Työttömyysturva ja työ ulkomailla

Sinun on mahdollista lähteä hakemaan töitä toisesta EU- tai ETA-maasta ja saada samalla päivärahaa Suomesta. Kun työskentelet vakituisesti ulkomailla, sinun pitäisi vakuuttaa itsesi työskentelymaassa. Vakuutuskausia voi myös siirtää EU- ja ETA-maissa työskentelystä, kun palaat Suomeen.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 883/2004 tuli voimaan 1.5.2010 alkaen. Uutta asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden kansalaisiin, jotka asuvat jossakin EU:n jäsenvaltiossa. Vanhaa asetusta (ETY) N:o 1408/71 sovelletaan edelleen EU:n ulkopuolisiin ETA-maihin (Norja, Islanti, Liechtenstein) sekä erillisen sopimuksen perusteella Sveitsiin. Lisäksi vanhaa asetusta sovelletaan ns. kolmannen maan kansalaisiin, jotka ovat jonkin EU/ETA-maan sosiaaliturvalainsäädännön piirissä.

Edellä mainituista asetuksista ja pohjoismaisesta sosiaaliturvasopimuksesta seuraa sääntöjä, joiden mukaan palkansaajien on helpompi siirtyä työskentelemään maasta toiseen ja siirtyä vakuutusjärjestelmästä toiseen ja samalla välttää kaksikertainen vakuuttaminen.

Työnhaku EU/ETA -maasta suomalaisella päivärahalla

Sinulla on oikeus hakea kolmen kuukauden ajalta työtä jostakin EU/Eta-maasta ja saada samaan aikaan samansuuruista työttömyyspäivärahaa kuin Suomessa ollessasi, jos

 • olet EU/ETA-maan kansalainen ja ollut välittömästi ennen Suomesta lähtöäsi vähintään 4 viikkoa työttömänä työnhakijana
 • sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan Suomessa
 • olet ennen lähtöäsi ilmoittanut asiasta työ- ja elinkeinotoimistoon ja hankkinut työttömyyskassan kirjoittaman U2-todistuksen. Todistus tulee pyytää hyvissä ajoin ennen matkaa, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen lähtöpäivää.
 • olet kohdemaassa ilmoittautunut työnhakijaksi 7 päivän kuluessa Suomesta lähtemisestä. Seitsemään päivään lasketaan lähtöpäivä mukaan. Jos ilmoittautuminen tapahtuu myöhemmin, alkaa päivärahaoikeus vasta ilmoittautumisesta.

Työttömyyskassa suosittelee hakemuksen lähettämistä Ewertti eAsioinnin kautta, jotta se tulee perille työttömyyskassaan mahdollisimman nopeasti ja varmasti. Jos työtä ei löydy, on työttömyysturvan säilyttämiseksi palattava kotimaahan viimeistään U2-todistuksessa mainittuna päivänä ja ilmoittauduttava TE-toimistoon.

EU-/ETA-maissa työskennellessä kuulutaan pääsääntöisesti yleisen työttömyysvakuutuksen piiriin. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa on vapaaehtoinen työttömyyskassan jäsenyys, joka on edellytys ansiosidonnaisen työttömyysetuuden saamiselle.

 • EU-maat

  Suomi liittyi vuoden 1994 alussa Euroopan talousaluetta koskevaan sopimukseen, ja vuoden 1995 alusta Suomi on ollut Euroopan Unionin (EU) jäsen.

  Työttömyysetuuden maksaa asuinvaltio ja työttömyysetuus haetaan normaalisti päivärahahakemus täyttämällä joko neljän viikon tai kuukauden jaksoissa ja lähettämällä se omaan työttömyyskassaan. Päiväraha maksetaan sen jälkeen, kun työnhakumaan viranomainen on lähettänyt kassalle tiedon työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

 • ETA-maat

  ETA-maihin ja Sveitsiin, Norjaan, Islantiin tai Liechtensteiniin voi myös lähteä työnhakumatkalle.

  ETA:an kuuluvat Islannin, Liechtensteinin ja Norjan lisäksi kaikki 27 EU-maata.

  Sveitsi ei kuulu EU/ETA-alueeseen, mutta EU on tehnyt sopimuksen Sveitsin kanssa henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja sosiaaliturva-asetuksen 1408/71 noudattamisesta.

  Työttömyysetuuden maksaa asuinvaltio ja työttömyysetuus haetaan normaalisti päivärahahakemus täyttämällä joko neljän viikon tai kuukauden jaksoissa ja lähettämällä se omaan työttömyyskassaan. Päiväraha maksetaan sen jälkeen, kun työnhakumaan viranomainen on lähettänyt kassalle tiedon työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

 • Työllistyminen

  Jos työllistyt työnhakumatkalla, ilmoita siitä työnhakumaan työvoimatoimistoon ja työttömyyskassalle lähetettävässä päivärahahakemuksessa. EU/ETA-maissa tehdyt työt huomioidaan vakuutuskausiksi toisessa EU/ETA-maassa, kun tutkitaan työhistoriasi kertymistä ja päivärahaoikeutta jäädessäsi mahdollisesti uudelleen työttömäksi. Mikäli olet toisessa EU/ETA-maassa työskennellyt yli vuoden ja palaat takaisin Suomeen, alkaa päivärahaoikeus vasta kun olet työllistynyt Suomessa vähintään neljäksi viikoksi. Tällöin työttömyyspäiväraha määritellään Suomessa tehdyn työn palkasta.

  Useimmissa Euroopan maissa on ns. yleinen työttömyysvakuutus. Jos työllistyt pidemmäksi ajaksi (yli kolmeksi kuukaudeksi), kannattaa olla yhteydessä omaan työttömyyskassaan Suomessa ja sopia, pidetäänkö jäsenyys voimassa.

Työskentely EU/ETA -maissa

EU/ETA:n työttömyysturvasäännösten tarkoitus on helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja välttää kaksoisvakuutusta. Pääsääntöisesti työntekijä on vakuutettuna työskentelymaassa.

Pääsääntönä maasta toiseen siirryttäessä on, että noudatetaan työskentelymaan lakeja ja ollaan työttömyysvakuutuksen piirissä työskentelymaassa. Pääsäännöstä on kuitenkin poikkeuksia, kuten silloin, kun henkilö työskentelee niin sanottuna lähetettynä työntekijänä tai merimiehenä. Mailla on siirtymiseen liittyen omat säännöt siitä, kuinka vakuutuskausien siirto maasta toiseen luetaan hyväksi. EU-/ETA-maissa työskennellessä kuulutaan pääsääntöisesti yleisen työttömyysvakuutuksen piiriin.

 • Työskentelykausien siirto EU/ETA-maissa

  Jos olet työskennellyt jossakin EU/ETA-maassa ja jäät työttömäksi, ennen kuin työttömyysetuuksien saamiseen tarvittava työssäoloaika on tullut täyteen, voit lukea hyväkseen vakuutus- ja työskentelykausia toisista EU/ETA-maista.

 • Työttömät, jotka ovat viimeksi työskennelleet muussa, kuin asuinvaltiossaan

  Jos olet kokonaan työtön, ja olet viimeksi työskennellyt muussa kuin asuinvaltiossasi, on sinun ilmoittauduttava työnhakijaksi asuinvaltiossasi. Lisäksi voit ilmoittautua työnhakijaksi työskentelyvaltiossasi.

  Etuudet myönnetään asuinvaltiosta

  • Mikäli työskentely toisessa sopimusmaassa on kestänyt alle vuoden, maksetaan päivärahaa työttömäksi ilmoittautumispäivästä lukien ja päiväraha määritellään sopimusmaassa tehdyn työn palkoista.
  • Mikäli työskentely on kestänyt yli vuoden, päivärahaa maksetaan vasta kun olet ensin Suomessa työllistynyt vähintään neljäksi viikoksi (työtä vähintään 18 tuntia/viikko). Päiväraha määritellään Suomessa tehdyn työn palkasta.
  • Pohjoismainen sopimus: Mikäli palaat toisesta Pohjoismaasta Suomeen viiden vuoden aikana lähdöstä, ei neljän viikon työssäoloa edellytetä. Päiväraha määritellään toisessa Pohjoismaassa tehdyn työn palkasta.

  Jos olet osittain tai ajoittain työttömänä, ja olet viimeksi työskennellyt muussa kuin asuinvaltiossasi, on sinun ilmoittauduttava työnhakijaksi työskentelyvaltiossasi. Etuudet myönnetään työskentelyvaltiosta ikään kuin asuisit kyseisessä jäsenvaltiossa.
  Jos olet työtön, etkä ole rajatyöntekijä, etkä palaa asuinvaltioosi, ilmoittaudu työnhakijaksi työskentelyvaltiossasi.

Työskentely Eu/Eta-alueen tai muun sopimusmaan ulkopuolella

EU- ja ETA-alueen tai muun sopimusmaan ulkopuolella ns. kolmannessa maassa tehty ulkomaantyö hyväksytään Suomessa työssäoloehtoon vain, jos olet ollut lähetettynä työntekijänä suomalaisen työnantajan palveluksessa.

 • Työskentely lähetettynä työntekijänä

  Olet ulkomaille lähetetty työntekijä silloin, jos
  • teet palkkatyötä,
  • työnantaja lähettää sinut ulkomaille ja maksaa palkan tuolta ajalta,
  • kuulut työskentelyn ajan Suomen sosiaaliturvan piiriin ja
  • ulkomaille sijoitus kestää korkeintaan vuoden.

  Lähetetynä työntekijänä kuulut edelleen Suomen työttömyysvakuutuksen piiriin. Työnantajan on maksettava sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Työttömyyskassan jäsenmaksu työskentelyajalta pitää maksaa kassan sääntöjen mukaisesti.

  Lähetetyn työntekijän on pitänyt välittömästi ennen lähtöä tosiasiallisesti asua Suomessa tai kuulua Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin. Jotta sinua voidaan pitää Suomessa asuvana ja siten työttömyysturvalainsäädännön piiriin kuuluvana, saa ulkomaantyö lähetettynä työntekijänä kestää enintään vuoden. Työskentelyaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa enintään viiteen vuoteen asti.

  Kun lähdet ulkomaille lähetettynä työntekijänä, on sinun ja työnantajan yhdessä haettava etukäteen päätöstä työntekijän kuulumisesta Suomen sosiaaliturvan piiriin työskentelyn aikana. Päätöksen tekee joko Eläketurvakeskus tai Kansaneläkelaitos.

  Lähetettynä työntekijänä työsuhteesi rinnastetaan Suomessa tehtyyn työhön, eli se kerryttää työssäoloehtoa ja sen perusteella määritellään päiväraha.

 • Työskentely muuna kuin lähetettynä työntekijänä

  Työskentelyä ns. kolmannessa maassa ei voida lukea Suomessa työssäoloehtoon eikä se pidennä työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Työtä ei myöskään lueta työssäoloehtoon, jos olet työssä suomalaisessa yrityksessä paikalla palkattuna.

  Sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa alle vuoden kolmannessa maassa kestäneen työsuhteen päätyttyä Suomessa, mikäli

  • työ kolmannessa maassa on kestänyt enintään vuoden
  • sinua voidaan pitää palatessasi Suomessa asuvana
  • olet täyttänyt työssäoloehdon ennen ulkomaille lähtöä
  • olet säilyttänyt työttömyyskassan jäsenyyden
  • ulkomailla työskentely on ollut tarpeeksi laajaa (vähintään 18 h/viikko)
  • jos työtä on tehty vähemmän, sinun katsotaan olleen poissa Suomen työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä
 • Työskentely kansainvälisen järjestön palveluksessa

  Kansainvälisen järjestön palveluksessa tehtyä työtä ei lueta työssäoloehtoon. Poikkeuksena työskentely YK:n rauhanturvaajana. Aika, jolloin olet työskennellyt sellaisen kansainvälisen järjestön palveluksessa, jonka toimintaan Suomi valtiona osallistuu, on työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidentävää aikaa.

  Tällaisia järjestöjä ovat mm.

  • YK ja sen erityisjärjestöt kuten ILO, UNESCO ja UNICEF
  • Euroopan Unioni
  • OECD, GATT, Maailmanpankki, Pohjoismaiden Neuvosto
  • (Kv punaisen Ristin toimintaan Suomi ei osallistu valtiona, joten työskentelyä ei voida lukea tarkastelujaksoa pidentäväksi ajaksi)

Lisää tietoa löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilta: Työttömyysturva ja työ ulkomailla