujakso.

Erityinen sovittelujakso

Huom. väliaikainen lakimuutos ajalla 11.5.2020-31.12.2022, jolloin erityistä sovittelujaksoa ei muodosteta.

Erityisellä sovittelujaksolla työtulosi muunnetaan laskennallisesti vastaamaan koko kuukauden tuloa, vaikka siitä vaikuttaakin ainoastaan tulo hakujaksosi ajalta.

Työtulosi muunnetaan laskennallisesti kuukaudelle seuraavasti: Sovittelujakson aikana maksetut soviteltavat tulot jaetaan sovittelujaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä, josta saadaan päiväpalkka. Sovittelujakson päiväpalkka kerrotaan luvulla 21,5  josta tulee laskennallinen työtulo.  Tasasuuruisena kuukauden kaikille päiville kohdistuvien tuloerien (esimerkiksi lomaraha, lomakorvaus tai verotustietojen mukaan soviteltava yritystulo) osalta ei tehdä laskennallista muuntoa. Laskennallista työtuloa käytettäessä tuloista huomioitava suojaosa on sama kuin kuukauden sovittelussa.

Esimerkkejä:

 • Esimerkki normaalia lyhyempi maksujakso

  Haet päivärahaa kalenterikuukausittain ja olet osan kuukaudesta sairaslomalla. Saat sairausloman ajalle Kelan maksamaa sairauspäivärahaa 10 arkipäivältä. Sairauspäivärahapäiviltä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Koska ansiopäivärahaa ei voitu maksaa koko täyden kuukauden ajalta, on kyseessä normaalia lyhyempi, eli erityinen sovittelujakso. Maksettavien ajanjaksojen aikana maksetut työtulot huomioidaan erityisen sovittelujakson ajalle käyttäen laskennallista työtuloa.

  Huom. lakimuutos 11.5.2020-31.12.2022 ajalla. Silloin kun ansiopäivärahaa ei voida maksaa koko kuukaudelta, ei tuloista muodosteta laskennallista työtuloa erityiselle sovittelujaksolle vaan päivärahan sovittelussa huomioidaan tavanomaisen sovittelujakson (kuukausi tai neljä viikkoa) aikana todellisuudessa maksetut työtulot niiden palkanmaksupäivän mukaan. Tulo huomioidaan siitä huolimatta, että se mahdollisesti maksetaan sellaisena päivänä jolloin ei ole sairauspäivärahan johdosta ole oikeutettu ansiopäivärahaan.

 • Esimerkki laskennallinen työtulo
  Olet saamassa päivärahaa normaalia lyhyemmältä maksujaksolta, joka on pituudeltaan 12 päivää. Maksettavan päivärahajakson ajalle osuvana palkanmaksupäivänä on maksettu soviteltavaa työtuloa 200 euroa. Työtulo jaetaan maksettavien päivien määrällä, eli 12 päivällä, jolloin päiväpalkaksi tulee 16,67 euroa. Päiväpalkka 16,67 euroa kerrotaan luvulla 21,5 jolloin saadaan laskennalliseksi työtuloksi 358,41 euroa. Näin tulo on muunnettu laskennallisesti kuukausitasolle ja maksettavan 12 päivän pituisen päivärahajakson ajalle huomioidaan soviteltavana työtulona siis 358,41 euroa. Huom. ei käytetä ajalla 11.5.2020-31.12.2022 alkavien hakujaksojen osalta.