Yritystoiminnan vaikutus

Työttömyysturvalain mukaan sinut katsotaan yrittäjäksi, jos teet työtä muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Yritystoiminnan kestolla ja sen sivu- ja päätoimisuudella on vaikutuksensa päivärahan maksamiseen. TE-toimisto tutkii yrittäjyyttä ja päätoiminen yrittäjyys estää päivärahan maksamisen.

Lakimuutosten myötä työtulojen suojaosa on poistunut  1.4.2024 ja jäsenyys- ja työssäoloehto muuttuvat 1.9.2024 alkaen. Lue lisää Lakimuutokset 2024 -sivulta.

Sinun voidaan katsoa olevan yrittäjä, jos

 • teet työtä, jossa et ole työ- tai virkasuhteessa
 • teet laskutusosuuskunnan kautta toimeksiantoja
 • teet työsuhteessa työtä yritykselle, josta sinä tai perhenjäsenesi omistaa riittävän suuren osan
 • omistat maa- tai metsätilaa

Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja, jos

 • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla on vähintään 15% tai  perheenjäsenilläsi tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa sinulla on vähintään 30% osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta
 • työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinulla tai perheenjäsenelläsi tai yhdessä perheenjäsenesi kanssa sinulla on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos sinä tai perheenjäsenesi tai yhdessä perheenjäsenesi kanssa omistat väliyhteisöstä vähintään puolet tai teillä on vastaava määräämisvalta.

Sinun katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos

 • olet osakeyhtiön toimitusjohtaja
 • olet hallituksen jäsen
 • olet osakeyhtiössä, muussa yrityksessä tai yhteisössä vastaavassa asemassa

Ei-omistajan työskentely perheyrityksessä

1.7.2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä yrityksen osaomistajan määritelmä muuttui ja nykyisin perheyrityksessä työskentelevää henkilöä, joka ei itse lainkaan omista osuutta kyseisestä yrityksestä, ei katsota enää yrittäjäksi. Tällainen perheyritykseen palkattu perheenjäsen voi lakimuutoksen jälkeen kerryttää työssäoloehtoa palkansaajakassassa.

Perheyrityksessä tehdyssä työssä vaadittava työssäoloehto on 52 viikkoa ja työssäoloehdon täyttymisen tarkastelujakso on 28 kuukautta. Lakimuutos koskee työtä, joka on tehty lakimuutoksen voimaantulon jälkeen. Normaalin palkkatyön 26 viikon ja perheyrityksessä työskentelyn 52 viikon työssäoloehtoviikkoja ei voida laskea yhteen.

Yritystoiminta ja työttömyyskassan jäsenyys

Yrittäjille ja palkansaajille on olemassa omat erilliset työttömyyskassat. Palkansaajakassan jäsen ei voi kerryttää työssäoloehtoaan yritystoiminnalla eikä yrittäjäkassan jäsen palkkatyöllä.

Työttömyysturvalaissa on kuitenkin ns. jälkisuojasäännöksiä, joiden perusteella etuutta voidaan maksaa jo aiemmin kerrytettyjen vakuutuskausien perusteella. Nämä säännökset huomioiden yrittäjäksi ryhtyvän on hyvä itse pohtia, siirtääkö hän jäsenyytensä yrittäjäkassaan vai pysyykö edelleen JHL:n työttömyyskassan jäsenenä.

Päätoimisesti yritystoiminnassa työllistyvä ei voi olla palkansaajakassan jäsenenä kuin tietyn jälkisuoja-ajan.

 • Palkansaajakassan jäsen aloittaa yritystoiminnan

  Mikäli JHL Työttömyyskassan jäsen aloittaa pidempikestoisen päätoimisen yritystoiminnan ja jää JHL Työttömyyskassan jäseneksi, voidaan hänelle maksaa aiempaan palkkatyöhön perustuvaa päivärahaa, jos hän lopettaa yritystoiminnan 18 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta.

  Jos jäsen on ollut työtön ennen yritystoimintaa ja työttömyyskassasta on maksettu päivärahaa, jatketaan päivärahan maksua yritystoiminnan päätyttyä siitä, mihin oli jääty viimeksi päivärahaa maksettaessa, edellyttäen että enimmäisaikaa ei ole maksettu täyteen. Päiväraha on samansuuruista ja enimmäisaikalaskurissa ovat aiemmin maksetut päivät. 

  Jos yritystoiminta kestää yli 18 kuukautta, ei palkansaajan työttömyyskassa voi enää maksaa päivärahaa, ennen kuin hakija on uudelleen täyttänyt 26 kalenteriviikon palkansaajan työssäoloehdon palkkatyöllä.

 • Siirtyminen yrittäjäkassaan

  Henkilö voi yritystoiminnan aloittaessaan siirtyä yrittäjäkassan jäseneksi.

  Jos lopettaa yrittäjäkassan jäsenyysaikana yritystoimintansa, ennen kuin on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon, maksaa yrittäjäkassa aiempaan palkkatuloon perustuvaa päivärahaa samoin kuin palkansaajakassa olisi maksanut. Mikäli palkansaajakassa oli jo maksanut päivärahaa ennen yritystoimintaa, jatkaa yrittäjäkassa maksamista aiemmalla palkansaajan päivärahalla siitä mihin palkansaajakassassa jäätiin ennen yritystoiminnan alkamista (edellyttäen että enimmäismaksuaikaa ei ole vielä maksettu täyteen). Lisäksi edellytetään, että henkilö on palkansaajakassasta erottuaan liittynyt yrittäjäkassan jäseneksi kuukauden kuluessa.

Ennen työttömyyttä aloitettu yritystoiminta

Kun henkilö jää päätoimisesta palkkatyöstään työttömäksi, jatkaen työsuhteen aikana aloitettua yritystoimintaa, tutkii työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) työttömyyden alkaessa onko harjoitettu yritystoiminta sivutoimista vai päätoimista.

Jos yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, ei työttömyyspäivärahaan ole oikeutta.

Jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, voi työttömyyskassa maksaa palkkatyöhön perustuvaa työttömyyspäivärahaa, mutta yritystoiminnasta saadut tulot huomioidaan ansiopäivärahaa vähentäviksi tuloiksi sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Yritystulo arvioidaan ensisijaisesti viimeisen vahvistetun verotuksen tulojen mukaan, mutta mikäli yritystoimintaa on harjoitettu vasta lyhyen aikaa, arvioidaan tulot muulla luotettavalla selvityksellä.

Työttömänä aloitettu yritystoiminta

 • Lyhytkestoinen yritystoiminta

  Mikäli työnhakija aloittaa enintään kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan työttömänä ollessaan, voidaan yritystoiminnan ajalta maksaa soviteltua ansiopäivärahaa.

  Jos taustalla ei ole aiempaa pidempikestoista yritystoimintaa, ei TE-toimisto tutki enintään kaksi viikkoa kestäviä yrittäjyysjaksoja, eikä työttömyyskassa tarvitse työvoimapoliittista lausuntoa lyhytkestoisten yrittäjyysjaksojen pää- tai sivutoimisuudesta.

  Yritystoiminnasta saadut tulot huomioidaan ansiopäivärahaa vähentäviksi tuloiksi sovittelua koskevien säännösten mukaisesti.

 • Yli kaksi viikkoa kestävä yritystoiminta

  Mikäli työnhakija aloittaa työttömänä ollessaan yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan, tulee yritystoiminnan aloittamisesta ilmoittaa TE-toimistolle. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon yritystoiminnan aloittamisesta ja työnhakijan oikeudesta työttömyyspäivärahaan yrittäjyyden ajalta.

  Jos kyseessä on ensimmäistä kertaa tapahtuva yrittäjyys, TE-toimisto ei vielä yritystoiminnan alkaessa tutki sen pää- tai sivutoimisuutta sen tarkemmin ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa ensimmäisten neljän kuukauden ajan yritystoiminnan alkamisesta lukien. Yritystoiminnasta saadut tulot huomioidaan ansiopäivärahaa vähentäviksi tuloiksi sovittelua koskevien säännösten mukaisesti päivärahan maksamisen ajalla.

  Neljän kuukauden kuluttua yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan alkamisesta TE-toimisto tutkii onko yritystoiminta pää- vai sivutoimista. Jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahan maksamista jatkaa edelleen. Jos yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, ansiopäivärahan maksamista ei enää jatketa päätoimisen yritystoiminnan ajalta.

Soviteltu päiväraha yritystoiminnan ajalta

Yritystoiminnan ajalta voidaan tietyissä tapauksissa maksaa päivärahaa soviteltuna. Yritystoiminnan ajallakin tulee olla kokoaikatyön hakijana TE-toimistossa, jotta päivärahaa voidaan maksaa. Yritystoiminta ei ole perusteltu syy kieltäytyä työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista.

Lue lisää sovitellusta päivärahasta täältä.