Siirry sisältöön

Työttömyysturvalakiin on esitetty muutoksia

Eduskunta on 9.4.2020 hyväksynyt työttömyysturvalakiin esitetyt väliaikaiset muutokset hallituksen 2.4.2020 antaman esityksen mukaisesti työttömyysturvalain väliaikaiseksi muuttamiseksi. Työssäoloehtoa, omavastuuaikaa ja enimmäisaikaa muutetaan väliaikaisesti.

Hallitus esitti 2.4.2020 seuraavia muutoksia lakiin:

Työssäoloehto voi olla tavanomaista lyhempi

Työssäoloehtoa on esitetty lyhennettäväksi siten, että jos palkansaajan 26 kalenteriviikon työssäoloehto ei muutoin täyttyisi, työttömyyspäivärahan edellytyksenä oleva työssäoloehto voisi nyt annetun esityksen mukaan olla vain 13 kalenteriviikkoa. Samalla myös jäsenyysehto näissä tilanteissa lyhenisi 13 viikkoon. Edellytyksenä lyhemmälle työssäolo- ja jäsenyysehdolle olisi, että vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko on 1.3.2020 jälkeisellä ajalla ja enimmäisaika alkaa 16.3.2020 tai sen jälkeen. Määräaikainen laki olisi voimassa 6.7.2020 saakka.

Samalla myös yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehtoa esitetään lyhennettäväksi 26 viikkoon ja jäsenyysehtoa 6 kuukauteen samoilla edellytyksin kuin palkansaajoillakin.

Omavastuuajalta voidaan maksaa päivärahaa

Omavastuuaika olisi nyt annetun esityksen mukaan viiden arkipäivän mittainen ja sen ajalta voitaisi maksaa päivärahaa, jos ensimmäinen omavastuupäivä on ajalla 16.3.2020- 6.7.2020. Muutos koskisi työttömiä, lomautettuja ja soviteltua päivärahaa saavia osa-aikatyöntekijöitä.

Niiden henkilöiden osalta, joilla maaliskuun hakemus on jo ehditty käsitellä ja omavastuuaika on sijoittunut ajalle 16.3.2020 tai sen jälkeen, ei tarvitse tehdä nyt mitään tai lähettää erillistä pyyntöä hakemuksen uudelleen käsittelyä varten. Työttömyyskassa tulee käsittelemään hakemukset uudelleen ja maksaa päivärahan omavastuuajalta sen jälkeen kun esitetty lainmuutos tulee voimaan.

Enimmäisaika ei kulu lomautetuilla

Hallitus on esittänyt myöskin, että 16.3.–30.6.2020 välisenä aikana alkaneiden lomautusten, jotka toteutuvat lainvoimassa ollessa, perusteella maksettu ansiopäiväraha ei kerryttäisi enimmäismaksuaikaa. Tämä koskisi kokonaan lomautettuja, lyhennetylle työviikolle lomautettuja ja lyhennetylle työpäivälle lomautettuja, mutta ei niitä joille päivärahaa maksetaan lomautukseen rinnastettavan syyn tai sääesteen perusteella.

Niiden henkilöiden osalta, joilla maaliskuun hakemus on jo ehditty käsitellä ja lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, ei tarvitse tehdä nyt mitään tai lähettää pyyntöä päivien poistamiseksi laskurista. Työttömyyskassa tulee korjaamaan enimmäisaikalaskurit ja poistamaan jo maksetut päivät sieltä sen jälkeen kun esitetty lainmuutos tulee voimaan.

Lomautettujen työvoimapoliittisten edellytysten selvittäminen

1.4.2020 voimaan tulleella työttömyysturvalain muutoksella helpotettiin lomautettujen asiointia TE-toimiston kanssa työnhaun alkaessa.  Lomautetun tulee aiempaa vastaavasti ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työttömyysetuuteen annetaan päivärahan maksajalle työvoimapoliittinen lausunto, mutta TE-toimisto ei kuitenkaan tutki lomautettujen osalta mm. yritystoiminnan ja opintojen pää- tai sivutoimisuutta.

Tämä väliaikainen lainmuutos on voimassa 31.7.2020 asti ja sitä sovelletaan 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneisiin lomautuksiin.